جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 816 - ق 25/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقالب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی با یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/9/1375 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/1/80 مجلس مطرح و نظر تفسیری به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 29/1/80 به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 7757 7/3/1380
قانون استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/9/1375 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 816-ق مورخ 25/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

قانون استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/9/1375

موضوع استفسار:
ماده واحده - آیا همسران شهدایی که قبل ازتصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/9/1375، مبادرت به ازدواج نموده اند مشمول مزایای مقرر در این قانون از زمان لازم الاجراء شدن آن می شوند؟
نظر مجلس :
بلی ، همسران شهدائی که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده اند مشمول مزایای مقرر می شوند0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/01/19
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :