جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 375/310 16/2/1380
جناب آقای مقیمی
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعماری استان کرمانشاه

در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/2/1380، طرح و جامع شهر اسلام آباد غرب را که در اجرای بند(2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن وشهر سازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 17/7/1379 در شورای شهرسازی آن استان بهتصویب رسیده بود را با قید موارد زیر مورد تصویب نهایی قرارداد:
* باغات و اراضی کشاورزی واقع در غرب شهر از محدوده پیشنهادی طرح خارج با حفظ همان اربریها در حوزه استحفاظی تثبیت گردند0
* کاربری کارخانه قند تا سال افق طرح مطابق وضع موجود حفظ و عنوان کاربری ویژه حذف گردد0
شبکه عابر پیشنهادی طرح به نحوی اصلاح گردد تا با اراضی با کاربری باغات وکشاورزی تقاطع ایجاد ننموده و در مجاورت آنها قرار نگیرند0
ضروری می داند از مشارکت موثر وثمربخش شورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی در فراین بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن و مالا" آسایش و رفاه وسلامت محیط زیست شهروندان شهر اسلام آباد غرب بیش از پیش فراهم گردد0
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1389) معادل 113705 نفر در محدوده ای به وسعت 1160 هکتارشامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر(با تراکم ناخالص 98 نفر درهکتار و تراکم مسکونی خالص 333 نفر در هکتار) تهیه شده است 0
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود
اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجراء ابلاغ خواهد شد0
معاون وزیر و دبیر شورای عالی - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1379/07/17
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :