جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ 4/11/74 کلاسه پرونده 74/690 شماره دادنامه 627

مرجع رسیدگی :شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :...
تجدیدنظرخوانده :....
خواسته :تجدیدنظر
"رای دادگاه "
دراین پرونده زوجه خانم ...وشوهرآقای ...هردونفرنسبت به دادنامه 919-3/8/74صادره ازشعبه 89دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی می نمایند بدین توضیح که ...ازحکم برائت صادره درموردمتهم (شوهرش )به ترک انفاق و....نسبت به محکومیت خودبه 20ضربه شلاق وپرداخت دیه درخصوص ایراد ضرب وجرح نسبت ه همسرش نظربه اینکه حسب مندرجات ماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بند10آن ماده نفقه قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد بنابراین دادگاه درخواست تجدیدنظرخواه خانم ...راغیروارداعلام می نماید.وامادرخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...هرچندایرادواعتراض موجه وموثری که موجبات فسخ دادنامه بدوی رافراهم نمایدبعمل نیاورده است لکن باتوجه به اینکه متهم فاقدپیشینه محکومیت کیفری می باشدوباتوجه به وضع خاص متهم مستندابه بند5 ماده 22قانون مجازات اسلامی دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته مجازات وی رااز20ضربه شلاق به 50000 ریال جزای نقدی تخفیف وتبدیل می نماید.وامادرخصوص اتهام متهم به ایرادضرب وجرح نسبت به تجدیدنظرخوانده نظربه اینکه دادگاه بدوی درتعیین مجازات متهم مرتکب اشتباه شده است زیرابزه متهم دوفقره دامیه نسبت به مچ دست راست وبالای زانوراست شاکیه بوده است ومجازات هریک ازبزه های منتسبه حسب بند2 ماده 480قانون مجازات اسلامی (دیات )دوشترمی باشدکه جمعا4نفرشترخواهد بودودادگاه بدوی بجای چهارنفرشترمتهم رابه پرداخت دونفرشترمحکوم کرده است بنابراین دادنامه بدوی راکه ازجهت اصول ومبانی واساساصحیح می باشدبااصلاح آن دراین خصوص که بجای دونفرشتر،متهم به پرداخت چهارنفر شترمحکوم می گرددنتیجتاتاییدمی نماید.رای صادره قطعی است .ج
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران علی موسوی
مستشاردادگاه حبیب اله حبیبی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 115-116
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
627
تاریخ تصویب :
1374/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :