جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 322/دش 9/2/1380

(مصوب جلسه 476 مورخ 9/12/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی )

شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد بند(ج ) ماده 162 برنامه سوم توسعه کشور در جلسه 476 مورخ 9/12/1379 تصوب کرد:
وظایف مقرر در بند(ج ) ماده 162 برنامه سوم توسعه کشور به هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عال یاقنلاب فرهنگی محول می شودتا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای پیش بینی شده در آن ماده را انجام دهد0
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16379
تاریخ تصویب :
1379/12/09
تاریخ ابلاغ :
1380/03/06
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :