×

اتهام قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که مبتنی بربی احتیاطی متهم ومست بودن راننده درحین رانندگی باشد،باید مستندبه دلیل باشدودرصورت فقددلایل مستی ،ازموجبات نقض فرجامی است

اتهام قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که مبتنی بربی احتیاطی متهم ومست بودن راننده درحین رانندگی باشد،باید مستندبه دلیل باشدودرصورت فقددلایل مستی ،ازموجبات نقض فرجامی است

اتهام-قتل-غیرعمدی-ناشی-ازحادثه-رانندگی-که-مبتنی-بربی-احتیاطی-متهم-ومست-بودن-راننده-درحین-رانندگی-باشد،باید-مستندبه-دلیل-باشدودرصورت-فقددلایل-مستی-،ازموجبات-نقض-فرجامی-است

وکیل


رای شماره 201-16/12/48

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
(خلاصه اعتراض فرجامی دادسرای استان خوزستان )مورد تائید جناب آقای دادستان کل واقع شده این است که طبق نظریه آقای دکترعزیززاده متهم حین رانندگی مشروب استعمال نموده ومست بوده مویدابنظرکاردان فنی مهمست بودن متهم رادلیل تصادف دانسته است لذا عمل متهم جنائی ومشمول ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان می باشدنه ماده اول قانون که مورداستناددادگاه صادرکننده حکم قرارگرفته است .این اعتراض واردوموجه نیست چه طبق محتویات پرونده هیچیک ازآن دونفردر نظریه کتبی خودذکری ازمست بودن متهم حین رانندگی نکرده اندبلکه صرفا اظهارنظربه صرف نوشابه الکلی ازطرف متهم کرده اندونظریه کاردان فنی هم دراین باره نقل قول ازطرف دیگری است وچون ازحیث رعایت اصول وقواعد دادرسی وسایرموازین قانونی هم اشکالی واردنیست حکم فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
رای اصراری شماره 201-16/12/48هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کلاسه پرونده 24-7367

فرجامخواه :دادسرای استان ششم
فرجامخوانده :(م )سی ساله
فرجامخواسته :دادنامه شماره 47/409صادره ازشعبه دوم جنائی دادگاه استان ششم .
گزارش کار:فرجامخوانده به اتهام قتل غیرعمدی (ه)درنتیجه راندن اتومبیل درحال مستی درسال 46موردپیگرددادسرای بروجردواقع شده وحسب کیفرخواست شماره 46/453بااحرازاتهام وتطبیق آن باماده 2قانون تشدید کیفررانندگان درخواست مجازات اوازدادگاه جنائی استان ششم شده وپس از طرح موضوع درشعبه اول دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقرره سرانجام دادگاه مزبوربه موضوع رسیدگی نموده وبه موجب دادنامه شماره 451-24/12/46 اجمالاچنین رای داده است :
"هرچندمتهم منکربزه بوده واظهارداشته است درراه باسرعت معمول حرکت می کرده ودراثرماشین عبوری دیگری این تصادف اتفاق افتاده وخودرا بیگناه دانسته است لکن باتوجه به گزارش شماره 1264-26/3/46ژاندارمری وصورت مجلس مورخ 25/3/46گروهان ژاندارمری بروجردمعاینه جسددائربر اینکه علت مرگ دراثرضربه وارده به جمجمه وخونریزی داخل مغزتشخیص گردیده است وباتوجه به نظریه کاردان فنی که علت اصلی تصادف رابی احتیاطی راننده اتومبیل بعلت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل در موقع رانندگی دانسته است وتوجه به اظهارات علیرضابهمنیاراحداز سرنشینان اتومبیل وتوضیحات سروان غلامعلی معظمی افسرشهربانی برتائید نظریه قبلی انکارمتهم موثردرمقام نیست النهایه باتوجه به محتویات پرونده ونظریه کاردان فنی که علت اصلی تصادف رابی احتیاطی راننده بعلت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل دانسته وباتوجه به رضایت نامه رسمی دادگاه (م )رابه دوماه حبس تادیبی باکسرواحتساب ایام بازداشت قبلی قابل تبدیل به جزای نقدی به قرارروزی پنجاه ریال وپرداخت مبلغ پنجهزارریال غرامت محکوم می نمایدودرخواست تعلیق ردمی شودسپس براثرفرجامخواهی متهم ازمحکومیت خودوفرجامخواهی دادسرای استان به عنوان اینکه موضوع قابل تطبیق باماده 2قانون موردبحث بوده وفرجامخواهی ماهوی دادسرای دیوان عالی کشورپرونده به شعبه (12)ارجاع گردیده وشعبه مزبورنیزپس ازرسیدگی وقبول اعتراضات ماهوی نماینده جناب آقای دادستان کل حکم فرجامخواسته رابموجب دادنامه شماره 430/12-6/4/47نقض ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه جنائی آن استان پس ازرسیدگی مجددبه موجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنین رای داده است :
"درمورداتهام (م )به قتل غیرعمدی بوسیله ماشین به این تفصیل که متهم بااتومبیل فلکس واگن خودبه معیت سه نفرازشهرستان بروجرددرراه ملایر رفته اندهنگام مراجعت دردوکیلومتری بروجردفولکس واگن مزبورواژگون میشودکه درنتیجه یکی ازسرنشینان آن فوت می نمایدکه پزشک علت مرگ مصدوم راشکستگی استخوان جمجمه وخونریزی مغزی دانسته است گاردان فنی بشرح برگ 13پرونده اظهارداشته که علت اصلی تصادف عدم کنترل فرمان بوسیله راننده موردنظردراثرصرف نوشابه الکلی وخارجبودن ازحالت طبیعی است )درنسخه چاپی مخصوص اظهارنظرکاردان فنی علت اصلی تصادف را(بی احتیاطی راننده فولکس واگن بعلت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمان اتومبیل درموقع رانندگی )ذکرنموده است ونیزدرتاریخ 1/5/46ازهمین کارشناس علت اصلی تصادف رابی احتیاطی راننده بعلت عدم کنترل فرمان اتومبیل دانسته واضافه کرده است باتوجه به اظهارنظردکتردربهداری وژاندارمری که درمحل تصادف حضورداشته اندمی توان گفت عدم کنترل فرمان دراثرصرف نوشابه الکلی بوده است بازپرس دردوجلسه ازپزشک معاینه کننده مجروحین حادثه که ازجمله خود راننده بوده تحقیق نموده نامبرده درجلسه 13/4/46اظهارداشته آقایان علیرضابهمنیارعلیرضامینوئی ومرتضی صمدی (شخص اخیرفوت نموده )وسیله مامورین به بهداری مراجعه نموده بودندمعاینه آقایان صمدی ومینوئی و تاجبخش ازبوی دهان آنهامعلومبودکه عرق خورده اندودرجلسه 19/4/46اظهار داشته (فقط بنده می توانم بعرض برسانم که نامبردگان بالامشروب خورده اند ولی مستی آنان وفاصله زمانی مشروبخوردن آنان برای اینجانب مقدورنیست بنابراین قطع نظرازاینکه اظهارعقیده کاردان فنی درموردمست بودن با نبودن راننده ازصلاحیت نامبرده خارج بوده است هیچگاه آثارتصادف منجزا مثبت مست بودن یانبودن راننده نیست واینکه صرف استعمال مشروب را دلیل مستی بدانیم صحیح نیست واغلب دیده می شوددرمهمانیهای بزرگ حتی برای رعایت نزاکت اجتماعی هم باشدصرف مشروبات الکلی می شودبدون اینکه دراین امرافراط شودویامستی ایجادنمایدلذابنظراکثریت دادگاه مستی راننده محرزنیست بلکه آنچه مسلم است این است که راننده مرتکب بی احتیاطی شده وکاملابه جلوی خودتوجه نکرده وموقعی که مواجه باحرکت اتومبیل پیکانی شده که ازجلومی آمده بی مبالاتی کرده وبیش ازحدبطرف راست پیچیده است که براثرکشش اتومبیل واژگون شده است وچون متهم دارای پروانه مربوط نمی باشدبه نظراکثریت دادگاه عمل اوازمصادیق ماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان است لذادادگاه باتوجه به گذشت شاکی خصوصی (پدر مقتول )ضمن اعمال تخفیف به اکثریت آراءاورابه سه ماه حبس تادیبی با احتساب ایام بازداشت گذشته وپرداخت مبلغ پنجهزارریال غرامت به صندوق دولت محکوم می نمایدالنهایه چون متهم فاقدسابقه محکومیت کیفری است و شخصی است معیل وکارمندجزءشرکت سهامی تلفن وازطرفی درمحضردادگاه تعهد نموده که ظرف مدتی که دادگاه تعیین کندمرتکی جنحه وجنایتی نخواهدشدوکلیه مقررات قانون تعلیق رارعایت خواهدکرددادگاهبه اکثریت آراءوبه تجویز ماده 1و2قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 46فقط اجرای مدت سه ماه حبس تادیبی موردمحکومیت متهم رابرای مدت پنج سال معلق می داردکه در صورتی که متهم ظرف مدت مزبورمرتکب جنحه وجنایتی نشودوبه تعهدات خود رفتارنمایدبعدازانقضای مدت مزبورمجازات موضوع این حکم درباره وی اجرا نخواهدشدوالاعلاوه براجرای مجازات جرم جدیدمجازات جبس موضوع این رای درباره اواجراخواهدشدنظراقلیت برقابل تطبیق بودن اتهام متهم باماده 2 قانون تشدیدکیفررانندگان اعلام شده )
متهم هنگام اعلام رای به مفادآنتسلیم شده ولی دادیاراستان ذیل رای فرجامخواسته وموردراقابل تطبیق باماده 2دانسته وتقاضای نقض حکم راکرده وآقای دادستان کل هم باطرح فرجامخواهی دادسراموافقت نموده اندسرانجام پرونده به هیئت عمومی فرستاده شداست .
درتاریخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوچهل وهشت هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
"بشرح دلائل زیراتهام متهم منطبق باماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان می باشد:
گزارش کاردان فنی اشعارداردبه اینکه ازآثاروعلائم باقی مانده از صحنه تصادف مشهوداست راننده مشروب الکلی مصرف نموده ووضع وحال وی مناسب برای رانندگی نبوده وراننده بعلت عدم کنترل فرمان اتومبیل به سمت راست جاده منحرف شده ودرگودال وآب روی کنارآسفالت می افتدوپس از برخوردازقسمت جلووواژگون شدن درحدودبیست مترازروی بدنه به سمت راست وچپ وسقف به روی زمین کشیده میشودوعلت اصلی تصادف راناشی ازبی احتیاطی راننده اتومبیل بعلت صرف نوشابه الکلی وعدم کنترل فرمات اتومبیل در موقع رانندگی اظهارنموده است "ودرصورت مجلس تنظیمی ازطرف فرمانده گروهان ژاندارمری چنین گزارش شده :
جریان واقعه ازیکی ازسرنشینان استفسارشده می گویدبرای گردش رفته بودیم ورفقایم درقهوه خانه مقدارکمی مشروب خوردندوضمناطبق تشخیص مامورین وآقای دکترعزیززاده ریاست بخش جراحی بیمارستان دهان مجروحین (که راننده اتومبیل جزءآنان بوده )بوی مشروب میداد.
ازآقائسروان معظمی رئیس راهنمائی تحقیق بعمل می آیداینطوربیان می دارد:
علت اصلی تصادف عدم کنترل فرمان بوسیله راننده اتومبیل موردنظر دراثرصرف نوشابه الکلی وخارج بودن ازحالت طبیعی است .
ازشخص دیگری که ناظرواقعه بوده بازجوئی شده ووئی می گویدغروب پنجشنبه بودکه بطرف ملایردرحرکت بودم که ماشین فولکس واگنی رادیدم که بسرعت درحرکت بودپس ازطی مسافتی درمراجعت مشاهده کردم که فولکس مزبورواژگون وچندنفری دراطراف آنجمع واظهارداشتندکه سرنشینان آن را به شهربرده نددراین بین یک نفرازافرادی که حضورداشتندازداخل ماشین نیم بطرعرق مخصوص که چسب آن کنده شده بودبیرون آوردونشان من وسایرین داد.پدر مقتول درتحقیقات می گویداطلاع دارم که مشروب درماشین (م )بوده وطبق نظر دکتردرهنگام رانندگی مست بوده وسرعت داشته است .
آقای دکترعزیززاده درتحقیقی که ازایشان شده تصدیق کرده اندکه آقایان سرنشینان اتومبیل ازجمله راننده مشروب خوده بودند.
ازکاردان فنی مجدداتحقیق بعمل می آیدتوضیح می دهدکه چون درمحل تصادف خط ترمزمشاهده نگردیده ودرموردداشتن سرعت اتومبیل نمی توان اظهارنظرکرده توضیحاعلت اصلی تصادف بی احتیاطی راننده بعلت عدم کنترل فرمان اتومبیل بوده است .
بنابه مراتب بالاتقاضای نقض حکم فرجامخواسته رامی نمایم .
دادستان کل کشورعبدالحسین علی آبادی "

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد1 ) صفحه 485تا491

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 201

تاریخ تصویب : 1348/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.