جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره دادنامه :1544 تاریخ :17/11/74 پرونده کلاسه :374ت 150

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجیدنظرخواه : آقای منصور 0000 با وکالت تهران ، تهرانپارس 0000
تجدیدنظرخوانده : آقای هادی 0000 تهران میدان توحید0000
خواسته : تجدیدنظر از دادنامه 231300/10/74 صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی تهران

گردشکار تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای منصور0000 بطرفیت آقای هادی 0000 نسبت به دادنامه 231300/10/74 شعبه 154 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه از اتهام فروش مال غیر وکلاهبرداری برائت حاصل کرده است نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی از آنجائیکه تجدیدنظرخواه در این مرحله نیز دلیلی که ارتکاب بزه ادعائی را از ناحیه تجدیدنظرخوانده توجیه نماید اقامه ننموده و مندرجات پرونده بدوی نیز از این حیث فاقددلالت کافی است بنابراین با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را که صحیحا" صادر شده است تایید مینماید این رای قطعی است 0
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377
81

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1544
تاریخ تصویب :
1374/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :