جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 2273/ت16616هـ6/3/1375

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/2/1375 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1ـ اختیارات دولت ناشی از بندهای (و)و(م)تبصره (22)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو کمیته تنظیم بازار ارز موضوع بند (4) قسمت (ب)تبصره (29)قانون بودجه سال 1375کل کشور تفویض می شود . ملاک تصمیم گیری کمیته مزبور در خصوص اختیارات موضوع این تصویبنامه موافقت اکثریت وزرای عضو می باشد و مصوبات کمیته مذکور در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19)آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود .
1-وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اسناد ، قراردادها، موافقتنامه ها و سفته های مربوط به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین المللی را که به تصویب اکثریت وزرای عضو کمیته فوق الذکر می رسد ، امضا، و مبادله یا عندم الزوم اختیارات خود را در این خصوص به دیگری تفویض کند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14928
تاریخ تصویب :
1375/02/30
تاریخ ابلاغ :
1375/03/17
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :