جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 74/25/5 دادنامه : 11219/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دادگاه عمومی کرج
شاکی : فرح 0000 فرزند فریدون تهران نیاوران 0000
متهم : رضا0000 خیابان بهشتی 0000
اتهام : اختلاف ملکی ، انتقال مال غیر

رای دادگاه
بر حسب شکایت فرح 0000 فرزند فریدون و وکیل عبدالرضا0000 که عزل گردیده است و بموجب محتویات پرونده رضا0000 فرزند حسین به اتهام انتقال ملک غیر پلاک ثبتی 1795 فرعی از126 اصلی قطعه 22 واقع در بخش کرج در نتجه کلاهبرداری و خریدار0000(علی اکبر0000 ) به اتهام معامله ملک با علم به مال غیر بودن آن تحت تعقیب کیفری بوده اند با توجه به اینکه به اتهام رضا0000 طی پرونده کلاسه 70/2/914 ب در بازپرسی دوم دادرای عمومی سابق رسیدگی و قرار منع پیگرد صادر گردید و عنوان جدیدی مطرح نشد و دلایل جدیدی نیز ارائه نگردیده است با توجه به توضیحات ودفاعیات رضا0000و مندرجات قرارداد عادی مورخه 30/خرداد/ 367 که امضای مندرج در ذیل آن به نام فروشنده فرح 0000 با امضای منتسب به فریدون 0000 پدر شاکیه که اصالت آن مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری قرارگرفته چنانچه اگر انتقالی صورت گرفته باشد توسط فریدون 0000 صورت گرفته نه سوی رضا0000 و با توجه به اینکه نامبرده برگ انتسابی را انکارنموده و بینه شرعیه و قانبونیه بر توجه اثبات اتهامات به نامبردگان اقامه نگردید اقرار و اعتراف و دلایل کافی در پرونده وجود ندارد و حسب دفاعیات رضا0000 اقدامات بعدی شرکت تعاونی براساس قرارداد فوق الذکر بوده و بجای خانم فرح 0000، داریوش 0000 را به دفاتر مربوطه معرفی کرده است به این ترتیب بزه انتسابی نسبت به نامبردگان بنظر دادگاه احراز نگردید و یقین و اطمینان حاصل نشد0 علیهذا دادگاه به موجب قاعده حاکم اصاله ابرائت و اصل 37 قانون اساسی رضا0000 را از اتهامات انتسابیه تبرئه نمود0 این رای حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است 0
دادرس شعبه 25 دادگاه عمومی کرج

مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377

81
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1374/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :