جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 318 /دش 9/2/1380

(مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی )

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 477 مورخ 21/1/1380، بنا به پیشنهاد هیئت امنای فرهنگستانها(نامه شماره 151 - ه -1- ف مورخ 17/12/1379) موارد زیر را برای تکمیل اساسنامه فرهنگستانها تصویب کرد:
1- با الحاق یک بند به ماده 3 اساسنامه فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، هیئت امنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان یکی از ارکان فرهنگستانها اضافه گردد0
2- یک ماده به عنوان ماده 3 مکرر به این شرح به اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه شود:
ماده 3 مکرر: ارکان فرهنگستان عبارت است از :
1- رئیس جمهور در مقام ریاست علایه فرهنگستان 0
2- هیئت امنای فرهنگستانها0
3- شورای فرهنگستان 0
4- رئیس فرهنگستان 0
5- دبیر
3- با اصطلاح ماده 8 اساسنامه فرهنگستانهای هنر و علوم و علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران و ماده 10 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارس عبارت (برای یک دوره دیگر) حذف گردد0
4- ماده 15 اساسنامه فرهنگستانهای هنر وو علوم و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به این شرح اصلاح شود:
ماده 15- فرهنگستان دارای اعضای پیوسته ، وابسته و افتخاری خواهد بود که با پیشنهاد رئیس فرهنگستان یا حداقل پنج تن از اعضایب مجمع و با تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس فرهنگستان به عضویت فرهنگسان پذیرفته می شوند0 عضویت اعضای پیوسته وافتخاری مادام العمر خواهد بود0
تبصره 4- عضویت اعضای وابسته برای مدت چهارسال خواهد بود و ادامه عضویت آنان به همان طریقی است که در اساسنامه پیش بینی شده است 0
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سیدمحمدخاتمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16379
تاریخ تصویب :
1380/01/21
تاریخ ابلاغ :
1380/03/06
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :