جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


کلاسه پرونده 74/ت 5/904 تاریخ 11/10/1374 شماره دادنامه 1148

مرجع رسیدگی :شعبه 5دادگاه تجدیدنظراستان تهران
"رای دادگاه "
درموردتجدیدنظرخواهی آقای ...ازدادنامه شماره 529الی 533 مورخه 13/8/74 شعبه 96دادگاه عمومی تهران که به اتهام صدورچک بلامحل وعده داربه تحمل دوموردمجازات دوسال حبس (که یکی ازآنهاتوام باجزای نقدی است )و همچنین پرداخت ضرروزیان بشرح مندرج درحکم مذکورمحکوم است اولادرخصوص محکومیت حقوقی چون تجدیدنظرخواهی طبق تبصره 3ماده 28قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مستلزم تقدیم دادخواست وابطال تمبرهزینه دادرسی براساس خواسته (محکوم به )بوده واین تشریفات رعایت نشده موجبی برای رسیدگی دراین دادگاه نیست ثانیادرخصوص محکومیت کیفری مشارالیه اساس دادنامه ازحیث دلائل احرازبزهکاری تجدیدنظرخواه وانطباق آن با موادقانونی بدون ایرادواشکال وموجبی برای نقضدادنامه نیست ،لیکن تعیین دومجازات برای وی صحیح بنظرنمی رسدزیراهرچندتعدادی ازچکهای صادرشده توسط تجدیدنظرخواه به لحاظ نداشتن موجودی (بلامحل بودن )پرداخت نگردید (که منطبق باماده 7قانون اصلاحی صدورچک است )وتعداددیگری به لحاظ وعده داربودن مشمول ماده 10قانون مذکورمی باشد،تعدادمذکورفی الواقع تعددجرائم مختلف نیست تابرای هریک مجازات جداگانه تعیین گردد.رکن اساسی همه آنهاپرداخت نشدن وجه چکهامی باشدکه درماده 3(اصلاحی )قانون صدورچک بنحوکلی بیان شده است .نظرقانونگزاردرتعیین مجازات خاص برای صادرکنندگان چکهای موضوع ماده 13فی الواقع تقلیل مجازات آنان نسبت به مجازات صادرکنندگان چکهای موضوع ماده 7بوده (باحذف جزای نقدی یاصرفا محکومیت به جزای نقدی )نه خارج کردن آن ازعمومات مربوط به چک ،بنابر این جرائم ارتکابی تجدیدنظرخواه مختلف (بنحوی که مستلزم تعیین مجازاتهای مختلف باشد)نیست وفقط یک مجازات قابل اعمال است ونظربه اینکه اصولاتعددجرائم مشابه می تواندازعلل مشدده باشدومجازاتی که طبق ماده 7اصلاحی قانون صدورچک تعیین شده (دوسال حبس وجزای نقدی )شدیدتراز مجازات مقرردرماده 13همان قانون است وباوضعیت فوق الذکراصولاتعیین حبس به تنهائی موجه نیست ،این دادگاه مجازات دوسال حبس وجزای نقدی مقرر دررای بدوی راتاییدنموده ومجازات دیگر(دوسال حبس )راازرای بدوی حذف می نمایدوبراین اساس دادنامه بدوی راتصحیح می کند.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان تهران ایمانی
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران شهسواری دکتررفعتی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 102-103
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1148
تاریخ تصویب :
1374/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :