جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 21031/ت 14902هـ

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/1/1375بنا به پیشنهاد شماره 8404/د مورخ 28/2/1373سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (43) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری – مصوب 1345- تصویب نمود :
بندهای «الف» ، «ب» ، و«ث» ماده(5) اصلاحی آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری – موضوع تصویبنامه شماره 57918/ت 777مورخ 27/8/1368-به شرح زیر اصلاح می شود :

الف – حق تالیف برای متون فارسی تا ده هزار به ازای هر کلمه حداکثر (30) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر (20)ریال.
ب – حق تالیف بریا متون خارجی تا ده هزار به ازای هر کلمه حداکثر (25) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر (15)ریال.
ث – برای ویراستاری و ویرایش مطالب کتب و نشریات و گزارشهای تحقیقی که از لوازم تالیف ، تصنیف و ترجمه است ، تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (15)ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر (10) ریال.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14895
تاریخ تصویب :
1375/01/22
تاریخ ابلاغ :
1375/02/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :