جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


تاریخ 5/11/74 کلاسه پرونده 74/709 شماره دادنامه 635

مرجع رسیدگی :شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :....
"رای دادگاه "
عمده ایرادات تجدیدنظرخواه به دادنامه شماره 1061-16/7/74شعبه اول دادگاه عمومی قم این است که چون ماهواره وآنتن آنرادرقبال طلبی که ازشخص بدهکارخویش داشته تحویل گرفته وتملک نموده است ودرآن زمان قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ازماهواره تصویب نشده بوده بنابر این طبق قاعده قانونی بودن جرم عمل وی جرم محسوب نمی شودکه باتوجه به ماده 9 قانون فوق الذکراین استدلال تجدیدنظرخواه نمی تواندموثردرمقام باشدوچون دادنامه مورداعترض طبق موازین قانونی وبارعایت ترتیبات دادرسی و صحیحااصداریافته است بنابراین دادگاه بارداعتراض معترض حکم به تایید رای بدوی صادرواعلام می نمایدرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران علی موسوی
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران منوچهرکاظمی حبیب اله حبیبی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 96
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
635
تاریخ تصویب :
1374/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :