جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 8664/ت 23967ه 2/3/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 44/4/1/2234 مورخ 3/10/1379 وزارت کشور و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای مصوب 1379 - آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- از زمان انتشار اسامی نامزدها تا پنج روز قبل ازشروع اخذ رای ، هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به صورت مشترک می توانند نمایندگان خود را به هیات های اجرایی شهرستان بخش محل استقرار دستگاههای شمارشگر، شعب ثبت نام و اخذ رای (ثابت و سیار) به فرمانداری همان شهرستان معرفی نمایند0
ماده 2 - از زمان انتشار اسامی نامزدها یکه هفته قبل از شروع اخذ رای هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به داشتن ستاد تبلیغاتی موظف است مسئول ستاد تبلیغات انتخاباتی خود رادر شهرستان به صورت کتبی به فرمانداری همان شهرستان معرفی نماید0
ماده 3- در صورتی که نامزدهای ریاست جمهوری مسئولان ستادهای انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضاء وتفویض اختیار به فرمانداری معرفی کرده باشند، مسئولان ستادها می توانند نسبت به معرفی نمایندگان نامزدهای مربوط در محلهای قید شده درماده (1) این آئین نامه اقدام نمایند0
ماده 4- فرماندار/بخشدار موظف است ساعت و تاریخ تشکیل جلسات هیات اجرایی شهرستان / بخش را به اطلاع نمایندگان نامزدهادر هیات اجرایی برساند0
ماده 5- عدم حضور نمایندگان نامزدها در محلهای قید شد درماده (1) این آئین نامه مانع ادامه روند اجرایی انتخابات نیست 0
ماده 6- نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات آنهادر صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان ، استان و استادانتخابات کشور اعلام می کنند، ناظران و هیاتهای یاد شده و ستاد انتخابات کشور موظفند گزارش های دریافتی را قبل از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات (حداکثر سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات ) در اختیار هیات اجرایی شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترک هیات اجرایی وناظران شورای نگهبان رسیدگی شود0 پس از اتمام مهلت یاد شده ، گزارشهای دریافتی به شورای نگهبان ارسال می شود0
ماده 7- کارت یا معرفی نامه نمایندگان نامزدها باید شامل مشخصات کامل نماینده وامضای فرماندار و مهر فرمانداری باشد0
ماده 8- کارت یا معرفی نامه نمایندگان نامزدها توسط وزارت کشور تهیه و در اختیار فرماندرای ها قرار می گیرد تا پس ازوصول هزینه صدور به نمایندگان نامزدها تحویل داده شو، هزینه یاد شده توسط وزارت کشور بشرح زیر محاسبه می شود و نامزد یا مسئول ستاد انتخابات وی موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهای عمومی دولت به حساب خزانه واریز و رسید آن را به فرمانداری ارائه نماید0
تبصره - تامین نیازهای مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات وی به عهده نامزد مربوط می باشد و وزارت کشور از این بابت هیچگونه تکلیفی بر عهده ندارد
ماده 9- نامزدها می توانند برای حضور در بیش از یک شعبه اخذ رای یک نماینده معرفی کنند ولی عدم حضور وی مانع از شمارش آراو سایر اقدامات قانونی نیست 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/02/16
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :