جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 327/دش 9/2/380

(مصوب جلسه 476 - 9/12/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
براساس بند6 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی ( ابلاغیه شماره 3602/دش مورخ 2/9/1376) و به منظور ارزیابی و ارائه تصویری روشن از روند تحولات فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی کشور، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی اقنلاب فرهنگی تشکیل می شود.
ماده 1- اهداف :
1-1- نیل به تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی کشور در قالب گزارشهای سالانه به منظور اطلاع مردم ومسئولان از موقعیت و روند فرهنگی و علمی کشور در عرصه داخلی و بین المللی.
2-1- تشویق و ترغیب دست اندکاران فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظایف.
3-1- پیشنها راهکارهای مناسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات و ارتقای معیارهای فرهنگی وعلمی کشور0
4-1- ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی فرهنگی و علمی با استفاده از همه تجارب وامکانات موجود کشور0
ماده 2- وظایف :
1-2- بررسی وارزیابی وضعیت فرهنگی ، علمی ، آموزشی وپژوهشی کشور0
2-2- تدوین شاخص ها و ضوابط ارزیابی 0
3-2- تهیه گزارشهای سالانه از وضعیت فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی کشور0
4-2- هماهنگی و هدایت امر ارزیابی 0
5-2- انجام سایر امور محوله از شورای عالی انقلاب فرهنگی 0

ماده 3- گستره ارزیابی :
ارزیابی وضعیت فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی کشور شامل فعالیتهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های مزبور به مفهوم وسیع است و در بخشهای زیر انجام می شود:
1-3- تعلیم و تربیت شامل آموزش قبل از دانشگاه وآموزش عالی 0
2-3- علم و فن آوری 0
3-3- فرهنگ و هنر و ارتباطات شامل کتاب و کتابخانه ها،نشریات و روزنامه ها، فیلم و سینما، موسیقی و هنرهای نمایشی ، صدا وسیما ارتباطات رایانه ای و میراث فرهنگی 0
4-3- موضوعات خاص که حسب مورد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد0

ماده 4- سطوح ارزیابی
ارزیابی هر یک از بخشها در دو سطح بشرح زیر انجام می شود:
1-4- ارزیابی کلان - در این سطح وضع فرهنگی وعلمی و آموزش و پژوهشی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می شود و وضعیت هر یک ازبخشها (تعلیم وتربیت ، علم و فن آوری ، فرهنگ و ارتباطات ) بصورت کلی و فراتر از دستگاهها و سازمانهای مربوط به آن بخش مورد بررسی قرار می گیرد0 این ارزیابی باید روند بخشهای مذکور وموقعیت نسبی هر یک را در عرصه بین المللی معین کند0
2-4- ارزیابی خرد- در این سطح وضعیت دستگاهها و سازمانهای مربوط به هر بخش و در مقایسه با هم ارزیابی می شود0 این ارزیابی باید در نهایت به رتبه بندی دستگاهها و سازمانهای مشابه منجر گردد0

ماده 5- نتایج و آثار ارزیابی :
1-5- نتایج ارزیابی درهر بخش در قالب گزارش سالانه تدوین وبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم می شود0
2-5- گزارشهای سالانه باید شامل آسیب شناسی وضع فرهنگی وعلمی و آموزشی و پژوهشی کشور و ارائه پیشنهادهای مشخصی برای بهبود وضع در سطح کلان باشد0
3-5- نتایج ارزیابی در سطح خرد در تخصص بودجه و اعتبارات و اعطای امتیازات به دستگاه ها و سازمانهای فرهنگی وعلمی وآموزشی و پژوهشی مدنظر قرار می گیرد0 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرخانه شورای عال یانقلاب فرهنگی موظف هستند ظرف مدت سه ماه مشترکا" آئین نامه اجرایی این امر را به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمایند0
4-5- گزارشهای ارزیابی پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند برای اطلاع عموم منتشر شود0
5-5- گزارشهای ارزیابی پس از تائید شورایعالی انقلاب فرهنگی می تواند برایاطلاع عموم منتشر شود0

ماده 6- شاخصهای ارزیابی :
شاخصهای کلان وخرد ارزیابی به تفکیک حوزه های زیر معین می شود:
1-6- آموزش پیش دانشگاهی 0
2-6- آموزش عالی 0
3-6- تحقیقات 0
4-6- فرهنگ و ارتباطات 0

ماده 7- اعضای هیئت :
اعضای هیئت مرکب از 9 نفر از شخصیتهای فرهنگی و علمی کشور خواهد بود که به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وتصویب آن شورا انتخاب می شوند0
تبصره 1- اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای پیشنهادی خودرا کتبا" به دبیرخانه شورای عالی ارائه می دهند تا در دستور کار شورا قرار گیرد0
تبصره 2- مدت عضویت اعضاء 4 سال می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است 0

ماده 8- رئیس هیئت :
رئیس هیئت به پیشنهاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تائید آن شورا برای مدت 4سال انتخاب می شود0
تبصره :احکام رئیس و اعضای هیئت رارئیس شورای عالی صادرمیکند0

ماده 9- گروهای کاری :
هیئت می تواند برای اجرای وظایف خود گروههای کاری تشکیل دهد0
ماده 10- آئین نامه داخلی هیئت به تصویب اکثریت اعضای آن می رسد0
ماده 11- بودجه و تشکیلات سازمانی هییت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب بودجه و پستهای سازمانی دبیرخانه شورای عال یانقلاب فرهنگی پیش بینی می شود0
آئین نامه فوق در11 ماده و 3 تبصره در جلسه 476 مورخ 9/12/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و با تصویب آن مصوبه جلسه 459 مورخ 24/12/78 و ابلاغیه شماره 3215 دش مورخ 27/9/79 لغومی شود0
رئیس جمهورو رئیس شورای عالی اقنلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16379
تاریخ تصویب :
1379/12/09
تاریخ ابلاغ :
1380/03/06
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :