جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 823-ق 31/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 34861/21106 مورخ 11/8/1379 دولت در مورد تصویب تغییرات اساسی در احکام اتحادیه پستی جهانی ( UPU) مصوب بیست و و یکمین کنگره منعقد شده در سئول 1994 که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 10/12/1379مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 8596 7/3/1380

قانون تصویب تغییرات اساسی در احکام اتحادیه پستی جهانی (UPU) مصوب بیست و یکمین کنگره منعقد شده در سئول 1994 ک در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 823-ق مورخ 31/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده : تغییرات اساسی در احکام اتحادیه پستی جهانی
مصوب بیست و یکمین کنگره اتحادیه پستی جهانی منعقد شد در سئول 1994، شامل موارد زیر و بشرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود0

تغییرات اساسی در احکام اتحادیه پستی جهانی
مصوب بیست و یکمین کنگره اتحادیه پستی جهانی منعقد شده در سئول 1994
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل موارد زیر، در حلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار وسیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/80 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
1- پنجمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر نه ماده 0
2- آئین نامه عمومی اتخادیه پستی جهانی در سی ویک ماده 0
3- قرارداد پستی جهانی مشتمل بر شصت ماده 0
4- پروتکل نهایی قرارداد پستی جهانی شامل هفتده ماده 0
5- موافقتنامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر چهل وسه ماده 0
6- پروتکل نهایی موافقتنامه مربوط به امانات پستی درهفده ماده
7- موافقتنامه مربوط به حواله های پستی مشتمل بر سیرده ماده 0
8- موافقتنامه مربوط به سرویس چکهای پستی شامل هجده ماده 0
9- موافقتنامه مربوط به مرسولات در مقابل پرداخت بها مشتمل بر نه ماده 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :