جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 21396/ت 16381هـ 1/2/1375
سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/1375بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره (16)قانون بودجه سال 1375کل کشور ، آیین نامه تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1-کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود ، به استثنای پروژه های مربوط به ساختمانهای اداری ، از خود یاری و مشارکت مردم استفاده نمایند .
تبصره- دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خود یاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب می باشد .
ماده2- مبلغ هفتادویک میلیارد و هفتصدو هجده میلیون و دویست هزار (000/200/718/71) ریال از اعتبار ردیف 503079 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 کل کشور (اعتبار موضوع بند الف تبصره 16 )، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد تا با توجه به عملکرد مالی و فیزیکی پروژه ها در طی سال بین استانهای مختلف کشور تقسیم و ابلاغ نماید .
ماده3- اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسؤول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان جهت اجرای پروژه های کوچک جدید وتکمیل پروژه های نیمه تمام استانی با رعایت ضوابط مربوط به اخذ خود یاری و در قالب موافقتنامه های مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان ، قابل مصرف می باشد .
ماده 4- برای اجرای پروژه های مناطق عشایری و روستاهای محروم ، حداقل ده درصد (10%) و در سایر بخشها وروستاها حداقل سی درصد (30%) ودر شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار به صورت خودیاری توسط مردم پرداخت می شود .
وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه ومشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت می شود در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد .
تبصره1- روستاهای محروم براساس تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می شود.
تبصره2- مجموعه خودیاری و سهمیه هر پروژه از محل اعتبار ردیف 503079 باید برای تکمیل عملیات اجرایی پروژه وبهرهبرداری از آن کفایت نماید .
تبصره3- خودیاری می تواند به صورت نقدی و جنسی (منقول و غیر منقول ) ونیروی انسانی می باشد . خودیاری غیر نقدی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط یا دفتر فنی استانداری براساس آخرین فهرست بهای سازمان برنامه وبودجه تقویم ریالی می شود.
تبصره4- پرداخت هر گونه وجهی از بودجه عمومی ، جهت اجرای پروژه های مذکور ، منوط به پرداخت وجه خودیاری و یا اجرای پروژه به میزان تعیین شده در قانون توسط متعهد خودیار می باشد.
تبصره5- در هر استان باید حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف 503079 در شهر ها وحداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها ومناطق عشایری هزینه شود.
تبصره6- از محل اعتبار موضوع بند (الف ) تبصره(16 ) قانون بودجه سال 1375 کل کشور ، شروع پروژه هیی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد یا بیش از چهارصد میلیون (000/000/004 )هزینه داشته باشد،ممنوعاست.
ماده7- مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20 ) ریال اعتبار ردیف 503080 قسمت چهرم قانون بودجه سال 1375 کل کشور (اعتبار موضوع بند ب تبصره 16 ) در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد تا با توجه به عملکرد مالی و فیزیکی پروژه ها در طی سال ، بین استان های مختلف کشور تقسیم و ابلاغ نماید.
تبصره- اعتبار هر استان با تأیید کمیته برنامه ریزی استان جهت پرداخت معادل صد در صد (100%) زکات پرداختی هر محل که برای پروژه های عمرانی اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود ، با رعایت جزء (2) بند الف تبصره (16) قانون بودجه سال 1375 اختصاص خواهد یافت .
ماده 8- کلیه وجوه خودیاری جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی استانی که به تصویب کمیته برنامه ریزی استان رسیده است ، باید با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاصی که به همین منظور تحت عنوان خودیاری توسط نمایندگی خزانه در استان افتتاح می شود ، واریز شود. برداشت از حساب مزبور به منظور اجرای پروژه های ذی ربط ، با امضای مشترک معاون عمرانی استانداری و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان یا مقامهای مجاز تعیین شده از طرف ایشان می باشد .
تبصره1- در صورتی که خود یاری اخذ شده بابت اجرا و تکمیل پروژه هایی باشد که به نحوی از بودجهعمومی دولت اعم از اعتبار ردیف 503079یا سایر اعتبارات قانون بودجه سال 1375کل کشور ، به آنها اعتبار اختصاص یافته است ، وجوه موضوع این ماده به حساب پرداخت طرحهای عمرانی ذی حسابی مربوط به منظور انجام هزینه پروژه های مورد نظر منتقلمی شود تا پس از اصلاح یا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
تبصره 2- در صورتی که خود یاری اخذ شده باشد بابت اجرای پروژه ای باشد که همه آن از محل خودیاری مردم تأمین اعتبار شده ، خود یاری مذکور بابت وجوه موضوع این ماده بطور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد. دستگاه اجرایی این گونه پروژه های مکلف به حفظ و نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط می باشد.
ماده 9- دستگاه اجرایی مکلف است میزان و شرح عملیات از محل خود یاری تأمین شده و نیز هزینه انجام شده را به تفکیک پروژه ، هرشش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه استان گزارش نماید و سازمان برنامه و بودجه استان عملکرد پروژه ها را به مرکز ارسال تا پس از جمع بندی ، گزارش لازم جهت ارایه به دولت و کمیسیونهای مربوط به مجلس شورای اسلامی تهیه شود.
ماده 10ـ مصرف مانده وجوه مربوط به خودیاری در سال بعد بلامانع میباشد .
ماده 11ـ یک نسخه از موافقتنامههای مبادله شده مربوط به سهم اعتبارات روستاهای محروم موضوع این تبصره باید به دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهوری ارسال شود.
ماده 12ـ به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینههای آن توسط افراد خیر ای بامشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است اعتبار ردیف 503156 (کمک به پروژههای نیمهتمام مردمی موضوع بند «د» تبصره 16) به شرح زیر اختصاص مییابد:
وزارت آموزش و پرورش، پنجاه میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و دویست هزار (000/002/712/50) ریال.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال.
سازمان تربیت بدنی ، پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال.
6ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نه میلیارد (000/000/000/9) ریال.
7ـ نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو میلیارد (000/000/000/2) ریال.
تبصره 1ـ مبلغی که توسط دولت برای تمکیل هریک از طرحها اختصاص مییابد حداکثرمعادل یک ونیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیرپرداخت می شود.
تبصره 2ـ به دستگاههای اجرایی فوق اجازه داده می شود که جهت اتمام طرحهای دردست اجرای استانی از اعتبارات مذکور نیز مبلغی اختصاص دهند.
تبصره 3ـ دستگاههای اجرایی فوق الذکر موظفند نسبت به ارایه پیشنهاد اعتبار در چهارچوب مصوب (موضوع ردیف 503156)، نسبت به تفکیک طرحهای تکمیلی ملی و استانی که چهل درصد (40%) عملیات و هزینههای آن توسط افراد خیر ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای نیمهتمام استانی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.
ماده 13ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و با نک مرکزی ترتیبی اتخاذمی نمایند که تا پایان سال 1375 مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال اوراق مشارکت چا پ و منتشر شود.
ماده 14ـ اوراق مشارکت از طریق بانک کارگزار که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود با شرایط تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلقه از طرف دولت در کلیه استانهای کشور به فروش رسیده و درآمد حاصل به حساب خزانه واریز میشود.
ماده 15ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار منظور شده در ردیف 601005 قانون بودجه سال 1375 (جایزه و سود علی الحساب اوراق مشارکت موضوع تبصرههای 16 و 38) را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت قسمتی از سود و جایزه اوراق مشارکت تخصیص داده و مانده مطالبات بابت اصل سود جایزه مربوط و کارمزد بانک کارگزار را بنا به درخواست وزارت فوق در لوایح بودجه سالهای 1376 لغایت 1378 منظور نماید به نحوی که در پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه این تعهدات پرداخت و تسویه حساب شود.
تبصره ـ میزان سود و جایزه متعلقه به خریداران اوراق مشارکت، سالیانه بیست درصد (20%) تعیین میشود.
ماده 16ـ هفتاد درصد (70%) از اعتبار بند «هـ » این تبصره برای اتمام عملیات اجرایی و به بهره برداری رسیدن طرحها و پروژه های استانی و سی درصد (30%)برای اتمام عملیات عملیات اجرایی و به بهره برداری رسیدن طرحها و پروژه های ملی اختصاص می یابد.
تبصره – سهم هر یک از استانها توسط سازمان برنامه و بودجه با توجه به فروش اوراق مشارکت هر استان که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود در طی سال تعیین و به استان ابلاغ خواهد شد .
ماده 17- اعتبارات استانی با پیشنهاد استاندارد و یا دستگاههای اجرایی محلی و پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحها و پروژه های عمرانی مشخص اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد .
تبصره – اتمام عملیات اجرایی طرح و پروژه های آموزشی ، بهداشتی و درمانی و زیر بنایی در اولویت بوده و اختصاص اعتبار برای پروژه های ساختمانهای دولتی از محل منابع بند «هـ » این تبصره ممنوع می باشد .
ماده 18- اعتبارات طرحها و پروژه های عمرانی ملی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و بر اساس اعلام وصول درآمد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات وزیران و مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه به مصرف خواهد رسید .
ماده 19- سازمان برنامه و بودجه اعتبارات طرحهای عمرانی استانی و ملی مربوط بند «هـ » این تبصره را با توجه به اعلام وصول درآمد و موافقتنامه های مبادله شده ، در وجه استان و دستگاههای اجرایی ذی ربط تخصیص خواهد داد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14898
تاریخ تصویب :
1375/01/29
تاریخ ابلاغ :
1375/02/06
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :