جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 8260/ت 24582ه 30/2/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 98/320-1435/105 مورخ 15/2/1380 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380کل کشور تصویب نمود:

در جدول پیوست تصویب نامه شماره 59582/ت 24261 ه مورخ 27/12/79 موضوع تسهیلات تکلیفی موضوع بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، ردیفهای (3)،(9)و(27) مربوط به استانهای اردبیل ، خراسان و همدان بشرح زیر اصلاح می گردد:
ردیف نام استان سهم درصد
3 اردبیل 3/3
9 خراسان 7/4
27 همدان 3/3
معاون اول رئس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/02/16
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :