جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 822- ق 31/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفاده از ظرفیت خالی صنایع دارو سازی که در جلسه روز چهارشنبه مورخ 12/2/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 8605 7/3/1380
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
قانون استفاده از ظرفیت خالی صنایع دارو سازی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 822- ق مورخ 31/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - به منظور افرایش دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز، به کارخانجات داروسازی اجازه داده می شود ظرفیت مازاد بر تولیددارو با نرخ ارز رسمی تخصیص داده شده ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خود را به تولید و عرضه دارو با نرخ ارز ارز گواهی سپرده ارزی زیر نظر وزارت مزبور تخصیص دهند، قیمت گذاری این دسته از داروها با پیشنهاد تولید کننده تائید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود0
تبصره - هر کدام از اقلام دارویی صرفا" با یک نوع ارز رسمی و یا ارز گواهی سپرده ارزی تولید خواهد شد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/02/12
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :