جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ 4/11/74 کلاسه پرونده 74/772 شماره دادنامه 629

مرجع رسیدگی :شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان
تجدیدنظرخواه :
"رای دادگاه "
نظربه اینکه مطابق دادنامه بدوی شماره 846-4/10/74صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین متهم ...به اتهام نگهداری وتهیه مشروب الکلی (یک لیتر)ونگهداری نوارکاست مبتذل ونوارویدئوی مبتذل به استنادبند یک ماده 104قانون تعزیرات به تحمل دوماه حبس تعزیری وباتوجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک ماه حبس تعزیری محکوم شده است ودرمرحله اجرای احکام آقای قاضی اجرای احکام حسب بند2ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به آقای قاضی صادرکننده رای تذکرداده ومشارالیه بااعلام قبول اشتباه وتنبه پرونده راجهت تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر استان ارسال نموده است بنابراین دادگاه پس ازبررسی اوراق پرونده چون حسب مندرجات ماده 175قانون مجازات اسلامی نگهداری مشروبات الکلی جرم به حساب نیامده است ودلیلی هم درپرونده مبنی براثبات بزه تهیه مشروبات الکلی علیه متهم وجودنداردوازطرفی بزه نگهداری نوارهای مبتذل ویدئوئی وفیلم منطبق باماده 104قانون (تعزیرات )نمی باشدتامتهم مستوجب مجازات تعیین شده دردادنامه بدوی باشدبنابراین دادگاه ضمن فسخ دادنامه بدوی اولادرخصوص نگهداری وتهیه مشروبات الکلی (یک لیتر)با عنایت به ماده 175قانون مجازات که نگهداری مشروبات الکلی راجرم اعلام نکرده است وباتوجه به اینکه تهیه آن نیزمتکی بردلیل اثباتی نیست حکم برائت متهم راصادرواعلام می نماید.ثانیادرخصوص نگهداری نوارهاوفیلم مبتذل نظربه اینکه عمل متهم باتبصره 2بندب ماده 3قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت های غیرمجازمی نمایندمنطبق است بنابراین بااحرازوقوع بزه فوق ازناحیه متهم نامبرده رابه استنادقانون فوق به پرداخت مبلغ پانصدهزارریال جزای نقدی محکوم می نماید.ضمناازآنجا که نگهداری رادیوگرام ویدئوجرم نمی باشدبنابراین دادگاه مقررمی داردتا یک دستگاه رادیوگرام وویدئوی مکشوفه رابه صاحبش مستردنمایند.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران علی موسوی
مستشاردادگاه حبیب اله حبیبی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 111-112
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
629
تاریخ تصویب :
1374/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :