جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 818-ق 29/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام بانکها به پرداخت وام به وراث جانباران متوفی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/1/1380 مجلس شورای اسلامی به اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و با توجه به انقضای مهلت مقرردر ماده ماده یکصد و هشتاد و چهارم (184) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پاسخ شورای محترم نگهبان واصل نگردیده است ، دراجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

طرح الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی
ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا می نمایند به همسر وی که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشد و یا قه قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید0
تبصره 1- در خصوص جانبازان و آزادگان مجردتسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاد می باشند بنا به تائید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد0
تبصره 2- جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده وبا امکان فرزن داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظربه همسر آنان مادامی که ازدواج ننموده اند پرداخت می گردد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهشتاد تصویب و پاسخ شورای محترم نگهبان در مهلت مقرر در ماده یکصد و هشتاد و چهارم (184) آئنی نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/01/22
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :