جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شماره 21465/ ت 16394هـ 2/2/1375
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1375بنا به پیشنهاد شماره 39386/2مورخ 20/12/1374 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند «ل » تبصره (13)قانون بودجه سال 1375کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر نام است ،(مانند شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران )و… و نهادها و موسسلت عمومی غیر دولتی ، مشمول عمومی غیر دولتی ، مشمول این آیین نامه هستند .
ماده 2- خودروهای سواری موضوع این آیین نامه وسایل نقلیه ای هستند که برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای موضوع ماده یک این آیین نامه قرار دارند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند :
الف – خودرهای خدمات عمومی که نصب نمره دولتی و نوشتن عبارت «خودرو خدمت » و نام دستگاه در اختیار دارنده در دو طرف آن الزامی است . نصب نمره دولتی و درج عبارت «خودرو خدمت » و نام دستگاه در اختیار دارنده برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست .
ب – خودروهای خدمات اختصاصی که دارای نمره شحصی هستند و در اختیار دستگاههای موضوع ماده یک این آیین نامه قرار دارند .
ماده 3- استفاده از کلیه خودروهای دستگاههای موضوع یک این آیین نامه به استثنای خودروهای اختصاصی و تشریفاتی ، در خارج از ساعات اداری فقط برای انجام ماموریتهای اداری و با حکم ماموریت مجاز است .
ماده 4- مقامات و رده های مجاز زیر ، در صورت وجود امکانات لازم در دستگاه ذی ربط می توانند اتومبیل سواری در اختیار داشته باشند:
معاونان روسای سه قوه .
اعضای هیأت دولت و معاونان آنها ، سفرا و رؤسای نمایندگیهای خارج از کشور ، استانداران معاونان استانداران، فرمانداران ، مدیران کل ، رؤسای سازمانهای مستقل دولتی مدیران عامل واعضای موظف هیئت مدیره شرکتهای دولتی، رؤسا و معاونان و دبیران فرهنگستانها ، رؤسای دانشگاهها و پژوهشگاهها و معاونان آنها ، رؤسای دانشکده ها ، شهرداران مناطق شهرهای بزرگ و مراکز استانها ، مشاوران مقامات سطح معاونان وزرا ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رؤسای دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور و معاونان آنها ، رؤسای دادگستری شهرستانها و دادگاهها ، رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات ، قضات دیوان عالی کشور ، اعضای شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شوراهای عالی که دارای پست سازمانی ثابت باشند ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رؤسای بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و معاونان آنها ، رؤسای سازمانها و مدیران عامل شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، مسؤولان نهادهای انقلاب اسلامی در استانها و مشاوران رؤسای کل نهادهای انقلاب اسلامی .
فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، جانشین و معاونان آنها رؤسا و معاونان بازرسی کل نیروهای نظامی و انتظامی ، رئیس و معاونان ستاد کل نیروهای مسلح و ستادهای مشترک ارتش و سپاه ، فرماندهان لشکر ، فرماندهان نواحی نظامی و انتظامی ، جانشین و معاونان آنان ، فرماندهان مناطق نظامیو انتظامی و ادارات مرکزی ، فرماندهان مراکز آموزش مستقل نظامی و انتظامی ، رؤسای سازمانهای عقیدتی – سیاسی و حفاظت و اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و معاونان آنان .
تبصره – خودروهای خدمات اختصاصی ( با راننده یا بدون راننده ) صرفا در اختیار مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و همترازان آنها قرار می گیرد . مقامات موضوع بندهای « الف »و « ب » تبصره یاد شده فقط از یک دستگاه اتومبیل استفاده می کنند .
ماده 5- عدم اجرای مفاد این آیین نامه از سوی دستگاههای موضوع ماده (1) این آیین نامه تخلف محسوب و دستگاههای متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش از مراجع ذی ربط یا مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه مکلفند برخورد اداری لازم را با متخلف به عمل آورند .
تبصره – ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت مشاهده تخلف یا استفاده غیر مجاز از خودروهای موضوع این آیین نامه ، مراتب را به سازمان مربوط جهت اقدامات قانونی گزارش کنند .
ماده 6- آن دسته از مستخدمان دستگاههای موضوع ماده (1) این آیین نامه که خودروی دولتی خریداری کرده اند ، تا پنج سال پس از خرید ، حق استفاده از خدمات حمل و نقل اداری از محل سکونت به محل کار و بالعکس – به استثنای اتوبوس و مینی بوس – همچنین استفاده از حق ایاب و ذهاب را ندارند . هزینه ایاب و ذهاب فقط به آن دسته از مقامات موضوع ماده (4) این آیین نامه که خودروی دولتی خریداری نکرده و از خدمات حمل و نقل اداری از محل سکونت به محل کار و بالعکس استفاده نمی کنند به شرح زیر پرداخت می شود :
الف – در شهر تهران تا یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال .
ب – در شهرهای مشهد ، اصفهان ، تبریز و شیراز تا یکصد هزار (10000) ریال .
ج – در سایر شهرها تا هشتاد هزار (180000) ریال .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14902
تاریخ تصویب :
1375/01/29
تاریخ ابلاغ :
1375/02/12
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :