جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره دادنامه 315 تاریخ : 6/7/74 پرونده کلاسه 74/8/ت /117

"رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی ...نسبت به دادنامه 401مورخ 4/3/1374پرونده کلاسه 74/400شعبه 4دادگاه عمومی کرج ثابت ومحرزبنظرمی رسدزیرادادنامه مستانف عنه براساس صورتجلسه منتسب به تعدادی ازساکنین همجوار آپارتمان بانوی مزبوراصداریافته صرفنظرازآنکه تعدادی ازمسجلین ذیل نوشته مبحوث عنه بعدازادعای اولیه عدول وازمتن ومفادنوشته منتسب بخود اظهاربی اطلاعی نموده انداصولاصورتجلسه فوق الاشعارکه تنهادلیل اقامه شده درپرونده علیه تجدیدنظرخواه می باشدبه کیفیت معنونه به اختصارآن که دو نفربه نامهای ....درساعات آخرشب بانیت دیداربانوی موصوف به مجتمع مسکونی موردنظرمراجعه خواستارورودبه آپارتمان شخص اخیرالذکرمی گردند بدون طرح ادعای هرگونه ارتکاب عمل خلاف عرف وشرع وقانون فاقداوصاف جزائی پیش بینی شده درقانون می باشدونظربه اینکه استناددادگاه بدوی به ماده 102قانون تعزیرات که مربوط به تظاهرافرادبه اعمال حرام وجریحه دار کردن عفت عمومی درانظارواماکن عمومی ومعابراست مرتبط باموضوع عنوان شده درپرونده نبوده درفرض وجودنیات مجرمانه درضمیرمتهمین نیزبالحاظ آنکه درقوانین حاضربرای نیات ومقاصدمجرمانه قبل ازفعلیت آن مجازاتی درنظرگرفته نشده احتمال طرح این ادعانیزمردودتلقی بااین اوصاف وتفاصیل ونظربه اینکه شوهربانوی تجدیدنظرخواه بشرح نوشته مورخ 3/7/1374توجه هرگونه اتهام به زوجه اش راانکارومشارالیهارادارای شرافت ناموسی معرفی نموده باتوجه به اصل قانونی برائت دادنامه تجدیدنظرخواسته فسخ و همچنین مستند1به بند2ازماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1372آقایان ...ازاتهامات منتسبه تبرئه می گردنداین رای قطعی است .
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران نصیری ندوشن
مستشارشعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران عبدالرحمن رسولی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 104-105
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
315
تاریخ تصویب :
1374/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :