جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1375 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (69) دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373- تعرفه موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

1- بررسی برنامه کار و طرحهای ایمنی برای واحدهای زیر پنجاه نفر کارگر ، 240000ریال .
2- بررسی برنامه کار و طرحهای ایمنی برای واحدهای بل بیش از پنجاه نفر کارگر ، 600000 ریال .
3- آزمایش مقاومت دم و بازدم ماسکها ،100000ریال .
4 - آزمایش نفوذ پذیری عینکها در مقابل گازها ، 10000 ریال .
5 - آزمایش نفوذ پذیری عینکها در مقابل گرد و غبار ،80000 ریال .
6 - آزمایش نفوذپذیری پارچه در مقابل آب ،70000 ریال .
7 - آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل هوا ،70000 ریال .
8 - آزمایش مقاومت پارچه در مقابل سایش ،80000 ریال .
9 - اندازه گیری مقاومت اتصال به زمین ، به ازای هر روز کار کارشناسی ، 80000ریال .
10- ارایه طرحهای تحقیقاتی حفاظت فنی متناسب با نوع طرح 120000تا 600000 ریال .
11- برگزاری کلاسهای یک روزه جهت کارگران از طریق بازدید نمایشگاه دایمی مرکز و نمایش فیلم ، به ازای گروههای بیست تا بیست و پنج نفری 60000ریال .
12- برگزاری کلاسهای کوتاه مدت آموزش مسایل مربوط به ایمنی و حفاظت کار ( موضوع بند ج ماده 96 قانون کار ) ، به ازای هر کارگر در یک هفته 60000 ریال .
13- ضبط فیلمهای آموزش ایمنی و بهداشتی بر روی نوار ویدئو ، به ازای هر ساعت ،3000ریال .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14907
تاریخ تصویب :
1375/02/05
تاریخ ابلاغ :
1375/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :