جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


پرونده کلاسه 74/ت 5/964 تاریخ 14/11/74 شماره دادنامه 1261

مرجع رسیدگی :شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
"رای دادگاه "
بموجب دادنامه شماره 262-25/7/74شعبه 55دادگاه عمومی تهران آقای .. کارمندبانک ملی ایران به اتهام اختلاس سیصدمیلیون ریال به استنادماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری وتبصره 3ذیل آن و بارعایت کیفیات مخففه مقرردرماده 22قانون مجازات اسلامی به یکسال حبس بااحتساب ایام بازداشت قبلی وپرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و انفصال موقت ازخدمات دولتی بمدت سه ماه محکوم وباتوجه به استردادوجه بر اساس تبصره 4ماده قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس و کلاهبرداری اجرای مجازات حبس رابرای مدت دوسال معلق نموده است .این حکم موردتجدیدنظرخواهی آقای ...وکیل محکوم علیه واقع گردیده ومشارالیه مدعی است موکلش براثراشتباه مبلغی راازیک حساب به حساب دیگرواریز نموده است .دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ودلائل استنادی دردادنامه بدوی اساس دادنامه مذکوراازحیث نوع اتهام ودلائل اثباتی آن بدون ایرادو اشکال تشخیص می دهدوموجبی برای نقض آن نیست النهایه دادنامه مذکور دارای اشتباهاتی است که بشرح زیروبراساس بند4ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تصحیح می گردد.اولاچون مطابق تبصره 6ماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری ناظربه تبصره یک ماده همان قانون دادگاه نمی توانسته ولوباوجودکیفیات مخففه مجازات حبس مختلس راکمترازحداقل حبس مقرردرقانون که دوسال می باشدتقلیل دهد(بادرنظرگرفتن عموم وخصوص ماده 22قانون مجازات اسلامی وقانون تشدید مجازات ...)این دادگاه ضمن تاییدتعلیق واجرای مجازات حبس مقرردر دادنامه بدوی راازیکسال به دوسال تصحیح می نماید.ثانیابراساس همین استدلال دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات انفصال دائم ازخدمات دولتی را باتوجه به میزان وجه مورداختلاس ،به انفصال موقت (سه ماه )تخفیف وتقلیل دهدلذامحکومیت انفصال موقت ازخدمات دولت مندرج دردادنامه بدوی نیز به انفصال دائم تصحیح می گردد.رای دادگاه بدوی ازسایرجهات عیناتایید می گرددودرخواست آقای وکیل تجدیدنظرخواه ردمی شود.این رای قطعی است .
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ایمانی
مستشاران دادگاه دکتررفعتی شهسواری

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری صفحه 128-129
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
36
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1261
تاریخ تصویب :
1374/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :