جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


رای شماره 168-21/3/1348

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای :"دادگاه به صرف اظهارفرجامخواه به اینکه وانت حامل چای قاچاق بوده ووی رانندگی جیپ راعهده داروآن رابدرقه می نموده بدون اینکه کالای قاچاق کشف شودونوع ومقداروسایرمشخصات آن محرزومعلوم گرددفرجامخواه رابه عنوان معاونت دربزه قاچاق محکوم درصورتی که هنگامی می توان شخصی را به عنوان معاون بزه موردتعقیب ومجازات قراردادکه وقوع بزهی که معاونت آن شخص نسبت داده شده محقق ومسلم باشدودرموردی که وقوع بزه قاچاق ونوع و مقداروخصوصیات کالای موردقاچاق احرازنگردیده محکوم کردن فرجامخواه به عنوان معاونت دربزه مزبورصحیح نبوده است علیهذادادنامه فرجام خواسته به اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان کرمانشاهان ارجاع می گردد."

* سابقه *

فرجامخواه - اداره گمرک کرمانشاه وآقای دکترعباس کیهان وکیل "م "
فرجامخوانده -"م "واداره گمرک کرمانشاه ودادسرای استان 5
فرجام خواسته - دادنامه شماره 651-1/4/45صادرازشعبه 1دادگاه
استان 5

گزارش کار:مطابق صورت مجلس تنظیمی ازطرف مامورین ژاندارمری مورخ 31/3/43حاکی ازاینکه برحسب خبرقبلی برای تعقیب قاچاقچیان عازم جاده قصرشیرین شده درساعت پنج صبح درحین عبورازجاده درجاده فرعی گهواره و میله سیرخان گردوخاکی مشاهده نموده به دنبال آن رفته دیده اندیک وانت سبز رنگ درجلوویک جیپ ژاپونی درعقب حرکت می کنندچون وجودقاچاق دروانت برای مامورین محرزگردیده به تعقیب وی پرداخته وچهارتیرفشنگ برای توقف ماشین هاشلیک وچون جیپ بین ماشین مامورین ووانت حائل وجاده هم خراب بوده فشنگهابه هدف اصابت نکرده وجیپ که معمولاجلوکش ودربعضی مواقع عقب دارنیزخواهدشدپیوسته به جلوی ماشین مامورین پیچیده وازعبورآنان جلوگیری می نمودناچارباشلیک پنج تیرآن راپنچرکه دروسط جاده متوقف و راه راکاملامسدودنموده بلافاصله مامورین پیاده شده پس ازپنچرگیری جیپ را به کناری زده وبه تعقیب وانت ادامه دادندلیکن بعلت مسافت زیادی که فیمابین ایجادشده وانت ازگردنه میله سیرخان ناپدیدگردیدولی ازمحلی که جیپ پنچرگردیدتاچندکیلومتری گردنه سیرخان که امیدگرفتن وانت بود راننده جیپ شماره 168119سنندج به رانندگی "ح "که مامورین اورامی شناختند وهمدست قاچاقچی معروف بنام "ر"ملقب به ...است مرتباباعجزولابه تقاضا می کردهرچه پول بخواهیدبه شمامی دهم ازتعقیب وانت چشم پوشی کنیدوبااین که برای مامورین مشخص بودکه وانت متعلق به "ر"ورانندگی آن راهم خودش به عهده داشت معذلک راننده جیپ این اظهارات راتکرارمی کردومی گفت در وانت فقط چهل صندوق چای است ومامورین راسوگندمی دادکه ترحم کنیدهرطور شمابخواهیدحاضریم بسازیم دربازدیدی که ازداخل جیپ به عمل آمدمشاهده شدعلاوه برداشتن باک معمولی یک باک اضافی ساخت ایران باشیرمربوط وجودداردواین امرنشان می دهدازماشین موصوف فقط برای راه پاک کنی وجلو وعقب داردربیراهه استفاده می شودصورت تحقیقات ژاندارمری از"ح "شغل راننده حاکی است که مشارالیه گفته است جیپ مال خودم است من توی ماشین خودم نشسته بودم وانت برای بردن کالای قاچاق آمده بودومرابه عنوان جلوکش استخدام کرده بودندموقعی که مامورین وانت جنس خودراکه درحدودچهل صندوق چای اکبندخارجی وسیله سوارقبلابه آن محل آورده شده ودرماشین وانت که متعلق به همدانیهابوده زده دونفرازآنهارابنام علی آقاواسدمی شناسم واضافه کرده است موقعی که مامورین آمدندچون وانت فرارکردمن هم برحسب وظیفه ای که داشتم فرارکردم وراننده وانت همدانی بوداورانشناختم وشماره وانت را هم نمی دانم (این تحقیقات دارای امضاء"ح "می باشد)پرونده راکه ژاندارمری به اداره گمرک فرستاده دراداره گمرک از"م "شغل زارع اهل فراهان تحقیق شده گفته است سوادندارم من ازچای اطلاعی ندارم مسافریک ماشین جیپ بودم که از صابونی سوارشدم که بروم قصرازقصربیایم سرپل ذهاب ماشین عمویم که خراب بودبامکانیک بیاورم کرمانشاه درشاه آبادمکانیک گفت اثاثیه ام جا مانده برگشتم برای قصرکه اثاثیه ای که مال مکانیک است وجامانده بیاوریم درنزدیک خسروآبادمامورین جلوماراگرفتندوگفتندماشین باجنس قاچاق فرارکرده اوراتعقیب کنیدبنده قبول نکردم مراپیاده کردندبامکانیک خودشان ماشین رابردندوبعدبنده راآوردندشاه آباداداره گمرک گفتندتو می دانی چای هامال کی بودتحقیقات ژاندارمری برایش گفته شدپاسخ داده است من اصلاسوادندارم این امضاءمن نیست مامورین هرچه خواسته اندبرای خودشان نوشته انداگرجنسی بودمی خواستندبگیرندبه من چه مربوط به خدااصلااطلاعی ازجنس ندارم درگمرک ازغلامرضاالفتی فرزندفرخ تحقیق شده گفته است از جریانی که گفتیداطلاعی ندارم جیپ ژاپنی شماره 168119سنندج مال من است در تاریخ 28/3/43درگاراژحاجی خانمراددرسرپل ذهاب خراب شده ودرتاریخ 2/4/43هم خودم بامادرم رفته ام برای خراسان تادرروزپیش که آمدم گفتند ماشین رادرگمرک توقیف کرده اندومعلوم نیست مامورین به چه علت ماشین حامل قاچاق رانگرفته اندوماشین خالی راتوانسته اندبگیرندبعدپرونده را به دادسرافرستاده وتقاضاکرده اندازغلامرضاالفتی کفیل بگیرندوپرونده رابرای اقدامات بعدی عودت دهنددادسراپرونده رابه شعبه 3بازپرسی ارجاع نموده آقای بازپرس درتاریخ 18/3/44از"م "تحقیق نموده مشارالیه منکرقضیه وداشتن سوادشده آقای بازپرس قرارتوقیف "م "مزبوررابه عنوان بدل ازمبلغ 281040ریال جریمه صادرکرده است درتاریخ 23/3/44آقای عباس کیهان به وکالت از"م "دادخواست برائت ازاتهام چهل صندوق چای موضوع صورت مجلس 224مورخ 18/3/44به دادگاه شهرستان کرمانشاه داده ویک برگ استشهادپیوست دادخواست نموده دادگاه شهرستان باانجام تحقیقات از شهودکه ازجمله یداله سروری مکانیک بوده به استناداینکه کالای قاچاق کشف نشده وکسی هم به عنوان حامل آن تعقیب نگردیده وازطرف گمرک دلیل کافی بر حمل قاچاق توسط متهم یامعاونت اودراین امرارائه نشده وصرف اظهارمتهم درژاندارمری کافی براحرازاتهام نیست مویدابه شهادت شهود"م "راتبرئه کرده است براثرپژوهشخواهی گمرک دادگاه استان به استنادصورت مجلس تنظیمی وتوضیحات متهم واختلاف گویی مشارالیه وقرائن وامارات اشعار داشته است که آنچه احرازمی گرددآنست که "م "درقاچاق 40صندوق چای معاونت نموده وباوصفی که درصورت مجلس اشاره شده است درامرقاچاق کالای مزبور تسهیلاتی فراهم کرده است دادنامه پژوهشخواسته رافسخ ووی راطبق قسمت اخیرتبصره 2ماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورعایت ماده 45قانون جزابه پرداخت نصف جریمه وصدی سی جریمه مزبورو61روزحبس تادیبی محکوم نموده است وکیل متهم واداره گمرک فرجامخواهی کرده اندشعبه 6دیوان عالی کشورچنین رای داده است (دادنامه فرجامخواسته موجه نیست زیراآنچه مستند دادگاه قرارگرفته اظهارات متهم وتائیدآن اظهارات ازناحیه وی و اختلاف گویی اووبیانات نماینده اداره گمرک است که هیچیک دلالت بر ثبوت بزه نداردزیرااظهارات متهم درموقع بازجوئی علاوه ازاینکه مورد تصدیق واقع نشده مشارالیه آن راوحتی سوادداشتن خودراهمه جاانکارنموده است وباوجوداین عبارت "ح "که مامورین اوراشناخته اندهمدست وشریک "ر" قاچاقچی معروف است )درگزارش مامورین کشف وعدم وجوددلیلی براینکه تحقیقات ژاندارمری منتسب به "ح "راجع به "م "است خاصه آنکه مندرجات برگ مزبورمطلبی که معاونت متهم رابامرتکب یامرتکبین قاچاق افاده نمایدواجدنیست واختلاف گوئی که مفیداثبات بزه باشددراظهارات متهم دیده نمی شودوبیانات نماینده گمرک هم که درموردبحث سمت مدعی راداردو ازکاشفین قضیه هم نبوده نمی توانددلیل ثبوت اتهام قرارگیردلذادادنامه فرجامخواسته مخدوش است نقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان 5 ارجاع می شودپرونده مجددادرشعبه اول موردرسیدگی قرارگرفته وبه اکثریت این طورانشاءرای نموده اند:
(بنظردادگاه حکم پژوهشخواسته ازجهت برائت متهم مخدوش است چه آنکه حسب دلالت مندرجات صورت مجلس مورخ 31/3/43درساعت 5 صبح در جاده فرعی گهواره که ازجاده های نزدیک به مرزاست وانت حامل چای قاچاق رامشاهده نموده اندکه جیپ ژاپنی همراه آن به اقتضای موردگاهی جلووزمانی درعقب آن ماشین حرکت می نموده وباآنکه مامورین مبادرت به تیراندازی کرده اندبه واسطه حائل شدن جیپ بالاخره به مناسبت مساعدت راکب جیپ با علم واطلاع درتسهیل اجرای جرم کمک کرده ووجودباک اضافی درآن مویداین مطلب است که ماشین جیپ برای منظورفوق بکاربرده شده وبااعتبارگزارش کتبی مامورین که مشهودات عینی آنان رامنعکس داشته وباتوجه به نحوه اظهارات "م "خالی ازخدشه درمرحله اولیه بازجوئی وصراحت بیان مشارالیه که مقرون به قرائن معقوله بوده مسلم است که مشارالیه درحمل کالای قاچاق وسیله دیگری باعلم واطلاع کامل معاونت درعمل قاچاق نموده است وچون اظهارات بعدی وکیلش تاب معارضه باواقعیت وحقیقت نداردضمن فسخ حکم پژوهشخواه طبق قسمت اخیرماده 3قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده 8آن قانون وماده 45قانون مجازات "م "رابه شصت ویک روزحبس تادیبی علاوه بر پرداخت نصف جریمه وصدی 30محکوم می نماید)اقلیت اظهارنظربرتائید دادنامه پژوهشخواسته نموده است ازاین رای هم وکیل متهم وهم اداره گمرک فرجام خواسته اندکه خلاصه اعتراض وکیل متهم این است که شعبه اول دادگاه استان همان مطالبی راکه مورداستنادشعبه 3دادگاه استان بوده مورداستناد قرارداده وبیگناهی موکلش طبق لایحه مورخه 24/5/44که سابقابه دیوان عالی کشورتقدیم شده ثابت است وخلاصه لایحه اداره گمرک اینست که مامورین ژاندارمری طبق حکایت صورت مجلس طبق اطلاع قبلی که داشته اندکالای قاچاق وسیله ماشین وانتی ازجاده شاه آبادعبورخواهدنمودودرتعقیب بوده انددر راه گردوغباری توجه آنهاراجلب کرده نزدیک شده می بینندیک جیپ ژاپنی به رانندگی "م "وانت حامل قاچاق رابدرقه ووقتی مامورین رامشاهده می کندمانع تعقیب آنهاشده که مامورین ناچارمی شوندباشلیک نه تیرآن راپنچرو سرنشینان آن اتومبیل راطوری نگهمیدارندکه بکلی جاده رامسدودوچون راه عبوری نبوده مامورین تاتعویض لاستیک آن معطل شده وقتی مانع برطرف می شود به تعقیب خودادامه می دهنددرحالی که اتومبیل حامل کالافرسنگهاازآن نقطه دورشده بوده ودیگردسترسی به آن امکان پذیرنبوده بدین جهت از"م "چگونگی واقعه رااستفسارونامبرده درژاندارمری اعتراف می نمایدکه وانت حامل چهل صندوق چای قاچاق خارجی بوده وخودش جلوودنباله داری آنهارابه عهده داشته آنگاه مامورین اورابه گمرک تحویل این اداره هم اورابه عنوان مجرم اصلی به محضربازپرس اعزام وصدورقراربازداشت بدل ازجریمه به مبلغ 281040ریال بابت کالای ازدست رفته وجریمه آن راخواستاروآقای بازپرس هم قراربازداشت صادرکرده است براثرتقدیم دادخواست برائت دادگاه استان که حکم بدوی رافسخ کرده اورامعاون تشخیص داده وبه پرداخت نصف جریمه وصدوسی و61روزحبس محکوم نموده بعدازنقض آن حکم دردیوان عالی کشور مجدداشعبه اول دادگاه استان متهم رابه نصف جریمه محکوم نموده درحالی که به دلائل زیرمشارالیه مجرم اصلی بوده نه معاون "الف "متهم درژاندارمری اعتراف نموده درمقابل دریافت دویست تومان کمک باقاچاقچیان رابه عهده گرفته این اظهاروی بکلی خلاف حقیقت است زیرا"الف "غیرممکن است ولوهرقدرهم تهی دست باشدحاضرگرددبرای دریافت مبلغ ناچیزی جان خودرابه خطراندازداین امرمی رساندیاخودش صاحب کالابوده یاباصاحب آن شریک بوده که حاضرشده اینگونه بامامورین مقابله وبدینوسیله آنهاراازتعقیب بازدارد"ب "چون متهم رانندگی جیپ رابعهده داشته پس ازدستگیرشدن وقتی متوجه می شودکه مامورین بااطلاع قبلی به تعقیب وانت پرداخته واوراهم در پشت ماشین دیده اندناچارحقیقت قضیه رادرموردتعدادکالای قاچاق و چگونگی همدستی اش باصاحب کالااعتراف ولی بعدادرتحقیقات گمرک بکلی موضوع راانکاروخودرافردی زارع معرفی می نمایدکه اظهاربعدی انکار بعدالاقراراست ومسموع نمی باشد"ج "اینکه اتومبیل جیپ موردبحث متعلق به "ر"قاچاقچی حرفه ای معروف که پرونده های متعددی داردبوده وپسرعموی "م " است وطبق نامه شماره 15480-2/4/43هنگ ژاندارمری کرمانشاه شکی نیست که "ر"درمالکیت چهل صندوق چای موردنظرسهیم بوده است علیهذانقض حکم استدعامی شودورسیدگی به شعبه 6دیوان عالی کشورارجاع شده است چون درنظر شعبه 6حکم دادگاه استان اصراری تشخیص شده پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشورفرستاده شده است .
هیئت عمومی درتاریخ بیست ویکم خردادماه یکهزاروسیصدوچهل وهشت به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
وپس ازطرح وقرائت گزارش واوراق پرونده وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام حکم مشاوره نموده چنین رای می دهند:
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
168
تاریخ تصویب :
1348/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :