جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره وتاریخ دادنامه 457-1/11/74 کلاسه پرونده 1-74-179تجدیدنظر کیفری

مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 164-23/2/74صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرود
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...بطرفیت خانم ...نسبت به دادنامه شماره 164-23/2/74شعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرودکه بموجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر)ومستندابه ماده اول ازقانون مجازات راجع به انتقال مال غیرکه ناظربرماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری است وبااعمال تخفیف به تحمل یکسال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ چهارصدونودهزارتومان بعنوان جزای نقدی بنفع دولت ورداصل ویاقیمت مال موردفروش به صاحبش محکوم گردیده است ازتوجه به محتویات پرونده ازحیث احرازمجرمیت وتطبیق موضوع باموادقانون حکم صادره فاقدایراداست واعتراض موثری نیزبجهات مذکوره بعمل نیامده و رای صادره ازتوجه به تحقیقات واقدامات معموله درمرحله بدوی واین مرحله ازرسیدگی باهیچیک ازجهات وشقوق مندرج درمواد18و25قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نیزقابل انطباق بنظرنرسیده وظاهراباموازین شرع وقانون نیزمغایرت نداشته امادرمورداصل مال یاقیمت آن که ازتوجه به نوع جرم ووضعیت ملک نیازبه تقدیم دادخواست حقوقی داشته ودرحال حاضر هم ملک درتصرف شخص دیگری است که درآن احداث اعیانی نموده ودرقسمت تخفیف مجازات که حداقل موردحکم قرارگرفته باعنایت به ماده 497قانون مجازات اسلامی وواردبودن ماده مذکوربرقانون مورداستناددرحکم بایستی که کمترازیکسال تعیین شوداعتراض بعمل آمده وارداست بنابراین حکم تجدید نظرخواسته درموردمجرمیت ابرام وازبابت رداصل یاقیمت مال مورد کلاهبرداری وتعیین مجازات بدون رعایت مقررات تخفیف نقض وآقای .... مستندابه ماده 22قانون مجازات اسلامی واینکه ظاهرافاقدپیشینه کیفری است بالحاظ ماده 497قانون مجازات اسلامی به تحمل یازده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی وپرداخت 4900000(چهارمیلیون ونهصدهزار ریال )بعنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می گرددرای صادره وفق تبصره یک ماده قانون اخیرالتصویب قطعی است .
مستشاردادگاه عبدوس
دادرس شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان صبوری نژاد


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 117-118
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
457
تاریخ تصویب :
1374/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :