جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره وتاریخ دادنامه 418-22/6/74
کلاسه پرونده 2/278/74تجدیدنظرکیفری

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 518-9/5/74 شعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرود.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...نسبت به دادنامه شماره 518-9/5/74 شعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرودکه بموجب آن به اتهام تخریب دیوارومستندا به ماده 126 قانون تعزیرات و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت نودهزارریال جزای نقدی محکوم گردیده است باعنایت به محتویات پرونده چون درموردمالکیت دیوارتخریب شده بین شاکی وتجدیدنظرخواه و پدرش اختلاف بوده وتجدیدنظرخوانده (شاکی )دلیل کافی مبنی برمالکیت خوددردیوارمابه النزاع تقدیم نداشته است لذامستندابه ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری که طی آن ذکرشده هرگاه ثبوت تقصیرمهم منوط است به مسائلی که محاکمه وثبوت آن ازخصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امرجزائی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادرشود... لذا مستندا به بند2 ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن نقض حکم بدوی قراراناطه صادرتا شخص ذینفع حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیت دارمراجعه وتصدیق آنرا تقدیم نماید... رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان علی صفابینش
مستشاردادگاه محمدقاسم اصحابی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 122
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
418
تاریخ تصویب :
1374/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :