جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

شماره 21655/ت 16306هـ2/137

وزارت مسکن و شهر سازی – سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1375بنا به پیشنهاد شماره 5568-4/6518-102مورخ 2/12/1374سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره (44)قانون بودجه سال 1375کل کشور ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- عبارتهای زیر دارای تعاریف مشروح مربوط می باشند :
الف – حجم عملیات عمرانی : کلیه طرحهای عمرانی ملی و استانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،وآن دسته از طرحهای عمرانی ملی وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای آنها به سازمان مذکور تفویض و اعتبار آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد.
ب- تخصیص اعتبار : تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب طرح که براساس پیشرفت فیزیکی به صورت درصدی از اعتبار مصوب جهت اجرای عملیات در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
ج – حق الزحمه : درصدی از تخصیص اعتبار مصوب که به عنوان درآمد در اختیار واحدهای سازمانی مذکور قرار می گیرد تا بر اساس مفاد بودجه مصوب و آیین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی خود برای هزینه ها (نیروی انسانی در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، اداری ، مدیریت و سرمایه ای و…)تعهد و پرداخت نمایند .
ماده 2- به منظور کاهش هزینه های غیر ثابت وابسته و هزینه های سربار در اجرای طرحهای عمرانی و تسریع در بهره برداری از ظرفیتهای ساختمانی درصد حق الزحمه هر طرح با توجه به پراکندگی پروژه های مربوط در سطح کشور در گروههای چهارگانه در رشته ساختمان و تاسیسات به شرح زیر تعیین می گردد:
(برای مشاهده فرمول به صفحه 43 مجموعه قوانین سال 1375 مراجعه شود)
I= میزان مبلغ حق الزحمه .
K= ضریب مبلغ حق الزحمه با اعمال درجه پیچیدگی و سختی ساخت .
Tn= اعتبار مصوب هر پروژه .
C= درصد تخصیص اعتبار از اعتبار مصوب طرح .
Mn= ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی هر پروژه .
ماده 3- تعیین میزان حق الزحمه طرح با اعمال درجه پیچیدگی و سختی ساخت آنها (K) بر اساس گروههای چهارگانه به شرح جدول زیر تعیین می گردد:
گروه درجه پیچیدگی
1 5/1
2 8/1
3 2/1
4 5/2
گروه یک شامل :اجرای طرحهای هادی روستایی ، انبارها ، اردوگاههای جهانگردی ، زمینهای ورزشی در فضای باز ، محوطه سازی و کارگاههای کوچک .
گروه دو شامل : آپارتمانها، واحدهای مسکونی ، ساختمانهای خوابگاه ، مهمانسرای کوچک و متوسط ، آسایشگاههای غیر پزشکی ، سالنهای ورزشی سرپوشیده ساده و خانه های بهداشت ، ساختمان پست ، پلیس ، آتش نشانی کوچک، سالن غذاخوری ، میدان تره بارومیوه ، فروشگاههای کوچک ، پارکینگ در طبقات ، ساختمانهای آموزشی (کودکستان ، دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان و هنرستان )و ساختمان ایستگاههای ساده وسایط نقلیه زمینی .
گروه سه شامل : دانشسرا و مرکز تربیت معلم ، مجتمعهای فنی و حرفه ای ، ساختمانهای آموزشی دانشگاهی ، ساختمانهای اداری ، یا تجاری بزرگ ، نمایشگاهها ، سالنهای اجتماع و کنفرانس ، ترمینال فرودگاههای داخلی ، ساختمانهای پست و پلیس و آتش نشانی بزرگ ، سالن غذاخوری بزرگ ، درمانگاه ، پلی کلینیک ، مهمانسرا ، آسایشگاههای پزشکی ، استادیومهای ورزشی سرپوشیده متوسط ، کتابخانه ها ، ندامتگاهها ، باشگاههاو پناهگاهها.
گروه چهار شامل :بیمارستانها ،آزمایشگاهها،و مراکز تحقیقاتی ،بناهای یاد بود و مساجد ،ترمینال فرودگاههای بین المللی ،ساختمان موزه ها و استادیومهای ورزشی سر پوشیده بزرگ .
تبصره – گروه طرحهایی که عناوین آنها در گروهای جهار گانه ذکر نگردیده است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعیین می گردد.
ماده 4 – ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آن (Mn ) به میزان پنجاه در صد (50 %) ضرایب منطقه ای به مأخذ شصت در صد (60%) ضرایب ساختمانی و چهل درصد (40 %)ضریب تأسیساتی برای هر یک از پروژه های طرح با توجه به محل اجرای آن تعیین می گردد .
ماده 5- جمع حق الزحمه های هر طرح نباید از دوونیم درصد (5/2%)مبالغ تخصیص اعتبار هر طرح بیشتر شود .
ماده 6- حق الزحمه هر طرح در طول سال به صورت علی الحساب خواهد بود و در پایان سال بر اساس هزینه های پرداخت شده هر پروژه و مفاد این آیین نامه و پراکندگی پروژه ها ، از محل اعتبارات تخصیص یافته هر طرح تعیین و از یک طرف به حساب هزینه قطعی طرح و از طرف دیگر به حساب درآمدهای قطعی طرح و از طرف دیگر به حساب درآمدهای قطعی واحدهای سازمانی مذکور منظور خواهد شد .
ماده 7- تعیین حق الزحمه ها به عهده ذی حساب طرحها می باشد که با تأیید روسای واحدهای سازمانی مربوط در پایان هر ماه به حساب درآمد هر سازمان نزد خزانه داری کل واریز می شود . برداشت از حسابهای مذکور در حدود بودجه مصوب مجاز خواهد بود .
ماده 8- اعتبار حق الزحمه هر طرح با توجه به نوع طرح در گروههای چهارگانه موضوع ماده (3)این آیین نامه تحت « هزینه های جانبی طرح » در موافقتنامه منظور می شود.
ماده 9- منظور نمودن هزینه های نیروی انسانی در موافقتنامه طرحهای عمرانی تحت عنوان « خدمات قرار دادی موضوع ماده (5) این آیین نامه « هزینه های جانبی » شامل مواد (3)، (4)،(6)و (7) این آیین نامه غیر از حق الزحمه خدمات مدیریت که اعتبار آن از بودجه عمومی دولت تعیین می شود در موافقتنامه های طرحهای عمرانی مشمول این آیین نامه مجاز نمی باشد .
ماده 10- سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است فهرستی از اعتبارات مصوب طرح ، تخصیص اعتبار سالانه طرح بر حسب گروههای چهار گانه ، درجه پیچیدگی و سختی ساخت و میزان حق الزحمه پرداختی هر طرح را تهیه و پس از تأیید ذی حساب مربوط ، ر اختیار بازرسان قانونی واحدهای سازمانی مذکور برای طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی انان قرار دهند .
تبصره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد منابع دریافتی از محل طرحهای عمرانی را همراه با پیشرفت فیزیکی عملیات انجام شده را هر سه ماه کبار بر اساس مفاد این آیین نامه به سازمان برنامه و بودجه گزارش نماید .
ماده 11- سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این آیین نامه با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه و تدوین شرح خدمات مدیریت اجرایی طرحهای عمرانی و تجزیه عوامل هزینه در ان اقدام نموده و نتیجه آن را به هیأت وزیران ارائه نمایید .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14908
تاریخ تصویب :
1375/01/29
تاریخ ابلاغ :
1375/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :