جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/10/75
شماره دادنامه : 109
مرجع رسیدگی : شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی
هیئت شعبه : آقایان محمود شیرج ، رئیس و عباسعلی زرگر، عضو
تجدیدنظرخواه : آقایان علی و علیرضا
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 534/242/10/75 شعبه دوم دیوان عالی کشور

گردشکار: به تاریخ 27/10/75 در وقت فوق العاده شعبه عالی تجدید نظرتعزیرات حکومتی با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است 0 پرونده کلاسه 75/1781 این شعبه مربوط به محکومیت آقایان علی و علیرضا به اتهام قاچاق میلگرد تحت نظر می باشد0 ملاحظه می گردد شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 534/242/10/75 مستندا" به بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه های شماره 785/2074/10/74 شعبه دوم دادگاه عمومی ماکو و 71165/11/74 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی را نسبت به محکوم علیهم یاد شده نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه عالی تجدیدنر و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نموده اند0 اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم می گردد0

رای و تصمیم شعبه :
صلاحیت شعبه عالی تجدیدنظر به استناد تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 2/8/73 در محدوده آراء قطعی خلاف قانون صادره از شعب تعزیرات اعم از بدوی یا تجدیدنظر آن هم با تشخیص وزیر محترم دادگستری می باشد و این شعبه ابتدائا" و به هیچ وجه پرونده ای نمی تواند رسیدگی نماید0 بنابراین با اعلام عدم صلاحیت شعبه عالی تجدیدنظر به صلاحیت شعبه بدوی تعزیرات محل وقوع تخلف مقرر می دارد دفتر پس از ثبت نتیجه و کسر از آمار، پرونده به نظر ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی جهت صدوردستور مقتضی برسد0
رئیس شعبه محمد شیرج عضو عباسعلی زرگر

مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
62
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
109
تاریخ تصویب :
1375/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :