جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 359/310 16/2/1380

جناب آقا ی مهندس مهرعلیزاده
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعماری استان خراسان

در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی ومقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضارمیرساند شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 27/1/1380، طرح توسعه وعمران (جامع ) شهرستان کاشمر را که توسط این وزارتخانه ودر اجرای بندهای (الف ) تا(ه) از قسمت (1) ماده 3قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن وتصویب نامه شماره 70971/ت 407 - مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی واحداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها تهیه و در تاریخ 16/12/1378 در شورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بو را با قید موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
* مطالعات سطح بندی خدمات روستایی طرح مذکور با الگوی سطح بندی مناطق ومراکز روستایی مصوب شورای عال یوتمامی عناوین و تعاریف مربوطه منطبق گردد0
* مکان دفن زباله مربوط به شهرهای واقع درشهرستان با هماهنگی مشاور ذیربط وزارت کشرو و براساس ضوابط ومقررات سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و در نقشه های مربوطه مشخص گردد0
* حرایم قانونی راها در مطالعات ذیربط رعایت و مدنظر قرار گیرد0
لازم می داند از مشارکت اررشمند شورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است با بکارگیری و رعایت دقیق وکامل ضوابط و مقرارت طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه و همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد0
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرستان کاشمردر سال افق طرح (1397) معادل 227600نفر(62درصد شهری و38 درصد روستایی )، تهیه و اسناد آن بشرح زیر می باشد:
سند شماره 1- نقشه منطقه بندی ونقشه کاربری اراضی 0
سند شماره 2- ضوابط نحوه استفاه ا ز رااضی 0
سندشماره 3- سطح بندی خدماتی ومراکز جمعیتی 0
سندشماره 4- تعینی اولویت استقرارعملکردها و خدمات 0
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجرا ابلاغ خواهد شد0
معاون وزیر و دبیر شورای عالی - پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16379
تاریخ تصویب :
1380/01/27
تاریخ ابلاغ :
1380/03/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :