جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 22224- 20/2/1375

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه – ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی
مناطق جنگزده کشور
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده که بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 46159/ت 15487هـ مورخ 6/6/1374به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراءابلاغ می گردد.
به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 کل کشور و مادة 4 آئین نامه اجرائی تبصره مذکور (موضوع مصوبه شماره 15665/ت16315هـ مورخ 28/12/1374هیأت وزیران ) به پیوست مجموعه ضوابط و دستورالعمل های اصلاحی نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده در سال 1375شامل :
الف – نحوه پرداخت خسارات اماکن مسکونی ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی مردمی .
ب – نحوه پرداخت خسارات امور کشاورزی ، دامی و نخیلات .
ج – نحوه پرداخت خسارات و مساعدت به منظور تأمین لوازم خانگی .
جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. لازم به ذکر است صرفا واحدها یا اشخاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) مشمول استفاده از این مساعدتها می گردند که تا تاریخ 1/4/1375تشکیل پرونده داده باشند . در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این دستورالعمل ها جانبازان ، خانواده شهداء و آزادگان دارای اولویت می باشند .
بدیهی است دستورالعمل های قبلی ستاد مرکزی بازسازی در این مورد ملغی بوده و ذیحسابان اعتبارات بازسازی بر اساس دستورالعمل های جدید بر نحوه هزینه اعتبارات بازسازی نظارت و اسناد هزینه را بررسی و تأیید خواهند کرد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
الف : دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت اماکن مسکونی ، صنعتی ،
خدماتی و تولیدی مردمی
کلیات :
میئولیت تأمین و پرداخت کمک بلاعوض در مورد اماکن مسکونی ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی یا عملکرد ضد انقلاب در استانهای جنگزده دچار خسارت گردیده اند با ستادهای بازسازی و نوسازی و بنیاد مسکن استانهای جنگزده خواهد بود تا بر اساس ضوابط ومقررات زیر اقدام گردد:
نحوه پرداخت کمک های بلاعوض کمک های بلاعوض ساختمانی مردمی :
ماده 1- تشکیل پرونده برای پرداخت کمک بلاعوض جهت بازسازی و نوسازی اماکن مسکونی ، صنعتی خدماتی و تولیدی الزاما با حضور مالک (نماینده و یا وکیل مالک ) و نماینده ، وکیل و یا قیم ورثه به همراه اسناد مالکیت و یا مدارک قابل قبول ستاد بازسازی و نوسازی استان و سایر مدارکک مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود .
تبصره – بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی ، خدماتی و تولیدی با ارائه جواز کسب و یا مدارک مورد قبول ستاد بازسازی و نوسازی استان با حضوز ذینفع قابل اجراء است .
ماده 2- بازسازی و نوسازی واحدهای خسارت دیده و رأسا توسط مالک ، ورثه یا نمایندگان و وکلای ایشان صورت می گیرد .
ماده 3- تهیه نقشه و پروانه ساختمانی توسط مالک و یا مجری طرح بر اساس ضوابط شهرداری صورت می گیرد .
ماده 4- ستاد بازسازی و نوسازی استان موظف است علاوه بر نظارت بر پیشرفت فیزیکی کار تمهیدات لازم را برای حسن انجام کار فراهم نماید .
تبصره (1)- آوار برداری و حمل نخاله های ساختمانی و آماده سازی زمین برای شروع بازسازی توسط ستاد بازسازی استان صورت گرفته و از خسارت دیدگان وجهی دریافت نمی شود وچه این عملیات از محل اعتبارات بازسازی تأمین می شود . ضمنا کلیه ساختمانهائی که به تشخیص کارشناسان شهرداری و ستاد بازسازی از حیز انتفاع ساقط و ممکن است باعث بروز خسارات جانی ، مالی یا بهداشتی برای شهروندان گردند یکماه بعد از ابلغ شهرداری به مالکین و در صورت عدم مراجعه آنها جهت بازسازی یا رفع خطر ، توسط شهرداری محل آواربرداری و رفع خطر گردیده و نهادهای زیربط موظف به همکاری هستند .
تبصره (2)- بابت هزینه پروانه ساختمانی ، وصل مجدد انشعاب آب و برق واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد. هزینه های مربوط به این عملیات بعد از برآورد دقیق و اعلام به ستاد بازسازی استان و بعد از طرح و تصویب و تبادل موافقتنامه حسب مورد به شهرداری ، ادارات ، برق ، آب و یا سازمان مربوط از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است .
بدیهی است درصورتی که اعتبارات مربوط به موارد مذکور توسط ستاد مرکزی بازسازی تأمین و به دستگاههای مربوط پرداخت شود هیچگونه وجهی در این موارد توسط ستاد بازسازی استان پرداخت نخواهد شد .
تبصره (3)- در مورد واحدهای جدید الاحداث که قبلا وجود نداشته اند طبق ضوابط سازمانهای ذی ربط هزینه صدور پروانه ساختمانی ، انشعاب آب و برق از مالک دریافت می گردد.
تبصره (4)- هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری آسیب دیده از جنگ تا سطح زیربنای قبل از جنگ( حداکثر تا سقف 50 متر مربع زیربنا) و واحدهای مسکونی آسیب دیده تا سقف 120متر مربع هزینه صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط توسط ستاد بازسازی پرداخت می گردد.
تبصره (5)- هزینه انشعاب آب و برق واحدهای مسکونی در روستاهای جنگزده (اعم از اینکه وستا قبلا اینگونه خدمات را داشته و یا نداشته با شد ) توسط ستاد بازسازی از اعتبارت بازسازی (بعد از طرح و تصویب در ستاد بازسازی استان و تبادل موافقتنامه مربوطه ) پرداخت می گردد و بابت این عملیات وجهی از روستائیان دریافت نمی شود .
ماده 5- به استناد مفاد تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 و بند ج ماده (1)آیین نامه اجرایی آن هزینه های آماده سازی محل اسکان مهاجرین به پیشنهاد ستاد بازسازی استان و تأیید ستاد مرکزی بازسازی از محل اعتبارات خسارتهای مردمی استان مربوط قابل پرداخت است .
ماده 6- ستاد بازسازی استان ، خسارت واحدهای مسکونی شهری تا مبلغ پنج میلیون ریال و خسارت واحدهای مسکونی روستایی تا مبلغ سه میلیون ریال در یک قسط و به صورت یک جا ودر صورتی که میزان خسارت برآورد شده بیش از مبالغ مذکور باشد ما به التفات آن را در قسط دوم ( تا سقف خسارت تعیین شده در چهارچوب این دستورالعمل ) پرداخت می نماید . ضمنا خسارت واحدهای تجاری بطور یکجا پرداخت خواهد شد .
تبصره – در صورتیکه مالک واحد مسکونی یا تجاری مایل به بازسازی واحد متعلق به خود در منطقه جنگزده نباشد به تشخیص مسئول بازسازی محل و بشرط ارائه تسویه حساب کامل از امور بازگشت و اشتغال مهاجرین یا در صورت زندگی در مجتمع های مهاجرنشین ، تخلیه و تحویل واحد مسکونی تحت تصرف خود و سپردن تعهد کتبی مبنی بر نداشتن هر گونه ادعای بعدی در رابطه با بازسازی واحد جایگزین شده اعم از دریافت وام ، هزینه پروانه ساختمانی و غیره ، کل خسارت برآورد شده در یک قسط پرداخت و بطور کامل از تحت پوشش امور بازگشت و اشتغال مهاجرین خارج خواهد شد.
ماده 7- خسارت واحدهای شهری و روستایی که به دلیل مسائل و مشکلات امنیتی ، نظامی و فنی و عمرانی امکان ساخت در محل قبلی وجود ندارد به صورت یکجا پرداخت خواهد شد .
ماده 8- چنانچه بازسازی و نوسازی واحدهای مربوطه شامل توسعه باشد مابه التفاوت هزینه آن را مالک تقبل می نماید .
تبصره – ستاد بازسازی استان افراد خسارت دیده را در صورت تمایل با توجه به تعیین سقف وام بازسازی مناطق جنگزده به بانک عامل معرفی می نماید .
ماده 9- اشخاصی که واحدهای مسکونی آنها بیش از یک بار مورد اصابت قرار گرفته باشد طبق مفاد این دستورالعمل خسارت آنها مجددا توسط ستاد باز سازی و نوسازی استان پرداخت خواهد شد .
ماده 10- برآورد خسارت واحدهای خسارت دیده بر مبنای مصالح ساختمانی مورد مصرف ساختمان های جدید در محل محاسبه می شود .
تبصره (1)- در مورد واحدهای خسارت دیده بازسازی شده که در مسیر اجرای طرحهای بهسازی ، جامع ، تفضیلی و یا هادی و سایر طرحهای لازم الاجرا شهرهای جنگزده قرار داشته است در صورتیکه اجرای آن از وظایف شهرداری باشد و ضرورتا می بایستی تخریب و به تملیک دولت در آیند خسارتهای عرصه و عیانی بر اساس قیمت عادله بوده و خسارتهای اعیانی بر اساس سقف مندرج در این دستورالعمل ها پرداخت می شود . بهاء زمین نیز بر اساس قیمت عادله از محل اعتبارات بازسازی استان پرداخت می گردد.
بدیهی است در صورتی که به دلیل محدودیت اعتبارات پرداخت بهاء زمین مقدور نباشد یا فرد خسارت دیده به جای بهاء زمین ، متقاضی دریافت زمین آماده سازی شده باشد یک قطعه زمین آماده سازی شده در صورت موجود بودن به نامبرده تحویل خواهد شد . بهر حال ضرورت اینگونه موارد بایستی به تأیید ستاد بازسازی استان برسد .
تبصره (2)- در مورد واحدهای مسکونی ، تجاری و املاک موضوع تبصره 1ماده 10این دستورالعمل که در طرح قرار گرفته و فاقد سند ثبتی یا اشتراک آب و برق هستند نیز کمیسیون موضوع آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت بررسی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 10این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 11- کیفیت واحد بازسازی و نوسازی شده در حد متعارف واحدهای موجود در منطقه بوده و به معنای بازسازی کیفیت قبلی بنا نخواهد بود .
به عنوان مثال چنانچه واحد مسکونی خشتی بوده است برآورد خسارت ریالی آنها نباید بر مبنای ساختمان خشتی باشد بلکه برآورد ریالی بر اساس واحدهای متعارف موجود در منطقه می باشد.
ماده 12- حداکثر سقف قابل پرداخت خسارت با احتساب یارانه مصالح ساختمانی در بخش های ساختمانی بعد از کارشناسی و برآورد خسارت بر مبنای فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است :
الف: واحدهای مسکونی شهری حداکثر مبلغ 5/8میلیون ریال برای هر واحد مستقل (درسطح یا ارتفاع ) بر اساس آخرین فهرست بهاء ابلاغی سازمان برنامه و بودجه . بدیهی است پرداخت خسارت به واحدهای مستقل (در سطح یا ارتفاع ) منوط به ارائه سند تفکیکی یا فیش آب و برق مستقل قبل از جنگ و یا آثار بجامانده قبل از جنگ که مورد تأیید کارشناسان ستاد بازسازی (بعد از رویت ) است
می باشد .
ب : واحدهای مسکونی روستائی حداکثر 5/4 میلیون ریال .
ج : واحدهای صنفی و خدماتی شهری و روستائی حداکثر دو میلیون ریال برای هر واحد.
د : پرداخت خسارت وارده به هتلها ، مسافرخانه ها ، جایگاههای پمپ بنزین ، حمامهای عمومی ، مراکز درمانی ، مراکز فرهنگب ، تربیتی و ورزشی غیر دولتی که دارای پرونده یا اداری اقساط تعهد شده سنوات قبل هستند (بشرط بازسازی و تداوم کار )بنحوی که حداکثر پرداختی آنها از سقف 100میلیون ریال تجاوز ننماید با تأیید استاندار و در صورتی که از اعتبارات عمرانی استفاده نکرده باشند از محل خسارتهای مردمی استان پرداخت می گردد.
هـ : حسینیه ها پس از تأیید اوقاف حداکثر تا ده میلیون ریال .
و : واحدهای خدماتی بزرگ که دارای زیر بنای بیش از حد متعارف پرداخت خسارتها (2 میلیون ریال ) بوده اند شامل : (رستورانها ، سالنهای غذاخوری ، کافه قنادیها، نانوائی ها ، گاراژها ، انبارهای بزرگ ) به ازاء هر 15متر دو میلیون ریال حداکثر تا سقف 20میلیون ریال تأمین خسارت می گردد و همچنین به منظور خرید و نصب تجهیزات منهدم شده نانوائی ها تا سقف 3 میلیون ریال از محل خسارات مردمی استان قابل پرداخت است .
ز : ساختمانها و تأسیسات واحدهای تولیدی (کشاورزی ، دامی ، صنعتی ) حداکثر مبلغ شش میلیون ریال برای هر واحد .
ی : برای واحدهای خسارت دیده تولیدی بزرگ که تا تاریخ 1/4/1375دارای پرونده هستند حداکثر تا سقف 100 میلیون ریال بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی استان و تصویب استاندار از نحل اعتبارات بازسازی استان مربوط ، متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می گردد.
تبصره (1)- مبالغ موصوف در بندهای ذیل ماده 12این دستورالعمل در مورد مالکین واحدهایی است که مصالح ساختمانی دریافت نکرده اند و چنانچه مالکین اینگونه واحدها مصالح ساختمانی دریافت کرده باشند ، معادل مابه التفاوت قیمت مصالحی که تحویل گرفته اند (بر اساس جداول پیوست )از مبلغ قابل پرداخت به آنان کسر می گردد.
تبصره (2)- در صورت نیار به وام ، ستاد بازسازی اینگونه افراد را به سیستم بانکی معرفی می نماید .
تبصره (3)- در صورتی که یک واحد دارای چند مالک بوده و هر کدام اسناد جداگانه ای در دست داشته باشند و نتوانند به صورت اشتراکی کارهای بازسازی را انجام دهند ستاد بازسازی می تواند بر حسب سهم شراکت نسبت به تفکیک و ارزیابی خسارت وارده اقدام و سهم هر کدام از شرکاء را جداگانه پرداخت نماید .
تبصره (4)-در واحدهایی که دارای مالک و مستأجر باشد چنانچه مالک و مستأجر با هم تفاهم نمایند خسارت در وجه مالک یا مستأجر برحسب توافق به عمل آمده پرداخت می گردد در غیر اینصورت و در فاصله زمانی بازسازی مالک بایستی مسائل قانونی خود را با مستأجر حل نماید .
ماده 13- پرداخت خسارت بر اساس برآورد انجام شده توسط کارشناسان ستاد بازسازی و نوسازی و بر مبنای آخرین فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه با اعمال ضرائب متعلقه در هر شهرستان حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در ماده 11 صورت می گیرد .
ماده 14- در صورتیکه به دلائل مختلف از قبیل مسائل حقوقی ، ارث ، اختلاف و غیره ، واحدهای توسط مالک بازسازی نگردد شهرداری محل برابر ضوابط خود تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید .
ماده 15- اولویت پرداخت کمکهای بلاعوض ساختمانی مردمی موضوع این دستورالعمل و بازسازی واحدهای تجاری و مسکونی با مهاجرینی است که در مجتمع های مسکونی مهاجر نشین زندگی می کنند اسامی اینگونه افراد به تفکیک اوطان اصلی مهاجرین توسط امور بازگشت و اشتغال مهاجرین به ستادهای بازسازی و بنیاد مسکن در مناطق جنگزده ارسال می گردد و این ستادها موظفند بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری اینگونه افراد را در الویت قرار دهند .
ماده 16- با توجه به اینکه مهاجرینی که منازل آنان بازسازی گردیده یا خسارت خود را دریافت نموده و یا اینکه خسارت برآورده شده در دفترچه پس انداز آنان واریز می گردد ، از تحت پوشش امور بازگشت و اشتغال مهاجرین خارج می شوند .
ستادهای بازسازی در مناطق جنگزده موظفند آمار اینگونه افراد را پانزده روز یکبار به ستاد مرکزی بازسازی ارسال نمایند . تا ضمن اعلام به افراد ذینفع در مجتمع های مهاجر نشین اقدامات بعدی به عمل آید .
ماده 17- ستادهای بازسازی استانها موظفند همه ماه عملکرد خود در مورد پرداخت به خسارت دیدگان را به تفکیک هر شهر با مشخص نمودن تعداد نفرات دریافت کننده به نماینده ویژة رئیس جمهور در بازسازی مناطق جنگزده کتبا گزارش نمایند .
این دستورالعمل در 17ماده و 14تبصره در جلسه مورخ 21/1/75ستاد مرکزی بازسازی به تصویب رسید و کلیه دستورالعمل های مغایر با آن کان لم یکن تلقی می گردد.

1-مابه التفاوت اقلام مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی شهری

نوع مصالح مابه التفاوت ریال
سیمان 500000 ریال
تیرآهن1100000 ریال
پروفیل 300000 ریال
ورق100000 ریال
چتائی100000 ریال
لوله 100000 ریال
شیشه100000 ریال
کاشی 100000 ریال
لوازم برقی و سایر100000 ریال
جمع2500000 ریال

2-ما به التفاوت اقلام مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستایی

نوع مصالح مابه التفاوت ریال
سیمان 300000 ریال
تیرآهن 660000 ریال
پروفیل 180000 ریال
ورق60000 ریال

نوع مصالح مابه التفاوت ریال
چتائی600000 ریال
لوله 600000 ریال
شیشه600000 ریال
کاشی 600000 ریال
لوازم برقی و سایر60000
جمع1500000 ریال

3-مابه التفاوت اقلام مصالح ساختمانی واحدهای تجاری (شهری روستائی )

نوع مصالح مابه التفاوت ریال
سیمان 120000 ریال ریال
تیرآهن 260000 ریال
پروفیل 70000 ریال
ورق30000 ریال
چتائی20000 ریال
جمع500000 ریال

ب- دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات تأمین خسارات امور کشاورزی دامی و نخلیات در مناطق جنگزده
الف – کلیات :
مسئولیت تأمین خسارات در امور کشاورزی ، دامی و نخلیات در استانها به عهده کمیته تأمین خسارات کشاورزی و دامی استان خواهد بود تا بر اساس ضوابط زیر عمل نماید :
1-در مرکز استانهای جنگزده کمیته ای به نام کمیته تأمین خسارات کشاورزی و دامی استان مرکب از نمایندگان تام اختیار مسئول ستاد بازسازی و نوسازی استان و نمایندگان ادارات کل کشاورزی و جهادسازندگی که از این پس اختصارا کمیته استان نامیده می شود تشکیل می گردد. مسئول کمیته یکی از اعضاء به انتخاب استاندار خواهد بود .
تبصره (1)- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء لازم الاجرا، خواهد بود .
تبصره (2)- کمیته استان در صورت لزوم می تواند کمیته ای به نام کمیته تأمین خسارات کشاورزی و دامی شهرستان در هر شهرستان جنگزده مطابق با موارد مذکور در بند الف تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به کمیته مذکور تفویض نماید .
2-جلسات کمیته به دعوت ستاد بازسازی استان و شهرستان حسب مورد تشکیل و اعضاء آن در چهارچوب وظایفشان مسئول و مجری تصمیمات کمیته خواهند بود .
3-استاندار یا مسئول ستاد بازسازی استان یکی از کارشناسان خبره در امور مذکور را به عنوان دبیر و پیگیری کننده مصوبات کمیته استان تعیین خواهد نمود.
4-کمیته استان می تواند در جلسات خود نمایندگانی از سازمانها و نهادهای ذیربط در مناطق را حسب مورد دعوت نماید .
5-کمکهای موضوع این دستورالعمل به صورت بلاعوض بوده که در قالب اعتبارات تخصیص یافته استانی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و بر اساس موافقتنامه مبادله شده ستاد بازسازی استان با سازمان برنامه و بودجه استان به افراد ذینفع پرداخت می گردد.
6- خسارات وارده به افراد مشمول این دستورالعمل بوسیله نمایندگان منتخب کمیته استان یا شهرستان حسب مورد بررسی و میزان ونوع کمک بلاعوض پیشنهادی از سوی نمایندگان مذکور پس از تصویب کمیته استان قابل پرداخت خواهد بود .
7- نمایندگان منتخب کمیته استان یا شهرستان می توانند از اعضاء کمیته یا کارشناسان و مطلعین شاغل در دستگاههای اجرایی یا نهادهای انقلاب اسلامی باشند که به پیشنهاد کمیته و حکم اداره متبوع خود عهده دار این وظیفه می شوند و فوق العاده مذموریت و هزینه های سفر اینگونه مأمورین از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل طبق تصمیم کمیته قابل پرداخت خواهد بود .
8- حداکثر خسارات پرداختی به سرپرست خانواده اصلی (قبل از جنگ ) در مجموع موارد ، شش میلیون ریال خواهد بود .
تبصره (1)- برای شرکتهای تعاونی و سایر تشکل های رسمی حقوقی در صورتیکه در زمان وقوع خسارت به شکل تعاونی یا خصوصی تشکیل شده باشند و تشکل خود را حفظ یا احیاء نمایند و تا تاریخ تصویب قانون بودجه سالجاری دارای پرونده بوده و در مجموع خسارت وارده بیش از شش میلیون ریال باشد حداکثر معادل 2میلیون ریال به هریک از اعضاء (تا50نفر )به نسبت خسارت تعیین شده توسط کمیته به تعاونی ذیربط پرداخت خواهد شد .
تبصره (2)- پرداخت دیون سنوات گذشته به اشخاص بر اساس تأمین خسارات مصوب و با رعایت سقف مجاز قابل پرداخت و در همان سال که به دلیل کمبود اعتبار پرداخت نشده است از اعتبارات سال جاری مجاز خواهد بود .
ب – شرایط کمک گیرندگان :
1) کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی که به تشخیص کمیته استان در اثر سوانح و حوادث ناشی از جنگ تحمیلی و توسط ضد انقلاب دچار آسیب و خسارت شده اند از کمکهای بلاعوض این دستورالعمل در موارد زیر (مشروط بر اینکه در مناطق مجاز ساکن شده باشند ) استفاده خواهند کرد :
1-1-محصولات زراعی و علوفه .
2-1- باغات ، قلمستان ، نهالستان و نخلستان .
3-1- دامداری ها و مرغداری های دارای پروانه .
4-1- ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، دامداری و موتورپمپها.
5-1- سایر خسارات وارده در ارتباط با تولیدات کشاورزی و دامی به تشخیص کمیته استان .
تبصره (1)- عشایر منطقه و یا افرادی که بنابر دلائل و مدارک لازم با تشخیص استانداری عدم حضورشان در منطقه موجه باشد و یا اینکه قصد بازگشت به منطقه را نداشته باشد بشرط تسویه حساب کامل با امور بازگشت و اشتغال مهاجرین ، تخلیه مجتمع ها ( برای ساکنین مجتمع های مهاجرنشین ) و خروج از تحت پوشش امور بازگشت مهاجرین از شرط فوق مستثنی خواهند بود .
تبصره (2)- تأمین خسارت حتی الامکان باید به صورت غیر نقدی انجام گیرد.
تبصره (3)- مسئولین توزیع این قبیل اقلام موظفند تأمین درخواستهای کمیته استان را در الویت قرار دهند .
ج – نحوه بررسی خسارت :
1)نمایندگان منتخب کمیته استان یا شهرستان حسب مورد با استفاده از مدارک و گزارشات موجود ، بازدید از محل ، قرائن و شواهد و آثار با استشهاد از معتمدین و نهادهای محلی گزارش خسارت و پیشنهاد کمک را تهیه و جهت رسیدگی کمیته به دبیر کمیته استان یا شهرستان تسلیم می نمایند .
2) ملاک برآورد خسارت تعیین میزان کمکهای بلاعوض با رعایت بند8 این دستورالعمل به شرح زیر خواهد بود :
1-2-دام و طیور حداکثر معادل ارزش متعارف آنها.
2-2- باغات ، نهالستانها ، قلمستانها ، حداکثر معادل هزینه کاشت و داشت تا زمان بازدهی معادل ارزش متعارف آنها و نخلستان به ازای هر اصله نخل ده هزار ریال .
3-2- محصولات زراعی حداکثر معادل هزینه تمام شده تولید .
4-2- ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، دامداری و مرغداری حداکثر معادل قیمت تمام شده .
5-2- تذمین خسارت مربوط به بازسازی ساختمانها ، تذسیسات طبق بند (ز) ماده 11 دستورالعمل بازسازی اماکن مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی انجام خواهد شد .
3)اعتبار لازم برای ارائه خدمات کشاورزی به نخلستانهای مناطق جنگزده ، هزینه تأمین و توزیع پاجوش کشاورزان و نهاده های کشاورزی از قبیل کود و بذر و سم و آبیاری نخبلات مهاجرین به پیشنهاد ستاد بازسازی استان و تأیید ستاد مرکزی از محل خسارتهای کشاورزی قابل پرداخت است .
ستاد بازسازی استان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که بر مصارف کمکهای بلاعوض این دستورالعمل نظارت شوند .
در کلیه تسهیلات پیش بینی شده در این دستورالعمل جانبازان ، خانواده شهداء ،آزادگان دارای اولویت می باشند .
این دستورالعمل در 3بخش و 12بند و7تبصره در جلسه مورخ 21/1/75 مطرح و به تصویب نماینده ویژه رئیس جمهور در بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده رسید و جایگزین دستورالعملهای قبلی گردیده است.
ج – دستورالعمل کمک به تأمین لوازم خانگی آسیب دیدگان در شهرها و روستاهای جنگزده در حال بازسازی
به منظور کمک به بازگشت و استقرار مهاجرین جنگ تحمیلی در موطن اصلی انها ستاد مرکزی بازسازی تصویب نمود به افرادی که در اثر جنگ تحمیلی اموال و لوازم خانگی آنها در شهرها و روستاهای جنگزده از بین رفته مبلغی بسته به امکانات بازسازی به صورت بلاعوض و به شرح زیر پرداخت نمایند :
ماده 1) اسامی شهرهای این دستورالعمل عبارتند از آبادان ، اروندکنار، خرمشهر ، رفیع ، گیلان غرب ، سرپل ذهاب ، قصر شیرین ، مهران دهلوران ، مسویان ، نفت شهر ، سومار ، نوسوت و خسروی .
تبصره ) روستاهای مشمول این دستورالعمل روستاهایی می باشند که قبلا به عنوان روستاهای جنگزده شناخته شده اند .
ماده2) کمکهای موضوع این دستورالعمل به افرادی تعلق می گیرد که از قبل از وقوع جنگ تحمیلی متأهل بوده و رد شهرها و یا روستاهای موضوع این دستورالعمل ساکن بوده اند و در حال حاضر نیز در این مناطق ساکن باشند . کلیه خانوارهائی که قبل از جنگ دارای واحد مسکونی بوده و واحدهای خود را بازسازی کرده و یا در حال بازسازی باشند اعم از اینکه واحد مسکونی بنام مرد باشد یا زن ، ساکن محسوب گردیده و نیازی به احراز مجدد سکونت ندارد .
ماده 3) کلیه افراد واجد شرایط این دستورالعمل می بایست قبل از دریافت کمکهای ذکر شده با امور بازگشت و اشتغال مهاجرین تسویه حساب نموده باشند و چنانچه در مجتمع ها و اردوگاههای مهاجرنشین ساکن بوده اند این محلها را تخلیه کرده یا داوطلب تخلیه بوده و یا اینکه در طرح هرید مجتمع های مسکونی که توسط ستاد مرکزی بازسازی ابلاغ گردیده شرکت کرده باشند .
تبصره (1)- مسئول تأیید تسویه حساب و تخلیه اردوگاهها همچنین شرکت در طرح خرید مجتمع های مسکونی امور بازگشت و اشتغال مهاجرین می باشد .
تبصره (2)- فهرست اسامی مهاجرین داوطلب خرید واحدهای مسکونی مستقر در مجتمع های مهاجرنشین توسط ستاد مرکزی بازسازی جهت پرداخت کمکهای موضوع این دستورالعمل به ستاد بازسازی استان مربوط اعلام خواهد شد .
بدیهی است ستاد بازسازی استان کمکهای متعلق به افراد مذکور در لیستهای ارسالی را به حسابی که توسط ستاد مرکزی بازسازی اعلام خواهد شد ، واریز می نماید .
تبصره (3)- فهرست اسامی مهاجرین ساکن در مجتمع های مهاجرنشین که داوطلب تخلیه مجتمع محل سکونت خود بوده و قصد بازگشت به شهرها و روستاهای جنگزده محل سکونت اولیه خود را ندارند ، توسط ستاد مرکزی بازسازی جهت صدور چک مساعدتهای پیش بینی شده در این دستورالعمل به ستاد بازسازی استان ارسال می گردد ، ستاد بازسازی استانن نیز موظف است نسبت به صدور چک به نام افراد واجدالشرایط اقدام و آنها را تحویل ستاد مرکزی بازسازی تا بعد از مجتمع ها چکهای صادره تحویل افراد ذینفع گردد .
ماده 4) پرداخت کمکهای نقدی موضوع این دستورالعمل بابت بهاء کالاهای اساسی یک و نیم میلیون ریال محاسبه و بدون در نظر گرفتن تعداد همسر یا تعداد افراد خانوار در یک قسط به واجدین شرائط ( سرپرست خانوار) که تاکنون هیچگونه کالائی دریافت نکرده اند ، پرداخت می گردد.
ماده 5) در صورت فوت سرپرست خانواده مهاجر واجد شرایط همسر متوفی و اولاد صغار نامبرده مشمول این دستورالعمل می شوند و در مورد خانواده هائی که به علت طلاق از هم جداشده اند با ارائه سند ازدواج و طلاق کمکهای یادشده بالمناصفه تقسیم و پرداخت می شود و چنانچه قیومیت و سرپرستی فرزندان به عهده یک نفر از آنان گذاشته شده با ارائه گواهی سرپرستی از دادگاه صالحه کمکها بطور کامل به سرپرست و قیم قانونی پرداخت می شود
ماده 6) در خصوص مساعدتهای پیش بینی شده این دستورالعمل جانبازان ، خانواده شهداء و آزادگان دارای اولویت می باشند.
این دستورالعمل در 6ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 21/1/75ستاد مرکزی مطرح و به تصویب رسید .
د) دستورالعمل نحوه مساعدت ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور جهت بازسازی شناورهای تجاری آسیب دیده
مقدمه:
باتوجه به خسارت وارده به انواع شناورهای تجاری در طول جنگ تحمیلی دستورالعمل پرداخت خسارت بشرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد:
الف : نحوه بررسی و خسارت میزان ان :
1)شناورهائی مشمول دریافت خسارت می شوند که به تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر جنگ ، عوارض ناشی از آن و یا توقف طولانی ناشی از جنگ دچار خسارت شده و به صورت غیرفعال در آبراه کارون ، بهمنشهر، یا اروند بلا استفاده مانده باشند .
تبصره :قایق هائی که در اثر جنگ تحمیلی در مناطق ابی دشت آزادگان از بین رفته اند بعد از اطمینان از انهدام و یا غارت شناور توسط دشمن و مشروط به داشتن و ارائه سندقانونی مالکیت ( ودر صورت تأیید خسارتو همچنین مورد قبول واقع شدن سند توسط کمیسیون 3 نفره ای مرکب از فرماندار ، نماینده ستاد بازسازی استان و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ) مشمول این دستورالعمل می گردند و خسارت برآورده شده طبق جداول پیوست از محل اعتبارات مربوط و توسط ستاد بازسازی استان تأمین و پرداخت می گردد.
2) سازمان بنادر کشتیرانی با توجه به ضوابط و دستورالعمل های اجرائی نسبت به تعیین مالکیت و میزان خسارت ئارده حسب نوع و ظرفیت شناورهای آسیب دیده بر اساس جدول پیوست اقدام می نماید .
4)سازمان بنادر کشتیرانی با عنایت به جدول مربوط (بشرح پیوست ) نسبت به برآورد خسارت و مبلغ قابل پرداخت اقدام و خسارت دیدگان را جهت دریافت مساعدتهای پیش بیبی شده به ستاد بازسازی استان معرفی خواهند نمود.
تبصره : اولویت پرداخت خسارت از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی به واحدهای شناور خسارت دیده موجود در منطقه که امکان پاکسازی و شناورسازی آنها حسب نظر سازمان بنادرو کشتیرانی می باشد، داده نخواهد شد.
ب : تأمین خسارت :
1)پرداخت خسارت به واحدهای آسیب دیده قابل رویت که پاکسازی و شناورسازی انها میسر می باشد ، به صورت 50درصد در مرحله نخست و50درصد باقیمانده پس از پیشرفت قابل قبول شناورسازی و یا اسکراب که توسط مالک انجام می پذیرد خواهد بود .
2) پرداخت خسارت به شناورهائی که حسب اظهار مالک یا مالکین مغروق و یا مفقود الاثر شده باشد، در قبال ارائه اقرارنامه محضری به سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر سلب مالکیت در خصوص واحدهای موجود بصورت 50درصد در مرحله نخست و50درصد باقیمانده پس از تعیین تکلیف کل واحدهای موجود و قابل رؤیت انجام خواهد شد .
تبصره : چنانچه بعد از اعلام مفقودالاثر بودن شناور ، مالک مجددا ، اعلام کشف موقعیت شناور ، را نماید در رابطه با سلب مالکیت مندرج در بند(2)سازمان بنادر اقدامات لازمه را در ارتباط با احرازمالکیت مجدد معمول می نماید، بدیهی است پرداخت خسارت منوط به پیشرفت فیزیکی مطابق بند (1) خواهد بود.
3)هرگونه فعالیت مالکین جهت پاکسازی و شناورسازی می بایستی پس از اخذ مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی صورت می گیرد .
4) ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده استان با توجه به اهمیت موضوع به منظور پیشرفت فعالیت و رفع موانع ، هماهنگیهای لازم را می بایستی با نیروهای انتظامی و دیگر مراجع ذی ربط معمول نماید .
5) شناورهائی که از طریق ستادبازسازی و یا شرکت شیلات . یا هر ارگان دیگری در سالهای گذشته دریافت خسارت نموده اند مشمول تأمین خسارت برابر این دستورالعمل نمی شوند .
6) سازمان بنادر و کشتیرانی با رعایت ضوابط مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای شناورهای صد در صد آسیب دیده و تأمین خسارت شده که توسط مالکین آماده بهره برداری گردیده اقدام می نماید .
7) اعتبار ریالی مورد نیاز این دستورالعمل توسط ستاد بازسازی استان از محل خسارتهای مردمی استان برآورد و پرداخت خواهد شد.
8) در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این دستورالعمل جانبازان ، خانواده شهداء و آزادگان دارای اولویت می باشند.
این دستورالعمل در 2بخش ،11بند و3 تبصره در جلسه مورخ 21/1/75ستاد مرکزی به تصویب رسید.

جدول مساعدت نقدی به شناورهای تجاری آسیب دیده از جنگ تحمیلی
برای مشاهده جدول به صفحه 67 و 68 مجموعه قوانین سال 1375 مراجعه شود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14916
تاریخ تصویب :
1375/02/20
تاریخ ابلاغ :
1375/02/30
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :