جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

شماره 20815 /ت 16491 هـ 21/1/1375
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/1/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1180/د /1 مورخ 17/1/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (7) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب نمود :
رییس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران همتراز روسای سه قوه – موضوع بند هـ تبصره (2) ماده (1) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد .
معاون اول رییس جمهورحسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14895
تاریخ تصویب :
1375/01/19
تاریخ ابلاغ :
1375/02/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :