×

در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم ودر حد نصاب مقرر

در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم ودر حد نصاب مقرر

در-خصوص-ابقاء-مالکیت-مالکین-اراضی-مزروعی-در-صورت-اجتماع-شرایط-لازم-ودر-حد-نصاب-مقرر
تاریخ 8/2/1381 شماره دادنامه 36 کلاسه پرونده 78/119

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم ودر حد نصاب مقرر در تبصره مذکور و استحقاق آنان به استفاده از اراضی مزروعی فوق الذکر و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضی مزبور قسمت دوم دادنامه شماره 1881مورخ 29/7/1377 شعبه 13 بدوی دیوان در پرونده کلاسه 76/839 که به تایید شعبه تجدیدنظر دیوان نیز رسیده و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود، این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/78/119 16/3/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم سیمین لطفعلیان خانم سودابه لطفعلیان.
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12و13 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه سیردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/839 موصوع شکایت خانمها پری ومهری صارمی به طرفیت هیات 7نفره واگذاری زمین استان همدان بشرح دادنامه شماره 1881 مورخ 29/7/77 چنین رای صادر نموده است ، ... در خصوص شکایت شکات نسبت به اراضی افسریه با توجه به بررسیهای بعمل آمده و نظر به اینکه به دلالت لیستهای موجود در پرونده هیات 7 نفره میزان 7/2 سهم از شکایت در اجرای قانون کشت موقت در اختیار زارعین قرار گرفته است درحالی که شکات در جلسه اخذ توضیح اعلام داشته اند که این روستا کلا" دارای 36 هکتار زمین با 5 نفر مالک می باشد که با توجه به تعداد مالکین و قلت مساحت اصولا" قابل واگذاری نبود تا مشمول قانون کشت موقت گردد، علیهذا در این خصوص شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال اقدامات مشتکی عنه در روستای افسریه صادر می گردد.
ب - شعبه دوزادهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/786 موضوع شکایت خانمها سیمین و سودابه لطفعلیان به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ، اعتراض به رای هیات 7 نفره و ابطال آن و صدور دستور پرداخت مال الاجاره بشرح دادنامه شماره 1315 مورخ 15/10/1377 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه حسب اعلام مدیریت کشاورزی شهرستان ملایر کل سهم الارث مرحوم والی زاده در قریه کسب که از مرحوم یحئی و ایران آغاصارمی لطفعلیان به نامبرده رسیده برابر تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت به کلیه وراث از جمله خواهانها برگشت شده و در تاریخ 21/4/1376 جهت تحویل دادن اراضی به قریه مذکور مراجعه لکن مالکین از تحویل گرفتن زمین خودداری نموده که بر این اساس اراضی سهمی مالکین به آنها تحویل داده شود. و اما در رابطه با اراضی افسریه معادل 7/2 هکتار زمین آبی و93/1 هکتار دیم از اراضی مرحوم والی زاده مشمول قانون کشت موقت گردیده و بقیه اراضی کماکان در مالکیت آنان باقی است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه مدارک ابرازی به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 36

تاریخ تصویب : 1381/02/08

تاریخ ابلاغ : 1381/04/15

دستگاه اجرایی :

موضوع : مسكن زوجین -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.