جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ 25/4/74 شماره دادنامه 354 کلاسه پرونده 73/336-2/ت

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان
تجدیدنظرخواه :آقای ....باوکالت آقای ...
تجدیدنظرخوانده :خانم .....
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 108-24/10/73صادره درپرونده 73/1465شعبه اول دادگاه عمومی بیجار
خلاصه جریان پرونده :درفاصله بین ساعت 15/8الی 45/8صبح روز16/12/72 پس ازاینکه آقای ....ازخانه خارج می شودوتنهاهمسرهفتادساله اش بنام .. درخانه بوده ،شخصی که خودراپستچی معرفی کرده زنگ خانه رابه صدادرمی آورد وپس ازاینکه خانم صاحبخانه بوسیله درب بازکن برقی درب رابازمی کند، واردراهرومی شود،وهمینکه خانم صاحبخانه که ظاهرابرای گرفتن پاکت پستی بطرف اورفته ،نزدیک می شود،باپنجه به صورتش می کوبدوعینکش می شکندو سپس روسری اورادورگردنش می پیچدوقسمتی ازآن رابه دهانش فرومی کندواو راازروی چندپله به کف راهروپرت می کندوبراثرآن خانم صاحبخانه زخمی می شودوخون زیادازمحل جراحت جاری می گرددودرحالی که اوبحالت نیمه جان بوده ،ضارب النگوهای طلای اوراازدستش خارج می کندومی گریزد،چندلحظه بعد خانم ....کشان کشان خودرابه درب می رساندوازهمسایگان استمدادمی کند. سپس اورابه بیمارستان می رسانندوپس ازچندروزبستری شدن ،برای اوسی وشش روزاستراحت تجویزمی نمایندوجراحات وصدمات وارده به اووسیله پزشک قانونی تاییدمی شود.دربررسی صحنه جرم فقط اثرپائی ازسارق باقی مانده که شبیه به اثرپوتین است .مجروح پس ازاینکه همسایگان وپسرش به کمکش می آیندمی گویدسارق جوانی متوسط القامه ،لاغراندام ،18الی 20ساله ، سرخگون ،فاقدریش ودارای موی سرکوتاه بوده است .نیروی انتظامی چندنفررا بامشخصات فوق دستگیرمی کندامابانوی مذکورپس ازمشاهده آنان اظهار می داردکه اینهانبوده اند،سپس تعقیب ادامه می یابدوسرانجام آقای .... که سربازبوده است دستگیرمی شودوشاکیه دربرخوردبااوتاییدمی کندکه سارق همین شخص بوده است .تحقیقات بیشترنشان میدهدکه کاپشن اوآغشته به خون بوده که به تازگی آنراشسته است ،ودرروزحادثه ازساعت 30/7الی 9ازکلاس عقیدتی غایب بوده وسپس به محل خدمت برگشته است .اودرمورداظهارداشته خون دماغ برادرش بوده امادرموردغیبت توجیه قابل قبولی نداشته . تحقیقات دیگرنشان میدهدکه اودرهمسایگی دوردست شاکیه بوده وطلاهای قابل توجه شاکیه راسابقادرکوچه دردست اودیده است ،وبعضی قرائن کوچک دیگر نیزکه دلالت برتوجه اتهام داشته بدست آمده وسرانجام شعبه اول دادگاه عمومی بیجارمتهم رامحاکمه نموده وصدمات راازمواردلوث تشخیص داده و پس ازاجرای قسامه ،آقای ...رابه تحمل یکسال حبس بابت سرقت وپرداخت پنج شترودوفقره یک ونیم دینارطلابعنوان دیه جراحات وصدمات ،محکوم کرده است .سپس آقای ...وکالت محکوم علیه رابرعهده گرفته ودرخواست تجدید نظرکرده است .پس ازوصول وارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کلاسه فوق وتعیین وابلاغ وقت رسیدگی واحضارآقایان ...بنام مطلع اینک دروقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان تشکیل است .آقای ....وکیل تجدیدنظرخواه وشخص تجدیدنظرخوانده ومطلعین فوق الذکرحضوردارند.پس ازقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده ومشاوره ختم دادرسی رااعلام وبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
"رای دادگاه "
خصوصیاتی که شاکیه بعدازوقوع جرم وقبل ازدستگیری اشخاص ،بعنوان خصوصیات سارق ذکرکرده ،باخصوصیات ظاهری متهم تطابق دارد.عدم حضوراودر محل خدمتش بی ساعات 30/7الی 9صبح روز16/12/72که مرجع مربوطه رسماآنرا تاییدکرده ،وتقارن زمانی غیبت بازمان وقوع جرم ،وعدم تاییداظهارات متهم براینکه درزمان وقوع جرم درکلاس عقیدتی حضورداشته امانامش رادر لیست حضوروغیاب ننوشته ،ازسوی همقطاران او،وباقی ماندن اثرکفشی شبیه پوتین درصحنه جرم واینکه متهم درآن زمان چنین کفشی به پاداشته ،وفاصله محل خدمت متهم بامحل وقوع جرم که حسب اظهارمتهم حدودیک ربع ساعت پیاده می باشد،وشناسائی متهم توسط شاکیه وتاکیداوبراینکه ضارب همین شخص بوده ،وبعضی اوضاع واحوال دیگرکه درپرونده منعکس است ،همگی قرائنی هستندکه موجب حصول علم دادگاه بدوی بوده اند.وچون طریق حصول علم ،متعارف بوده وبه رغم اظهارات آقای وکیل وموکلش وشخصی بنام ...که درصددمشوب کردن شناسائی وتاکیدشاکیه بوده اند،هیچ شائبه ای دراظهارات اوبنظر نمی رسد،وبعضی اختلافات کوچک که درتحقیقات اولیه وجوددارد،وآقای وکیل دفاع خودرابراآنهااستوارنموده ،درهرحال لطمه ای به اساس کاروآنچه که از اوضاع واحوال مذکوراستنباط می شود،واردنمی سازد،درخواست تجدیدنظر واردبنظرنمی رسد.لذاباتاییددادنامه تجدیدنظرخواسته ،درخواست مزبور ردمی گردد.این رای قطعی وغیرقابل تجدیدنظراست .
رئیس دادگاه :بختیاری مستشاردادگاه :فائز


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 119-121
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
354
تاریخ تصویب :
1374/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :