جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 732/ت 14342 28/1/1375
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه 26/1/1375بنا به پیشنهاد شماره 6673مورخ 27/7/1373وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
ماده 1- به منظور رعایت اصول بهداشتی در ایجاد و توسعه شهرها و حفظ ، تأمین و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی و تحقق هدف سلامت برای همه ، شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور- که از این پس شورا نامیده می شود – با ترکیب زیر تشکیل می شود :
الف – وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ب – وزیر پست و تلگراف و تلفن
ج – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
د – وزیر کار و امور اجتماعی
هـ – وزیر مسکن و شهرسازی
و – وزیر آموزش و پرورش
ز – وزیر صنایع
ح- وزیر نیرو
ط – وزیر کشور
ی – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ک- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
ل – رئیس سازمان بهزیستی کشور
م – شهردار تهران
تبصره 1- ریاست شورا برعهده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .
تبصره 2- وزرای عضو می توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات شورا معرفی کنند .
ماده 2- وظایف شورا در استانها و شهرستانهای کشور بعهده شوراهای بهداشت و شهرستانهاست .
تبصره – اعضای شوراهای موضوع این ماده موظفند در اعمال وظایف قانونی دستگاههای ذیربط برای ایجاد و توسعه شهرها ، تصمیمات و سیاستهای شورا را رعایت کنند.
ماده 3- تشکیل شورا نباید موجب توسعه سازمانی و ایجاد تشکیلات جدید شود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14898
تاریخ تصویب :
1375/01/26
تاریخ ابلاغ :
1375/02/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :