جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :5/2/74شماره دادنامه 32-5/2/74

مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
کلاسه پرونده :1-74-40تجدیدنظرکیفری
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخواندگان :
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 470-27/11/74صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی شاهرود.
خلاصه جریان پرونده :به دلالت اوراق پرونده بدوی کلاسه 153-73ش 4 دادگستری شاهرودتجدیدنظرخواه که رانندگی اتومبیل سواری پیکان شماره شهربانی 38667- تهران - د رابعهده داشته درخیابان تهران مقابل شهرسازی ذوب آهن واقع درشاهرودباکامیونت بنزخاورشماره 11359- شاهرود92 تصادف نموده ومنجربه مصدومیت سرنشنیان اتومبیل پیکان به نامهای ...... گردیده وبانو...نیزفوت می نماید.افسرکاردان فنی علت اصل تصادف رابه موجب نظریه کتبی خودبی احتیاطی ازسوی راننده اتومبیل پیکان بعلت عدم توجه به جلوناشی ازخواب آلودگی تشخیص داده است .پرونده مقدماتی برعلیه پاسگاه انتظامی تشکیل وبه دادسرای عمومی سابق شاهرودارسال وبه آقای عباس نژادبازپرس ارجاع گردیده که به کلاسه فوق ثبت وپس ازجری تشریفات قانونی وبازجوئی ازطرفین پرونده واخذتامین ازمتهم قرارمجرمیت نیزصادر وپس ازتشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مشارالیه به عنوان رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی شاهرودمنصوب وبموجب دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواه رابه پرداخت دیه وجزای نقدی بدل ازحبس محکوم نموده است پس ازابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواه درفرجه نسبت بدان اعتراض نموده پرونده به دادگستری سمنان ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است اعضا دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبه اتفاق آرا ذیلاضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ مردودبودن قاضی صادرکننده حکم مبادرت به اصداررای درماهیت امرمی نماید.
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته باتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده بدوی نظربه اینکه صادر کننده رای بدوی آقای عباس نژادریاست شعبه چهارم دادگاه عمومی شاهرود بدوابعنوان بازپرس اقدامات قانونی معمول وقرارنهائی نیزصادرنموده است لذاقطع نظرازعدم ایرادبه این موضوع ازناحیه تجدیدنظرخواه مورداز مصادیق بارزبندماده 332قانون آ.د.ک وقواعدآمره بوده وبه لحاظ مردود بودن مشارالیه مجازبه اصداررای نبوده لذاباعنایت به مراتب مرقوم وبا لحاظ شق 3ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وبه تبصره ذیل ماده مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته فسخ می گرددالنهایه درمورداتهام تجدید نظرخواه آقای ....24ساله مبنی بریک فقره قتل غیرعمدی (بانو...)ونیز ایرادصدمات بدنی غیرعمدی دراثربی احتیاطی درامررانندگی باوسیله نقلیه موتوری نسبت به افرادذیل ....باتوجه به شکایات اولیادم ومصدومین حادثه وولی قهری ...وگواهی های پزشکی قانونی صادره درباره مصدومین حادثه وگواهی فوت وصورتجلسه معاینه جسدوگزارش پاسگاه انتطامی ونظریه افسران کاردان فنی درباره علت اصلی تصادف واعترافات متهم ضمن بازجوئی بزه انتسابی به وی محرزبوده وبامواد149و150وقانون تعزیرات انطباق داردبنابراین دادگاه مشارالیه رابه پرداخت دیه بشرح زیر1- طبق ماده 97قانون مجازات اسلامی ورعایت مادتین 300و299ازقانون مذکوربه پرداخت پنج هزاردرهم مسکوک سالم وغیرمغشوش بابت تغلیظ دیه به لحاظ ارتکاب قتل درماه حرام (جمعا6666)درهم بابت دیه قتل خانم ...2- به استنادماده 382قانون مذکور به پرداخت یکهزاردرهم مسکوک نقره بابت شکستگی استخوان بینی ...وطبق ماده 482بابت خراشیدگی حارصه ساق پای چپ وسائیدگی عمقی (دامیه )آن پابه پرداخت 150درهم (جمعا1150)درحق ...3- به استنادبند2ماده 480قانون مرقوم بابت دوفقره دامیه درناحیه پیشانی وپلک فوقانی جمعابه پرداخت 200درهم مسکوک نقره درحق خانم ...4- وبابت پارگی متعددناحیه سروصورت (دامیه )خانم ...به استنادبند2ماده 480چهارصددرهم 5- به استنادماده 437درموردشکستگی دنده های طرف راست به پرداخت 200درهم درموردشکستگی استخواه ترقوه راست طبق ماده 438به پرداخت چهارصددرهم - درموردشکستگی استخوان بازوی راست طبق ماده 442قانون مجازات اسلامی به پرداخت 800درهم مشکوک سالم نقره (جمعا1400درهم )درحق خانم ...محکوم می گرددضمنابا رعایت بنداول تبصره 17ازقانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ورعایتماده 46قانون مجازات اسلامی (تعددمعنوی )به پرداخت مبلغ هفتادهزارویک ریال بعنوان جزای نقدی بدل حبس درحق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می گرددوطبق ماده 302قانون مرقوم مهلت پرداخت دیه اززمان وقوع بزه به مدت دوسال می باشدرای صادره حضوری وقطعی است .
دادرس شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان صبوری نژاد
مستشاردادگاه عبدوس

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 108-110
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1374/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :