جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :460-73اول دادگاه تجدیدنظرمشهد
شماره دادنامه :94-1506-23/10/74

تجدیدنظرخواه :آقای ....
تجدیدنظرخوانده :آقای ....
خواسته :تجدیدنظرازرای شماره 532-1/10/73به کلاسه 876-73شعبه 50 دادگاه عمومی مشهد
"رای دادگاه "
در23/9/74آقای ....شکوائیه ای تقدیم حوزه 3قضائی نموده واعلام میدارد که آقای ....به عنوان کارمندداروخانه اینجانب ازسال 1370شروع بکار نموده وامورحسابداری وانبارداری داروخانه به عهده ایشان بوده است دراثر جلب اعتماداینجانب جهت انتقال مبالغ واریزی توسط بیمه های مختلف طرف قراردادداروخانه به حساب جاری 2552ملی دانشگاه به ایشان چک بدون مبلغ داده میشدتامبالغ فوق راازحساب جاری 1669ملی چمران به حساب فوق منتقل نمایدجهت اخاذی یکی ازچکهای نظیرفوق راکه فاقدمبلغ درتاریخ 8/2/73جهت واریزمبالغ موجودی درحساب چمران به 2552دانشگاه بدون مبلغ صادردشه بودخیانت درامانت وکلاهبرداری وچک رانزدخودنگهداشته ودر دفاترمنعکس ننموده وبادرج مبلغی کلان به بانک مراجعه وموجودی اینجانب رادریافت نموده است تقاضای تعقیب وی راکرده درتحقیقات مقدماتی اظهارات خودبشرح مندرج درشکوائیه راموردتاییدقرارداده است آقای ... متن شکوائیه واظهارات آقای ...راتکذیب واضافه کرده که پول دستی به آقای ...داده ودرداروخانه شریک بوده وهمه کارهاراانجام می داده است ودرمورد شرکت قولنامه وقراردادی منعقدنگردیده وچکهارامن مبلغ می زدم وبعدایشان امضامی کردوچک موردبحث دریدآقای ...بوده وابداسفیدامضانبوده ودر اختیارمن نگذاشته است دادگاه بدوی پس ازرسیدگی اجمالی مبادرت به صدور رای شماره 532-1/10/73نموده وطی آن آقای ...راازاتهام خیانت درامانت وکلاهبرداری تبرئه نموده که ازاین حکم وفق مقررات تجدیدنظرخواهی شده که درلایحه تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده که اختلاف خط مبلغ درج شده درچک شماره 327008بابقیه مندرجات چک وعدم درج مبلغ موردنظردرته چک که براساس همین ته چک اینجانب چک رابابت واریزبه موجودی حساب 2552دانشگاه در اختیاروی قرارداده ام که ایشان می بایست پس ازاستفسارازبانک میزان مبلغ واریزی توسط بیمه هارادرچک قیدمی نموده ووجه رابه حساب فوق منتقل می نمودنامبرده برخلاف انتظارچک رانزدخودنگهداشته وسواستفاده نموده است که مشروح مطالب درصفحات 33و34و35و36و37پرونده قیدگردیده پرونده به این دادگاه ارجاع وموردرسیدگی قرارگرفته که دادگاه اقداماتی درجهت تکمیل وکشف حقیقت بعمل آورده که درتاریخ 20/10/73آقای ...دردادگاه اعلام می نمایدکه (...فقط مبلغ چک به خط من است هم مبلغ حروفی وهم عددی بقیه به خط آقای ....است قبل ازامضاآقای ...من مبلغ رانوشته وایشان آن راامضاکرده اندشایدچندثانیه فاصله زمانی بین نوشتن مبلغ چک وامضای آقای ...نبوده بهرحال مبلغ چک راقبل ازامضاآقای ....نوشته ام ...) دادگاه اصل چک موردشکایت راازبانک مربوطه درخواست وپس ازوصول در 29/10/73به اداره تشخیص هویت ارسال که جواب مشروح اداره مزبوربشرح شماره (3091خ 73)469-135-142-20/1/74واصل وضمیمه پرونده می باشدوخلاصه آنکه (...نتیجه گرفته می شودکه مبلغ عددی وحروفی مندرج درمتن چک دریک مرحله زمانی دیگرپس ازتنظیم وتحریربقیه مندرجات متن چک (امضای دروجه تاریخ عددی )درمحلهای مربوطه الحاق نموده اندلیکن اظهارنظراصولی نسبت به تعیین فاصله زمانی تحریرمندرجات فوق الذکرامکان پذیرنمی باشد)ودر اثراستعلامی که دادگاه ازبانک به عمل آورده بانک ملی شعبه خیابان دکتر چمران مشهددرپاسخ اعلام داشته که موجودی حساب 1669مربوط به آقای ...در اول وپایان وقت اداری روز8/2/1373مبلغ 23667ریال بوده است .بنابه مراتب فوق دادگاه باتوجه به شکایت شاکی واظهارات نامبرده ووکیل مدافع وی دردادگاه وملاحظه اظهارات آقای ....مبنی براینکه منحصراهمین چک مورداختلاف راازآقای ...بابت طلب خودگرفته است درحالیکه فتوکپی تعدادزیادی چک درپرونده وجودداردکه به حواله کردآقای ...ازحساب جاری آقای ...صادرگردیده ازطرفی آقای ....دردادگاه صراحتااعلام داشته که چک موردبحث فی المجلس وسیله آقای ....نوشته شده ه ووی هم مبلغ آنرانوشته و تکمیل کرده است که این اظهاروی بانظریه اداره تشخیص هویت که تحریرمتن چک بامبلغ عددی وحروفی مندرج درچک رادردوزمان مختلف گواهی نموده مغایرت داردوباعنایت به گواهی بانک مربوطه که درزمان صدورچک مبلغی به مراتب کمترازمبلغ مندرج درمتن چک درحساب جاری ....موجودی داشته است واین خودمویدآن است که درج مبلغ 37000000ریال درچک باملاحظه صورت حساب بانکی که فتوکپی آن ضمیمه پرونده است نمی تواندازطرف ...صادرویا باتاییدنامبرده صادرشده باشدوبالاخره باتوجه به سایراوراق ومحتویات پرونده اتهام آقای ...به استفاده ازسفیدامضاچکی که ازطرف ...به وی سپرده شده ثابت ودادگاه بانقض حکم بدوی وبه استنادماده 118قانون تعزیرات وبارعایت ماده 22قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه متهم فاقدسابقه کیفری می باشد...رابه پرداخت مبلغ پانصدهزارریال جزای نقدی بنفع دولت محکوم می نمایدچک شماره 327008-8/2/73موردشکایت بایدبه صاحب حساب جاری مستردگرددرای قطعی است .
دادرس دادگاه حسینی مستشاردادگاه خیرالدین


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 86-88
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
35
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1506
تاریخ تصویب :
1374/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :