جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 1007/ت16315هـ 3/2/1375
وزارت فرهنگ و آموزش عالیوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند « ط » تبصره (10) قانون بودجه سال 1375 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود مبالغی را به شرح زیر از فارغ التحصیلان خارج از کشور بابت ارزشیابی مدارک تحصیلی آنان دریافت نمایند و پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور ، معادل صد در صد (100%) آن را تا مبالغ یکصد میلیون (1000000000) ریال از محل ردیف 503205و چهارصدمیلیون (400000000) ریال از محل ردیف 503206برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه های تحقیقاتی هزینه نمایند :
1- بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع تحصیلی کاردانی یا معادل آن بیست هزار(20000) ریال .
2- بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع کارشناسی یا معادل آن چهل هزار (40000) ریال .
3- بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن هشتاد هزار (80000) ریال .
4- بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع بالاتر از کارشناسی ارشد و کمتر از دکترا یا معادل آن نود هزار (90000) ریال .
5- بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع دکترا یا معادل آن یکصد هزار (100000) ریال .
6- بابت هزینه تشکیل پرونده ، بررسی مدارک ، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع بالاتر از دکترا ( دوره های تخصصی ) در هر مورد یکصد و بیست هزار (120000) ریال .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14902
تاریخ تصویب :
1375/01/29
تاریخ ابلاغ :
1375/02/12
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :