جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده 323-74شعبه اول دادگاه تجدیدنظرمشهد
شماره دادناه :145-1410-30/9/74احکام

تجدیدنظرخواه :
خواسته :تجدیدنظرخواهی ازرای شماره 73-753-28/12/73به کلاسه 1-68 73شعبه دوم دادگاه عمومی نیشابور
"رای دادگاه "
فرمانداری نیشابوربشرح نامه شماره 2059-3-14/9/72بعنوان دادسرای انقلاب اسلامی نیشابوراعلام می نمایدکه برابرگزارش واصله آقای ....از کارشناسان بانک کشاورزی بخش تخت جلگه (بزغان )درموقع تعیین خسارات ناشی ازتگرگ وسیل درروستاهاازکشاوزان مبالغی رابعنوان رشوه دریافت می نموده ...ودراین خصوص تصویرگزارش واصله ونامه شماره 845-3-7/9/74 ...جهت رسیدگی واقدام لازم ارسال داشته است .نامه ای که فرمانداری نیشابوربدان اشاره نموده وضمیمه نامه خودنموده مفاداحاکیست که بنابه گزارشات واصله کارشناسان بانک کشاورزی دررابطه باتعیین خسارات ناشی ازتگرگ درروستای قره باغ درحدود80هزارتومان ازکشاورزان رشوه دریافت نموده که دراین میان باواسطه دونفربه نامهای ....و....که معتادمی باشند بوده که پولی راازکشاورزان دریافت ومقداری هم خودبرداشته ومبالغی هم به کارشناس بانک کشاورزی می داده که این امرموجب نارضایتی ودرگیری لفظی بین کشاورزان گردیده ودرروستاهای دیگرهم به همین صورت عمل می شده است ... دادسرای انقلاب اسلامی پس ازتشکیل پرونده آنرابه دادسرای عمومی نیشابور جهت رسیدگی ارسال می داردکه دادسرای عمومی مربوطه دراین مورددستوراتی جهت تکمیل پرونده صادرمی نمایددراستعلام محلی که ازطرف نیروی انتظامی درمحل تنظیم گردیده منحصرایک نفربنام ...مسئول پایگاه روستای قره باغ می گویدبرای میزان خسارت رابطه ای بوده است مردم ازقرارده هزارتاپنجاه هزارریالی که مجموعاهشتصدهزارریال می شده توسط...و...جمع آوری گردیده است تابرای فردی که پنجاه هزارریال پرداخته حدوداپنجاه هزارتومان برآوردخسارت نموده اند.البته کسانی که وجه پرداخت نموده اندچون درقضیه ذینفع هستندقبول ندارند...ودرتحقیقات بعمل آمده ازبعضی ازافراد روستای نصرآبادخلاصتااعلام داشته اندکه درزمانی که گندم های روستاراتگرگ زده بودگندمهابیمه بودودرخواست غرامت ازدولت نمودیم کارشناس ... بودایشان به روستاآمدوکلیه زمینهاکه تگرگ زده بودبازدیدنموده وبعد رفتیم منزل ...و...به ...زمینهاکه تگرگ زده بودبازدیدنموده وبعدرفتیم منزل ....و....به ...گفت اگرمی شودروستای نصرآبادراجلوتربنویس مهندس گفت اشکالی نداردبه نوبت می دهیم ومن احتیاج به پول ندارم وبعد رفت ماپولی به ...نداده ایم .از...چندین مرتبه تحقیق بعمل می آیدنامبرده مصرامنکربزه انتسابی بوده واضافه می نمایدکه برای کارشناسی راسااقدامی بعمل نمی آورده بلکه ازطرف دایره اعتبارات شعبه بانک کشاورزی انجام امر کارشناسی برای برآوردخسارات وارده بوی محول می گردیده که وی پس ازبررسی نظریه خودرابه بانک اعلام می نموده وهرکه ذینفع بوده می توانسته به بانک مراجعه وجواب خودرااعم ازمثبت یامنفی دریافت داردووی مستقیمابا افرادرابطه ای نداشته است .درخصوص موردآقای جانشین بازپرس دادسرای عمومی نیشابوربابانک کشاورزی ومسئولین مربوطه مکاتبه وتحقیقاتی بعمل می آوردکه مقامات بانک کشاورزی هیچگونه شکایتی ازآقای ...نداشته وبشرح استشهادیه ای هم که ضمیمه پرونده می باشدوجمعی ازرزمندگان وجانبازان و خانواده شهداوکشاورزان ذیل آنراامضاکرده انداززحمات آقای ...قدردانی نموده ووی راشخصی دلسوزومتعهدنسبت به قشرمحروم وزحمتکش کشاورز داشته اند.درقبال مطالب ومراتب فوق شخصی بنام ...که بموجب برگ پیشینه کیفری پیوست پرونده دارای شش فقره سابقه کیفری ازرابطه نامشروع وضرب و جرح وخریدوفروش موادمخدروغیره دارددردادگاه بعنوان مطلع اعلام داشته من ازکسی پولی نگرفته ام مقداری پول ...گرفته بودکه به ...بدهدکه به اودادو بنده هم ازمردم پول گرفته وبه ...می دادم که این اظهارات ازطرف ...مردود اعلام گردیده وشخص ...هم نتوانسته است دلیلی براثبات اظهارات خود داشته باشدوبرفرض صحت چون اقرارهرکس فقط نسبت به خودآن شخص وقائم مقام اونافذاست ودرحق دیگری نافذنیست اظهارات وی به ضررخودنامبرده که اقراربه اخذوجوهاتی ازمردم نموده نافذودرمورد...که منکراین اظهارات می باشدآقای ...که مسئول بانک کشاورزی قدمگاه درزمان تشکیل پرونده بوده موضوع اضافه نوشتن خسارت وارده ازطرف ...واخذرشوه از کشاورزان رابی اساس وپایه وساختگی دانسته واین امرراپس ازبررسی های لازمه درمحل اعلام کرده است دادگاه بدوی اتهام وارده به ...راثابت ووی را به حبس وشلاق وجزای نقدی محکوم نموده است که پس ازابلاغ رای نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده که دادگاه باملاحظه مراتب فوق وملاحظه دفاعیات تجدید نظرخواه ووکیل مدافع نامبرده دراین دادگاه وباتوجه به اینکه بانک کشاورزی دراین خصوص شکایتی نداشته وموضوع اخذرشوه رابی اساس دانسته وبا عنایت به مندرجات استشهادیه های پیوست تنظیمی ازروستای گرماب و روستای خانلق وروستای حصارنووروستای گلشن آبادوروستای همت آبادشهر کهنه که مسجلین آنهاازنحوه عملکرد...کمال رضایت راداشته اندوازطرفی شهودی که شهادت داده اند.کلاموضوع دادن وجه به مهندس ...رامردوداعلام کرده اندواظهارات ...هم چون متکی به دلیل دیگری نیست موثردرمقام نبوده مردوداعلام می گرددوباتوجه به اینکه نامه های وارده به ...فاقدامضا می باشندوبالاخره باعنایت به سایراوراق واوضاع واحوال پرونده تجدیدنظر خواهی ازرای شماره 73-753-28/12/73شعبه دوم دادگاه عمومی نیشابوروارد ودادگاه بانقض حکم صادره ازدادگاه بدوی برائت آقای ...راصادرواعلام می نمایدرای قطعی است .
مستشاران دادگاه جلیلی تقویان خیرالدین


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 123-125
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1410
تاریخ تصویب :
1374/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :