جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 7586/ت 24584ه 25/2/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 011/1417-30 مورخ 8/2/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استنادماده (16) قانون حفظ نباتات - مصوب 1346- تصویب نمود:
فهرست آفات و بمیارهای عمومی ، قرنطینه داخلی وهمگانی در سال 1380 بشرح زیر تعیین می شود:
آفات عمومی :
ملخ ها
1- ملخ صحرایی
2- ملخ مراکشی
3- ملخ ایتالیایی
4- ملخ های بومی

موش های صحرایی
1- موش مغان
2- مریوان ها
3- موش تاترا
4- موش نروژی (درمزارع )
5- موض کلاهو
6- موش ورامین

آفات و بیماریهای قرنطینه ای داخلی :
1- کرم سرخ پنبه
2- کرم سرخ ثانویه پنبه
3- کرم خاردار پنبه
4- سوسک کلرادوسیب زمینی
5- سیاهک ناقص (هندی ) گندم
6- سیاهک دروغی برنج
7- بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
8- بمیاری شانکر باکتریایی مرکبات
9- بیماری جاروی جادوگر مرکبات
10- بمیاری ترایستزای مرکبات
11- آفت سوسک سرخوطمی حنایی خرما
12- شپشک سیاه زیتون
13- شپشک سپردار توت
14- سوسک شاخک بلند پسته
15- بلایت باکتریایی پنبه
16- پسیل مرکبات
17- بیماری جارویی شدن یونجه
18- نماتد مولد غده ریشه
19- نماتد ریشه مرکبات
20- بیماری ریشه ریشی جغندر قند
(در استانهای خوزستان ، چهارمحال وبختیاری ، کهگیلویه وبویراحمد)

آفات و بیماریهای همگانی :
1- سن های مضر غلات :
الف - سن گندم
ب - سن آیلیا
2- کرم یوه خوارخرما
3- کنه خرما
4- زنجره خرما
5- شپشک سفیدخرما
6- سوسک شاخدار خرما
7- آلورود مرکبات در منطقبه جم و ریزبوشهر

آقات و بیماریهای قرنطینه داخلی جنگلها ومراتع نیز بشرح زیر می بایست مودر توجه قرا رگیرد:
1- پروانه ابریشم باف ناجور
موجود در جنگلهای شمال کشور واستانهای کهگیلویه وبویراحمدوتهران
2- پروانه جوانه خواربلوط
موجوددراستانهای فارس - کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری
3- پروانه جوانه خوارکاج
موجود در استانهای گیلان - مازنداران و گلستان
4- بیماری مرگ نارون
موجود در شمال کشور- تبریز وتهران
5- شپشک سفید کاج
موجود در شمال کشور استان تهران
6- شپشک سپردار نوئل
در منطقه کلاردشت چالوس روی نوئل سبر وآبی ، نراد وکاج سیلوستر
مشاهده شدهاست 0
7- سوسک ناقل نماتد رزین خوارکاج
موجود در شال کشور
8- گنه تارعنکبوتی نوئل
در منطقبه کلاردشت و احیانا" سایر مناطقی که منتقل شده است 0
9- گیاه نیمه انگل ztluhS (C.D)irdecyxO aiksuaozaR از خانواده eaecahtnaroL روی درختان ارس در منطقه سرالشت در شمال شهرستان سمنان در ارتفاع 1800 تا2400 متر وهمچنین در باغ شاه نعمت الله ولی در شهرستان ماهان روی درختان سرو کاج دیده شده است 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16379
تاریخ تصویب :
1380/02/23
تاریخ ابلاغ :
1380/03/06
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :