جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :1101-74شعبه 4دادگاه تجدیدنظرمشهد
شماره دادنامه :384/26-21/11/74

تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :رای شماره 292-6/10/74صادره ازشعبه 3دادگاه عمومی فریمان
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه :18/10/74
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:1/11/74
خلاصه جریان پرونده :آقای ...شکایتی علیه آقای ...دایربه تصرف غیر قانونی تقدیم داشته بدین خلاصه که قراربوده اتومبیل پیکان وانت 48847را به آقای ...بفروشدودرقبال آن دودانگ کامیون رابه وی انتقال دهدولی چون کامیون درفریمان نبوده اتومبیل رابطورامانت دراختیارمرحوم ...قرار داده ولی قبل ازمعامله قطعی وبدون اطلاع اتومبیل رابه متهم (...)فروخته تقاضای استردادآنرانموده متهم اظهارداشته اتومبیل رااز...به هشتصدو پنجاه هزارتومان خریداری کرده وقولنامه داردومرحوم ...ماشین راازشاکی خریداری کرده ولکن قولنامه ای ازوی ندارددادگاه بشرح حکم تجدیدنظرخواسته چنین انشارای نموده که چون متهم درجهت اثبات ادعاقولنامه ویامدرکی ارائه نکرده وچون اختلاف طرفین درمالکیت اتومبیل بوده فاقدوصف جزائی است قرارمنع پیگردمتهم راصادرنموده است شاکی ازقرارصادره تجدیدنظر خواهی نموده اینک هیات شعبه دادگاه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل وبا بررسی اوراق پرونده ومشاوره ختم رسیدگی اعلام وذیلامبادرت به صدوررای می نماید.
"رای دادگاه "
هرچندصدورقرارمنع پیگردازدادگاه موقعیت قانونی نداردودادگاه با احرازجرم نبودن عمل انتسابی وحقوقی بودن موضوع که می بایست مبادرت به صدورحکم برائت می نمودقرارمنع پیگردصادرکرده است لکن چون تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قسمت ازرای صادره بعمل آمده که مقررگردیده اتومبیل تحویل دارنده سندمالکیت (شاکی )گرددوبراین تصمیم این شکال وارداست که دادگاه باوصف صدورقرارمنع پیگردوعدم احرازجرم بودن عمل ارتکابی دستور تحویل اتومبیل رابه شاکی صادرنموده ودرحالی که باتشخیص حقوقی بودن موضوع اظهارنظردراین خصوص نیازبه رسیدگی حقوقی مطابق موازین آئین دادرسی مدنی داشته وبالنتیجه باصدورقرارمنع پیگرداتومبیل موردبحث می بایستی تحویل متصرف آن می گردیدبنابه مراتب وبااجازه حاصله ازماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وبند9ازشق الف ماده 19قانون موصوف با نقض رای معترض عنه دراین قسمت مقررمی دارداتومبیل تحویل متصرف (تجدیدنظرخواه )گرددبدیهی است که هریک ازطرفین می توانندجهت اثبات ادعای خودبه مرجع ذیصلاح قضائی مراجعه وباتقدیم دادخواست احقاق حق نمایند این رای قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان سیدمرتضی قاضی
مستشار حسین نجومیان

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 100-101
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
384
تاریخ تصویب :
1374/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :