جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره : 23333/ت 15173 هـ 16/3/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1111/100/ک مورخ 9/3/1374کتابخانه ملی اسلامی ایران و به استناد ماده (27)قانون رسیدگی به تخلفات اداری –مصوب 1372- تصویب نمود:
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از متن ماده (2)آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری – موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373- حذف و به دستگاههای موضوع تبصره (1)ماده یادشده اضافه میشود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14935
تاریخ تصویب :
1375/03/09
تاریخ ابلاغ :
1375/03/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :