جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 996/ت 15494هـ 3/2/1375
وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش – سازمان برنامه و بودجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ج»تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1375 مبلغ یکصدوسی و دو میلیارد (132000000000) ریال از طریق سیستم بانکی کشور و به صورت قرض الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با الویت قرض الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت جهت تکمیل و احداث و خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی ( در راستای اجرای قوانین ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 16/7/1368و تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 7/7/1373 مجلس شورای اسلامی و بر اساس موافقتنامه تنظیمی و تایید سازمان برنامه و بودجه )همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ( کاردانی به بالا ) به شرح زیر در اختیار دستگاههای مربوط قرار دهد .
الف – مبلغ هشتادو یک میلیارد و پانصد میلیون (81500000000) ریال برای تکمیل و احداث و خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت و درمان آموزش پزشکی و آموزش و پرورش که بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه توزیع خواهد شد .
ب – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال برای تکمیل و احداث و خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه توزیع خواهد شد .
ج – مبلغ پانزده میلیارد(15000000000) ریال برای پرداخت وام به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال و شش میلیارد (6000000000) ریال به ترتیب در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( وام اعطایی به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل آنان بازپرداخت می شود).
د – مبلغ بیست و پنج میلیارد و سیصدمیلیون (25300000000س ریال برای پرداخت وام به دانشجویان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی و مبلغ یک میلیارد و دویست (1200000000) ریال برای پرداخت وام به دانشجویان دانشگاه شاهد و مبلغ سه میلیاردو پانصد میلیون (3500000000) ریال برای پرداخت وام به دانشجویان دانشگاه پیام نور و مبلغ دومیلیارد و پانصد میلیون (2500000000)ریال برای پرداخت وام به دانشجویان سایر دستگاههای غیر انتفاعی غیر پزشکی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال برای پرداخت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی پزشکی ، در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت . وام اعطایی به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل آنان بازپرداخت می شود .
2- در اجرای این آیین نامه تصویبنامه شماره 73098/ت 521 مورخ 4/7/1366برای وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش لازم الاجرا است .
3- وام پرداختی به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محل این تبصره بدون کسر مانده وام سال گذشته صندوقهای مربوط از سوی بانک عامل پرداخت خواهد گردید .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14902
تاریخ تصویب :
1375/01/29
تاریخ ابلاغ :
1375/02/12
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :