جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

ت16381هـ11/2/1375
سازمان برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/1/1375 بنا به پیشنهاد شماره 5889-4/6925-102 مورخ 15/12/1374 سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره (3)قانون بودجه سال 1375کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات
ماده 1- تسهیلات اعتباری موضوع تبصره قانون بودجه سال 1375 کل کشور از طریق بانکهای عامل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود اعطاء خواهد شد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر پانزده روز پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه سهم هر یک از بانکهای عامل را تعیین و ابلاغ نماید .
ماده 2- تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تهیه شده در زمینه های زیر که دارای توجیهات فنی ، اقتصادی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی دهد بر اساس مقررات این آئین نامه ، حسب مورد توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد .
الف : بخش کشاورزی و دامپروری شامل زراعت و باغداری ، دام و طیور ، بهداشت دام ( نوسازی و بازسازی اماکن سنتی ، دامی و کلینیکهای دامپزشکی خصوصی ) ، شیلات و آبزیان ، آبخیز داری ، منابع طبیعی ، آب و خاک ، نظامهای بهره برداری ، ایجاد آزمایشگاههای تجزیه خاک ، آفات و بیماریهای گیاهی و طرحهای کوچک تأمین آب ، برقی کردن چاههای کشورزی و مکانیزاسیون و سایر فعالیتهای ذی ربط در بخشهای فوق .
ب : بخش تولید صنعتی شامل طرحهای زود بازده و اشتغالزای صنعتی و معدنی ، صنایع الکترونیک و تجهیزات پست و مخابرات ، انرژی ، صنایع دستی و روستایی ، طراحی ، مهندسی و طرحهای مونتاژ، طرحهای تحقیقاتی مورد تأیید شورای پژوهشهای علمی کشور ،طرحهای مبتکرین ، مخترعین و محققین مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور با الویت صنایع تبدیلی کشاورزی ، دامی ، آرد و نان و طرحهای خود اشتغالی .
پ : بخش خدمات از جمله طرحهای پژوهشی ،مهندسی،آموزشی،(مدارس غیرانتفاعی ومؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی وآموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد) ، علمی،فرهنگی وهنری ،سینما، چاپ، نشرو تولید کتاب،مطبوعات،ورزشی،بهداشتی، درمانی وبهزیستی و تأسیس مطب و داروخانه ، رادیولوژی و آزمایشگاه تشخیص طبی در مناطق محروم کشور ، پست و مخابرات ، سیاحتی ، حمل و نقل ، حمام روستایی .
ت : طرحهای زود بازده و اشتغالزا در روستاهای محروم یا مناطق مرزی .
تبصره 1- پنجاه درصد (50%) از اعتبار این تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (50%) به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت . کلیه تعاونیهایی که زیر پوشش وزارت تعاون نیستند نیز می توانند از سهم وزارت تعاون و از طریق آن وزارت تسهیلات مورد نیاز طرحهای خود را دریافت نمایند.
تبصره2- حداقل چهل درصد (40%) از اعتبار این تبصره سهم مناطق محروم است.
تبصره3- حداقل بیستدرصد(20%) از اعتبار این بند به طرحهای اشتغالزایی که براساس نرخ بیکاری مناطق از سوی وزارت کار وامور اجتماعی ارایه می شود،اختصاص می یابد.
تبصره4- حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانواده شهدا ، جانبازان وآزادگان اختصاص می یابد.
تبصره5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل ، مبلغ پنجاه میلیارد (5000000000000 ) ریال از تسهیلات این تبصره به منظور خرید مدارس نیمه تمام که به صورت مزایده انجام می گیرد ، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی قرار دهد .
وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام به حساب ردیف 423250 ورایز می شود و معادل صد در صد (100%) مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف 503279برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مسئول قرار می گیرد .
اعتبار مربوط به تکمیل و قابل بهره برداری نمودن این مدارس از محل سهم سرمایه گذاری مجری و سایر منابع اعتباری این تبصره تأمین خواهد شد .
تبصره 6- به اجرای تسهیلات اعتباری توسط بانکهای عامل بهه طرحهای مصوب نیمه تمام سالهای گذشته خود پس از بررسی مجدد توجیهات مالی ، اقتصادی و فنی به منظور تکمیل و به بهرداری رسیدن آنها در الویت کامل بوده و کمیته برنامه ریزی استان و وزارت تعاون موظف به رعایت دقیق الویت فوق می باشد اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای نیمه تمام خانواده شهداو جانبازان از طریق بانک ملی ایران ، مطابق مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال کل کشور خواهد بود .بدیهی است اعطای تسهیلات اعتباری جدید به متقاضیان و استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری سالهای قبل منوط به تکلیف بدهیهای سررسید گذشته و معواق آنان می باشند .
ماده 3- منابع لازم جهت اجرای طرحهای موضوع این آیین نامه عبارتند از :
الف – سهم سرمایه گذاری مجریان طرحهای مشمول .
ب – منابع داخلی بانکهای عامل .
پ – منابع سایر بانکهای تجاری با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
استفاده از منابع مالی سایر بانکهای تجاری برای تأمین کمبود منابع مالی بانکهای عامل ، منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در قالب سیاستهای پو لی و اعتباری و به ترتیبی که این بانک مقرر مینماید امکان پذیر خواهد بود .
ماده 4 – سهم هر یک از استانها بر اساس جدول پیوست به تفکیک چهاربخش منظور در ماده (2) این آیین نامه تعیین شده است ، کمیته های برنامه ریزی استانها و وزارت تعاون موظفند با رعایت کامل مفاد این آیین نامه تسهیلات اعتباری را اعطا نمایند .
اصلاح جداول توزیع اعتبار و تغییر در سهم هریک از بخش ها و استانها بر اساس مصرف و نیاز حداکثر یکباردر سال تا آخر آذرماه سال 1375 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تسهیل هیأت وزیران صورت خواهد گرفت .
تبصره – سهم اعتباری هر یک از شهرستانها از این تبصره در کمیسیونی مرکب از استاندار (رئیس کمیسیون مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ، مدیر کل تعاون ، مسؤل دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، مدیر کل کار و امور اجتماعی ، مدیر کل صنایع ، رئیس سازمان جهاد سازندگی . رئیس سازمان کشاورزی تعیین می شود .
ماده 5- به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه لازم است در ابتدای امر ، طرح مربوط در بردارنده موارد زیر باشند ، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و هم زمان به سازمان برنامه و بودجه استان و بانک عامل در تمامی موارد (و به اداره کل تعاون استان در مورد طرحهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون ) ارایه شود :
الف : گزارش توجیهی برای اجرای طرح ، مجتمع بر توجیه اقتصادی ، مالی و فنی .
ب : شرح عملیات اجرایی و پیش بینی ها و اطلاعات لازم در رابطه با ایجاد ، بازسازی ، توسعه ، تکمیل و راه اندازی مجدد واحدهای تولید و سایر طرحهای موضوع ماده (2) این آیین نامه .
پ : مشخصات متقاضی یا متقاضیان ، چگونگی و میزان مالکیت آنان ، سوابق کار در رشته های مربوط به مهارتهای شخصی .
ت : تعیین چگونگی تأمین زمین محل استقرار طرح .
ث : مجوزهای لازم مانند موافقت اصولی ، مجوز تأسیس پروانه تأسیس و یا بهره برداری و…
ج : برآورد میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح به تفکیک میزان سرمایه گذاری ثابت و سرمایه درگردش مورد نیاز .
چ : پیش بینی صورتهای مالی طرح از قبیل صورت سود و زیان ، گردش وجوه نقدی و ترازنامه .
هـ : برآورد طول عمر مفید و طول مدت اجرای طرح ، همچنین طول مدت بازپرداخت تسهیلات اعتبار دریافتی .
تبصره 1- طرحهای بخش خصوصی با هزینه اجرایی کمتر سی میلیون (3000000) ریال با ارایه پروانه تأسیس یا مجوزهای صادر شده از سوی دستگاههای ذیربط ، بارعایت مفاد این آیین نامه به استثنای مقررات پیش بینی شده در مواد (5)و(6)بر اساس دستورالعملهای اجرایی انواع تسهیلات اعتباری موضوع عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا ، توسط بانک عامل بررسی و پوشش مالی داده می شوند .
تبصره 2- فرم مشخصات طرحهای پیشنهادی به بانکهای عامل که حاوی اطلاعات مورد نیاز و اولویتهای اجرایی مربوط به نوع و ماهیت طرحهای مختلف بخشهای تولیدی بوده و در سالهای قبل مورد استفاده قرار گرفته اند ، حسب مورد در سال 1375 نیز ملاک عمل خواهد بود .
ماده 6- بانکهای عامل ( به استثنای بانک کشاورزی برای طرحهای زیربنایی آب و خاک ، آبخیز داری و منابع طبیعی ) پس از بررسیهای لازم و تشخیص اینکه طرحهای پیشنهادی بر اساس ماده (5) این آیین نامه دارای توجیهات لازم از نظر فنی ، مالی و اقتصادی باشد یا نباشد حداکثر ظرف مدت سی (30) روز نظرات خود را برای طرحهای بخش خصوصی به سازمان برنامه و بودجه استان و در مورد طرحهای بخش تعاونی به وزارت تعاون و متقاضی ارسال نمایند .
کمیسیون تخصصی برای بررسی توجیهات مالی ، فنی و اقتصادی طرحها ، به جز طرحهای بخش تعاونی با شرکت نمایندگان استانداری ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی ، سازمان پژوهشها علمی و صنعتی ایران ، بانک عامل نماینده دستگاه اجرایی – حسب مورد – و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد . نماینده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی برای طرحهای محققین ، مبتکرین و مخترعین و دبیر خانه کمیسیون امور مناطق محروم استان برای طرحهای نقاط محروم با حق رأی در جلسه حضور خواهند داشت .
سازمان برنامه و بودجه عنوان دبیرخانه کمیسیون موظف است طرحهای ارایه شده همراه با نظر بانک عامل را برای اعضاء ارسال و یک هفته بعد در جلسه کمیسیون مطرح نماید .
کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر ظرف بیست (20) روز طرحهای تأیید شده توسط بانک را از نظر فنی ، مالی و اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار دهد و پس از انطباق طرحها با سیاستهای کلان اقتصادی کشور در صورت تأیید کامل طرح (حداقل چهار رأی مثبت ) مراتب را در کمیته برنامه ریزی استان برای طرحهای بخش خصوصی مطرح نماید . طرحهای مربوط به شرکتهای تعاونی جهت بررسی و تصویب نهایی از طریق اداره کل تعاون استان به وزارت تعاون ارسال خواهند شد .
بانک عامل موظف است قرارداد طرحهای مصوب کمیته برنامه ریزی استان و وزارت تعاون را با متقاضی منعقد نماید .
در صورت عدم تأیید طرحها ، به جز طرحهای بخش تعاونی توسط بانک و کمیسیون تخصصی استان ، موضوع قابل طرح در کمیته برنامه ریزی استان نخواهد بود .
تبصره 1- حداکثر سقف تسهیلات اعطایی از سهم مناطق محروم برای هر یک از طرحهای غیر تعاونی به جز طرحهای پرورش میگو ، دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال تعیین می شود .
تبصره 2- کمیسیون تخصصی استان در تأیید طرحهای و کمیته برنامه ریزی استان و وزارت تعاون در تصویب طرحها موظفند تسهیلات اعتباری این تبصره را به طرحهایی که زود بازده بوده و ارز آوری یا صرفه جویی ارزی ایجاد می کنند یا تولیدات و بازدهی آنها زیربنایی بوده یا به عنوان مواد اولیه مورد مصرف صنایع دیگر خواهند بود و اشتغال زایی آنها به ازای اشتغال هرفرد بیکار سی میلیون (30000000) ریال می باشد اختصاص دهند .
ماده 7- بانکهای عامل موظفند حسب مورد ، تسهیلات اعتباری مربوط به طرحهای مصوب موضوع این آیین نامه را بر اساس ضوابط و دستورالعملهای اجرایی انواع تسهیلات اعتباری موضوع عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات بانکی مربوط ، تأمین و ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1375کل کشور با الویت کامل و در قالب سقف مجاز اعطای تسهیلات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار ، تأمین و اعطا شود .
تبصره – تأمین اعتبارات مورد نیاز طرحهای ارایه شده در سال 1375، صرفا در حد سهمیه تخصیصی به هر استان در همان سال صورت می گیرد و تخصیص بخشی از تسهیلات لازم از محل اعتبارات سالهای آینده به لحاظ احتمال بروز تغییراتی در ضوابط مربوط امکان پذیر نمی باشد .
ماده 8- مجریان طرحها موظفند طرح مورد نظر را تا زمانی به بانک عامل ارایه دهند که تصویب آن طرح تا پایان اسفند سال 1375 امکان پذیر باشد و در صورت تصویب ، حداکثر تا پایان بهمن سال بعد قرارداد لازم را با بانک عامل منعقد نمایند .
ماده 9- بانکهای عامل موظفند منابع اعتباری طرحهای مصوب موضوع این آیین نامه را متناسب با پیشرفت اجرای طرح و همزمان با مصرف سهم متقاضی به میزان تصویب شده در اختیار متقاضیان قرار دهند طول مدت اجرای طرح مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری و دریافتی و تاریخ شروع باز پرداخت این قبیل تسهیلات به ترتیبی خواهد بود در کمیسیون موضوع ماده (6) این آیین نامه یا بانک عامل – حسب مورد – بررسی شده و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان یا دستگاه اجرایی ذی ربط در مورد طرحهای تعاونی و زیر بنایی آب و خاک ) رسیده باشد . در هر حال تاریخ شروع بازپرداخت پیش از شروع بهره برداری نخواهد بود .
تبصره – مجموع مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری با اعتصاب طول دوره اجرایی طرح ( مصوب 1375) نباید حداکثر بیشتر از ده (10) سال برای طرحهای تولیدی ، احداث ساختمان سینما و مدارس غیرانتفاعی و حداکثرهفت (7) سال برای سایر طرحها از زمان اولین پرداخت تسهیلات باشد .
مدت یاد شده به گونه ای تعیین خواهد شد که بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکی مقدم در بازگشت سایر منابع سرمایه گذاری باشد .
ماده 10- در صورتی که اجرای مصوبات موضوع تبصره (3) قوانین بودجه سنواتی کل کشور ، بیش از مدت پیش بینی شده در طرح بینجامد و علل این تحقیق بنا به تشخیص بانک عامل موجه بوده و خارج از حیطه کنترل و عمل مجریان طرحها باشد ، بانک عامل با رعایت ضوابط و مقررات موضوع این آیین نامه نسبت به تغییر تاریخ شروع بازپرداخت تسهیلا ت اعتباری طرحهای یاد شده اقدام می نماید ، مشروط بر اینکه مجموع طول مدت اجرا و بازپرداخت تسهیلات اعتباری از زمان اولین پرداخت تسهییلات حداکثر بیشتر از ده (10) سال نشود در صورتی که بر اساس مفاد این ماده ، مدت اجرا تمدید و زمان شروع بازپرداخت در مورد طرحی تغییر یابد ، مدت زمان کاندید شده مشمول جریمه تغییر نمی باشد و سود پیش بینی شده در طرح به آن تعلق می گیرد .
ماده 11- سهم منابع سرمایه گذاری مجری طرح در مورد طرحهای مربوط به صنایع روستایی ، مدارس غیرانتفاعی ، خوداشتغالی ، طرحهای آبخیزداری ، جنگل و مرتع ، بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی ، تعاونیهای تولیدی و اشتغال ایثارگران به پیشنهاد مرجع تصویب کننده طرح در حد توان مجری و حداقل هفت درصد (7%) و در سایر موارد حداقل سیزده درصد (13%) کل سرمایه گذاری ( مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می شود .
تبصره – طرحهای زیربنایی آب و خاک از تأمین سهم سرمایه گذاری مجری طرح معاف می باشند .
ماده 12- طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد (70% ) سهام آن متعلق به رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه در جبهه ها بوده اند ، معلولین ، جانبازان ، آزادگان ، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بهزیستی و مهاجرین جنگ تحمیلی یا خانواده معظم شهداء فرزند ، همسر ، پدر و یا برادر ) می باشند ، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون – حسب مورد – توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می باشند و هزینه های مربوط به ارایه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ، تهیه طرح ، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و سایر مجوزها و بررسی طرح بوسیله بانک و سایر مراجع و تهیه زمین قابل توثیق جزو هزینه های طرح محسوب می شود .
ماده 13- سازمان برنامه و بودجه موظف است سود و کارمزد تسهیلات اعطایی از محل این تبصره به طرحهای مشروح زیر را در لوایح بودجه سالهای آینده منظور نماید :
الف : طرحهای مربوط به نقاط محروم کشور ، احداث مدارس غیر انتفاعی ، طرحهای زیربنایی آب و خاک ، آبخیزداری و منابع طبیعی و تولید کتاب و طرحهای معلولان زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( تعاونیهای تا هشتاد درصد سهام متعلق به معلولان ) را به میزان هفتاد درصد (70%) .
ب : طرحهای بخش کاورزی صنایع تبدیلی و روستایی ، تولید فرش دستباف خود اشتغالی ، علمی ، فرهنگی . هنری ، سیاحتی ، ورزشی ، طرحهای مخترعین ، مبکترین و محققین مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ، تعاونیهای تولیدی ، ایثارگران و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانها جنگزده را به میزان پنجاه درصد (50%).
ماده 14- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون موظفند گزارش عملکرد تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ماده 15 – بانکهای عامل موظفند همه ساله مانده مطالبات معوق خود ، ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل تبصره (3) قوانین بودجه سنوات گذشته و طرحهایی که بر اساس مفاد این آیین نامه به تصویب رسیده اند را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند .بانک مرکزی جمهوری اسلامی همه ساله میزان اینگونه مطالبات را تنظیم و حداکثر تا پایان شهریور سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود . سازمان برنامه و بودجه موظف است مانده مطالبات یاد شده را به میزانی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است در لایحه بودجه سال بعد منظور نماید .
تبصره 1- کمیته برنامه ریزی استان و وزارت تعاون و کشاورزی – حسب مورد – موظفند موارد مربوط به عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری و سایر مشکلات طرحها را بررسی و در صورت امکان ، تسهیلا لازم را در جهت رفع مشکلات اجرایی طرحها فراهم نموده و روشی در پیش گیرند تا بازپرداخت تسهیلا اعتباری دریافتی اینگونه طرحها به موقع صورت پذیر د .
تبصره 2- درمواردی که واحدهای یاز محل اعتبارات موضوع تبصره (3) قوانین بودجه سنواتی به مرحله اجرا درآمده یا ایجاد شده اند در حال حاضر به دلایل ساختاری قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی نیستند یا در حال بهره برداری بوده ولی به دلائل غیرموجه نسبت به بازپرداخت اقساط مقرر اقدام نمی نمایند ، واحدهای یاد شده بنا به پیشنهاد بانک عامل و موافقت کمیته برنامه ریزی استان به فروش می رسند (چگونگی فروش توسط کمیته مزبور تعیین می شود ) و پس از تأمین مطالبات بانک از محل درآمد فروش ، باقیمانده در حساب خزانه واریز می شود ، در صورت کمبود درآمد فروش ، مانده مطالبات جهت تأمین به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد .
ماده 16- بانکهای عامل موظفند هر شش ماه یکبار راسا و بر اساس منابع اطلاعاتی خود ، گزارش عملکرد تسهیلات اعتباری اعطایی شامل انواع و میزان تسهیلات اعتباری اعطایی و نوع طرحها ، همچنین میزان بدهی ناشی از مطالبات معوق و نیز میزان کارمزد و سود سهم دولت در مورد طرحهای مشمول و سایر اطلاعات لازم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .
ماده 17- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، هادسازندگی و کشاورزی به نیابت از متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری مربوط ، می توانند اقدامات لازم را مطابق مفاد این آیین نامه و بنا به درخواست آنان تا مرحله قبل از عقد قرار داد انجام دهند . در هر حال ، قرارداد لازم بین بانک و استفاده کننده از تسهیلات اعتباری منعقد خواهد شد .
ماده 18- تضمین های تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه عبارتند از :
الف : اعطای اجازه برداشت از حسابهای بانکهای عامل به بانکهای تجاری تأمین کننده کمبود منابع اعتباری ( موضوع بند 3 ماده 3 این آیین نامه ) با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ب : سازمان برنامه و بودجه به نیابت از طرف دولت مکلف است اعتبار لازم جهت تأمین و پرداخت تفاوت کارمزد و سهم دولت به میزان مندرج در ماده (14) این آیین نامه مربوط به تسهیلات اعتباری اعطایی به طرحهای موضوع ماده یادشده و مطالبات معوق لاوصول بانکهای عامل ، ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای مصوب موضوع این آیین نامه را در لوایح بودجه سال بعدمنظور و به بانکهای عامل پرداخت نماید.
پ : کلیه مستحدثات . اموال و داراییهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرحهای موضوع این آیین نامه در وثیقه بانکهای عامل قرار خواهند گرفت و چنانچه بر اساس ضوابط موجود بانکها ، توثیق زمین محل اجرای طرح امکان پذیر نباشد ، بانکهای عامل علاوه بر توثیق متسحدثات ، اموال و داراییهای پیش بینی شده در طرح که روی زمین احداث یا نصب می شوند ، می توانند به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین از متقاضی سفته نیز دریافت نمایند . در مورد طرحهای زیربنایی آب و خاک آبخیزداری و منابع طبیعی تضمین تسهیلات اعتباری صرفا از طریق دریافت سفته انجام خواهد شد .
همچنین بانکها عامل می توانند نسبت به قبول رهن اراضی موضوع مواد (31)و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359 – اقدام نمایند. در این موارد کل طرح اعم از زمین ومستحدثات ناشی از اجرای طرح توسعه بانک به وثیقه گرفته می شود. بانکهای عامل مکلفند در مورد مستحدثات ، اموال و داراییهای موجود در مناطق جنگزده که اسناد آنها در جنگ از بین رفته است ، تسهیلات ویژه قایل شوند.
تبصره1- تضمین دولت ، موضوع بند (2) این ماده نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین نامه نبوده وبانکهای عامل مکلفند برای حفظ حقوق خود اقدامات قانونی لازم را جهت مصرف وباز پرداخت تسهیلات اعطایی به عمل آورند و در موارد زیر بر مصرف وباز پرداخت تسهیلات اعطایی نظارت نمایند:
الف- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح.
ب- نظارت بر باز پرداخت بدهیهای ناشی از تسهیلات اعطایی از محل درآمد طرح.
تبصره2- استفاده کنندگان از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین نامه موظفنداقساط تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت نمایند. عدم پرداخت به موقع اقساط بدهی استفاده کنندگان از تسهیلات یاد شده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود.
ب- ظوابط مورد عمل برای بانک کشاورزی
ماده19- کلیه تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و دامپزشکی و دامپروری (از جمله جنگل، مرتع، شیلات وآبزیان، آبخیزداری وبهداشت دام) توسط بانک کشاورزی اعطاءخواهدشد.تسهیلات اعتباری مربوط به طرحهای زیر بنایی آب و خاک وآبخیزداری و منابع طبیعی به شرح زیر در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت و اعطای تسهیلات به سایر طرحهای بخش کشاورزی ودامپروری مشمول ظوابط عمومی ان آیین نامه خواهد بود.
تبصره1- تهیه طرح، شامل نوع مالکیت، مشخصات فنی پروژه ، برآورد هزینه ها ، مدت زمان لازم برای اجرای طرح ، مدت استهلاک تسهیلات ، زمان شروع باز پرداخت وسایر ویژگیهای طرح- حسب مورد- به عهده وزارت جهاد سازندگی برای طرحهای آبخیزداری ومنابع طبیعی ووزارت کشاورزی وهیأتهای هفت نفره واگذاری زمین وشرکتهای آب منطقه ای یا آب وبرق خوزستان برای طرحهای آب وخاک خواهد بود.
تبصره2- طرحهای آبخیزداری ومنابع طبیعی با معرفی وزارت جهاد سازندگی و طرحهای آب وخاک با معرفی وتأیید وزارت کشاورزی وطرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی با معرفی وتأیید شرکتهای آب منطقه ای یا آب وبرق خوزستان به طور مستقیم به بانک کشاورزی ارایه خواهد شد .
تبصره3- تسهیلات اعتباری مربوط به کشاورزان و تعاونیهایی که در اجرای لایحه بودجه قانونی – مصوب 26/1/1359 – شورای انقلاب اسلامی یا قانون اراضی کشت موقت – مصوب 7/8/1365 – مجلس شورای اسلامی ،زمین دریافت داشته یا صاحب زمین می شوند با معرفی هیأتهای هفت نفره و منحصرا برای مصارف آب ،خاک ،حفرچاه ،تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد .
ماده 20 – بانک کشاورزی موظف است تسهیلات اعتباری طرحهای آبخیزداری و منابع طبیعی و زیر بنایی آب و خاک( موضوع تبصره های ماده 19 این آیین نامه ) که دارای توجیهات فنی مالی و اقتصادی بوده و فقط از نظر سهم سرمایه گذاری یا وثیقه با مقررات بانکها وفق نمی دهند پس از تایید سازمان و بودجه استان با رعایت مفاد مواد مربوط مذکور در این آیین نامه و متناسب با پیشرفت عملیات پرداخت نماید .
معاون اول رییس جمهورحسن حبیبی -

جدول : صفحات 39و40و41و42 مجموعه قوانین سال 1375

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14908
تاریخ تصویب :
1375/01/15
تاریخ ابلاغ :
1375/02/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :