جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 7326/ت 24610ه 25/2/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1380 بنا به پینشهاد وزارت کار و امور ا جتماعی و به استناد بند(ب ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- طرحهای خود اشتغالی زودبازده در زمینه فعالیتهای تولیدی و خدماتی که توسط متقاضیان بیکار مناطق شهری ، روستایی و عشایری پیشنهاد می گردند از محل اعتبار ردیف 112511 قانون بودجه سال 1380 کل کشور از تسهیلات برخوردار می گردند0
ماده 2- اعطای وام به متقاضیان طبق آئین نامه اعطای تسهیلات صندوق و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته هماهنگی اشتغال استان ، توسط صندوق حمایت از فرصتهای شغلی صورت می گیرد0 حداکثر وام قابل پرداخت برای هر فرصت شغلی مبلغ پانزده میلیون ریال است
تبصره - کمیته هماهنگی اشتغال استان موظف است حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه سال 1380 دستورالعمل موضوع این ماده ، شامل ضوابط و اولویتهای مربوط را تدوین و بهاداره کل کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی استان ابلاغ نماید0
ماده 3- اعبتار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور بشرح زیر قابل مصرف می باشد:
الف - بملغ سیصد و هشتاد میلیارد ریال بر اساس توزیع استانی جدول موضوع بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور0
ب - مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال به منظور اعطای تسهیلات به متقضایان از طریق صندوق حمایت از فرصتهای شغلی بر اساس مقررات این آئین نامه 0
پ - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سنوات قبل که از محل بودجه عمومی تامین شده است براساس مفاد این آئین نامه صرف اعطای تسهیلات به متقاضیان می گردد0
تبصره - در تعیین نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این آئین نامه ، در نقاط مختلف که در آئین نامه پرداخت تسهیلات صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد، رعایت سقف سه درصد الزامی است 0
ماده 4- در اعطای تسهیلات خود اشتغالی موضوع این آئین نامه ، زنان سرپرست خانوار، بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و خدمت اشتغال که دارای مدرک دانشگاهی هستند، فارغ التحصیلان رشته های فنی و حرفه ای وکار ودانش و آموزش دیدگان در مراکز خود اشتغالی وابسته به صندوق حمایت از فرصتهای شغلی از اولویت برخوردارند0
ماده 5- در صورت عدم جذب مبالغ تخصیص یافته به هر استان تا پایان بهمن ماه سال 1380 به پیشنهاد صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و تائید وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به جابجایی اعتبارات بین استانها اقدام خواهد شد0
ماده 6- به منظور جلوگیری از استفاده مضاعف و مکررمتقاضیان از تسهیلات مختلف پیش بینی شده در تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، سازمانها و نهادهایی که برای ایجاد اشتغال برای آنها اعبتاری منظور شده است ، موظفند بهرست اسامی استفاده کنندگان از این تسهیلات را در پایان هر ماه به ادارات کل کار و اموراجتماعی استان ود بیرخانه کمیته هماهنگی اشتغال استان ارسال نمایند0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16379
تاریخ تصویب :
1380/02/23
تاریخ ابلاغ :
1380/03/06
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :