×

قتل درحین نزاع دسته جمعی درصورتیکه عمدی بودن عمل قاتل احرازنشوداز مواردشبه عمد محسوب میگردد

قتل درحین نزاع دسته جمعی درصورتیکه عمدی بودن عمل قاتل احرازنشوداز مواردشبه عمد محسوب میگردد

قتل-درحین-نزاع-دسته-جمعی-درصورتیکه-عمدی-بودن-عمل-قاتل-احرازنشوداز-مواردشبه-عمد-محسوب-میگردد
رای شماره :1 - 14/5/68

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
باتوجه به محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده نظراستنباطی دادگاههای 146و147کیفری یک تهران درمورداتهام حسن محالی فرزندعباسعلی دائربه ارتکاب قتل شبه عمدی عبدالله شیرازی تنفیذمی شودوعمل ارتکابی از نوع شبه عمداست لذاپرونده امربرطبق تبصره 2ماده 28قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2شعب دیوان عالی کشورمصوب 1368به شعبه 147دادگاه کیفری یک تهران ارسال می گردد.

* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :2-22/2608 ردیف :68/37هیئت عمومی

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان ابوالحسن اعلمی وسیدیونس انواری
موضوع رسیدگی :نظریه مورخ 27/3/68شعبه 147دادگاه کیفری یک تهران
اجمال قضیه :
حسب کیفرخواست شماره 162-5/3/66دادسرای عمومی ورامین حسن محالی 20ساله فرزندعباسعلی به اتهام قتل عمدی عبدالله شیرازی تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است بدین شرح که بین دوطایفه درمحل وقوع بزه درگیریهای قبلی بوده که درروز،بروزحادثه نیزمجدداصف آرائی انجام ومقتول به منظور وساطت درجلوگیری ازبرخوردطرفین رانصیحت می کرده ناگهان موردهدف متهم که مسلح به اسلحه گرم ودرحالی که بالای وانت ایستاده بودقرارمی گیردوکشته می شود.
متهم که خودوابسته به یکی ازدوطایفه مذکوره می باشددردرگیری قبلی بامداخله مامورین متواری شده وسپس پسازبرداشتن اسلحه متعلق به واحدبسیج وبامشاهده جمعیت انبوه درمحل ازبالای وانت که ظاهرامسلط برمردم نیز بوده مبادرت به شلیک می نمایدوازپشت قلب مقتول راهدف قرارداده واو رانقش زمین می سازد.باانجام تحقیقات اولیه ومودای شهادت شهودونیزاخذ توضیح ازمتهم وشکات پرونده وهمچنین بامعاینه جسدواظهارنظرمراجع ذیصلاح پرونده تکمیل وباصدورکیفرخواست به شعبه 146دادگاه کیفری یک تهران ارجاع ودادگاه مرقوم بااجرای تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی بزه راشبه عمدی تشخیص وازحیث استفاده ازاسلحه غیرمجازمتهم رامستحق تعزیر دانسته ولی نظریه مرقوم حسب دادنامه شماره 958/2-9/9/66شعبه دوم دیوان عالی کشورتنفیذنگردیده است وعمل متهم رامصداق واقعی قتل عمدی دانسته است وچون دادگاه پذیرای نظردیوان عالی کشورنبوده پرونده به شعبه 147 کیفری یک تهران ارجاع شده ودادگاه اخیرالذکرنیزنظرشبه عمدی داده پرونده مجددابه دیوان عالی کشورارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای یونس انواری عضوممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای عطاالله موحدی دادیار دیوان عالی کشوراجمالامبنی برطرح موضوع درهیئت عمومی اصراری مشاوره نموده چنین رای می دهند.
باعنایت به مندرجات اوراق پرونده واینکه هیچیک ازدادگاههای کیفری یک به نظریه دیوان عالی کشورتمکین نکرده اندلهذادراجرای ماده 288 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده جهت طرح درهیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشورارسال گردد.
به تاریخ روزسه شنبه 21/1/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر"باملاحظه اوضاع واحوال پرونده واضهارات عیال مقتول ،چون عامدبودن قتل محرزنیست ،رای دادگاه کیفری یک تهران مودتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
مجموعه آراء اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( سال 1369 )
صفحه 103 تا 104
6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1

تاریخ تصویب : 1369/01/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.