جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره دادنامه 42-11/2/74 کلاسه پرونده 1-73-144تجدیدنظرکیفری
تاریخ صدورای 7/2/74

مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 113-14/10/73صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی سمنان
تجدیدنظرخواهان :
گردشکار:به دلالت محتویات پرونده کیفری تجدیدنظرخواهان به اتهام داشتن ارتباط نامشروع تحت تعقیب دادسرای عمومی سابق سمنان واقع که پرونده بموجب کیفرخواست شماره 481-17/7/73به استنادماده 102قانون تعزیرات ورعایت ماده 43قانون مجازات اسلامی به دادگاه محترم کیفری 2 سابق ارسال که باحاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب پرونده درشعبه دوم دادگاه عمومی سمنان مطرح رسیدگی وسرانجام بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته درمورداتهام آقای ....وخانم ....به استنادماده 212 قانون مجازات سابق (شقوق یک ودو)حکم به تحمل ششماه حبس تعزیری ودرمورد اتهام خانم ....وآقای ...به استنادماده 101قانون تعزیرات هرکدام به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده اندکه محکوم علیهم درفرجه قانونی نسبت به این دادنامه اعتراض که پرونده به شعبه ارجاع وپس ازثبت وجری تشریفات قانونی سرانجام هیات دادرسان بااعلام ختم رسیدگی به اتفاق آرابشرح زیر مبادرت به انشارای می نماید
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اولادرموردخانم ...وآقای ...نظربه اینکه ایرادواعتراض موثرو موجهی که باعث فسخ دادنامه باشدعنوان نشده وبردادنامه تجدیدنظرخواسته ازجهت رعایت اصول وموازین قانونی خدشته وخللی متصورنیست ومورداز مصادیق شقوق وجهات مندرج درمادتین 18و25قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نمی باشدبارداعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت عینا تاییدمی گردد،ثانیادرموردخانم ...وآقای ...که به استنادماده 212قانون مجازات ازعمومی سابق محکوم شده اندنظربه اینکه اتهام آنان عمل منافی عفت غیراززنااست که مصادیق جرائم حق الهی است وآنچه درماده 212مذکورقید شده باتوجه به ذکرقابل گذشت بودن مندرج درماده مرقوم عنوان حق الناس را دربرگرفته است وازطرفی اعمال ماده 212مرقوم باتوجه به قسمت اخیرآن نیاز به شکایت شاکی خصوصی داردوازطرفی باتصویب ماده 101قانون تعزیرات که هر نوع عمل منافی عفت ورابطه نامشروع راشامل می شودشقوق یک تاپنج ماده 212 مرقوم همانطورکه درنظریات شماره 2337/7-6/5/65و932/7-9/5/67اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی آمده است نسخ شده است بنابراین استناد دادگاه بدوی به ماده منسوخه موردنداردلذابافسخ این قسمت ازدادنامه دادگاه متهمین مرقوم رابه استنادماده 101قانون تعزیرات باتوجه به دلایل موجوددرپرونده وعدم موجهیت تجدیدنظرخواهی آنان هرکدام ازنامبردگان رابه تحمل پنجاه ضربه شلاق که باشرایط کامل موازین شرعی وقانونی نواخته خواهدشدمحکوم می نمایدرای صادره طبق تبصره یک ماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب تیرماه 1373قطعی است .
دادرس دادگاه صبوری نژاد
مستشاران دادگاه حسنعلی عبدوس هوشنگ احمدیان


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 126-127
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1374/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :