جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 8734/ت 24417ه 2/3/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/2/1380 بنابه پیشنهادشماره 40/105 مورخ 6/1/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استنادبند(و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 کل کشور آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- بند(و) تبصره (7) قانون بودجه ناظر به کلیه کارگاهها بوده و بازرسی از آنها به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقدپروانه کار در سراسر کشور توسط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می شود
تبصره 1- کارگاههای مستقر در اردوگاهها از شمول این ماده مستثنا می باشند0
تبصره 2- وزارت کار وامور اجتماعی نسبت به صدرو پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز در کارگاه هایی که توسط سازمانهای خیریه بین المللی احداث شده است با تائید کمیته دائمی اتباع بیگانه موضوع آئین نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور اقدام می نماید0
ماده 2- وزارت کار وامور اجتماعی موظف است در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه دهنده در خصوص بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار نسبت به صدور و ابلاغ برگ جریمه طبق فرم پیوست براساس مدت زمان اشتغال ، تعداد شاغلین غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه سال 1380 کال کشور اقدام نماید0
تبصره 1- ابلاغ برگ جریمه با رعایت ترتیبات مقرردرآئین دادرسی مدنی به کارفرما یا نماینده یا خادم یا بستگان وی در صورت عدم حضور یا امتناع آنان با الصاق در محل انجام می پذیرد0
تبصره 2- کل وجوه جریمه به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) واریز خواهد شد و وزارت کار وامور اجتماعی موظف است شماره حساب مربوط را به دادسگتری محل اعلام نماید0
تبصره 3- اشتغال کمتر از یک روز در اعمال جریمه یکروز محاسبه می شود0
ماده 3- کارفمرایان متخلف موظفند پس از ابلاغ برگ جریمه به آنان ضمن تسویه حساب با اتباع خارجی و اخراج آنان از کارگاه ، ظرف مدت حداکثر ده روز نسبت به واریز مبلغ جریمه اقدام و فیش مربوط را به اداره کل و امور اجتماعی محل در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند0
تبصره 1- چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ جریمه کار فرما گواهی دادگاه مبنی بر اعتراض یا طرح دعوی را تسلیم اداره کار و امور اجتماعی محل نماید، اجرای برگ جریمه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود0
تبصره 2- مادامی که از سوی دادگاه دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی یا ابطال برگ جریمه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود0
تبصره 2- مادامی که از سوی دادگاه دستوری مبنی برتوقف عملیات اجرایی یا ابطال برگ جریمه صادر نشده باشد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت 0
ماده 4- در صورتی که کارفرما از پرداخت جریمه خودداری نماید وزارت کار و امور اجتماعی می تواند علاوه بر تعقیب علمیات اجرایی مبادرت به تعقیب کیفری متخلفان وفق ماده 181 قانون کار در محاکم کیفری صالح نماید0
ماده 5- در صورت اعتراض کارفرما دادگاه می تواند به منظور بررسی موضوع از نظر بازرس کار در این خصوص استفاده نماید0
تبصره 1- قوه قضائیه می تواند حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تخصیص شعبه دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان اقدام کند0
ماده 6- کلیه شهرداریها موظفند در مجوزهاوپروانه های ساختمانی صادر شده ماده 181 قانون کار را متذکر شوند0
ماده 7- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارائه اطلاعات مورد نیاز همکاریهای لازم را به عمل آورند0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/02/26
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :