جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 408/ت14981هـ16/3/1375
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1375بنا به پیشنهاد شماره 6/1/9797 مورخ 2/2/1374 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت فاقد شماره راهنمایی و رانندگی – مصوب 24/7/1373- آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – نحوه احراز مالکیت و شماره گذاری
ماده 1- در مورد موتور سیکلت هایی که اسناد و مدارک مالکیت آنها (برگ فروش شرکت یا کارخانه سازنده ،( برگ فروش شرکت یا کارخانه سازنده ، برگ فروش سازمان یا ارگان دولتی وسندرسمی ) به نام متصرف دسترسی به مالک ندارد وقادر به معرفی وی نمی باشد همچنین موتور سیکلت های فاقد مالکیت رسمی ، ضمن بازدید کاردان فنی ، نظریه اداره آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت ، نظریه مرجع صادرکننده برگ فروش در مورد اصالت سند، تعهد در قبال کشف فساد احتمالی که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد اخذ وشماره گذاری با رعایت ظوابط قانونی انجام می شود ،
ماده2- در مورد موتور سیکلت هایی که فاقد هر گونه اسناد ومدارک مالکیت می باشند ، پس از بازدید کاردان فنی ، نظریه آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت ، تعهد در قبال کشف فساد احتمالی وضمانت معتبر که امضای ضامن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، شماره گذاری می شود.
ماده3- موتور سیکلت هایی که متصرفان آنها جهت شماره گذاری مراجعه می نمایند برابر فرم تنظیمی پیوست این آیین نامه در دو نسخه احراز مالکیت شده وشماره گذاری به نام متصرف برابر مقررات انجام می شود.
فصل دوم- نحوه نگهداری موتورسیکلت های توقیف شده و تعیین تکلیف آنها
ماده4- روش اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون یاد شده شامل : نحوه اقدام ماموران انتظامی ، روش انتقال موتورسیکلت ها به توقفگاه وچگونگی نگهداری مناسب موتورسیکلت های توقیف شده طی دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه وبه واحدای اجرایی ذی ربط ابلاغ خواهد شد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند در صورتی که توقفگاه لازم ومناسب در اختیار نداشته باشد ، با هماهنگی لازم از توقفگاههای شهرداری استفاده نماید .
ماده5- متصرفان موتور سیکلت هایی که به موجب ماده (4) این آیین نامه توقیف شدهاند موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ توقیف ، با در داشتن اسناد ومدارک مربوط به منظور تعیین تکلیف موتور سیکلت های خود به واحد شماره گذاری مراجعه نمایند.
ماده6- تکلیف موتور سیکلت هایی که در اجرای قانون یاد شده در توقفگاهها توقیف گردیده ومالکیت آنها به ترتیبی که در مواد (1)،(2)،و (3) این آیین نامه درج گردیده به اثبات نمی رسد یا مدعی مالکیت مراجعه نمی کند ، پس از انقضای مهلت شش ماه از تاریخ توقیف ضمن هماهنگی با مقامات قضایی مشخص می شود.
فصل سوم- وجوه دریافتی از متقاضیان بابت ایجاد تسهیلات لازم ونحوه هزینه آن
ماده7- در اجرای تبصره (2) قانون یادشده جهت شماره گذاری هر دستگاه موتور سیکلت مبلغ پنجاه هزار ریال پس از احراز مالکیت وقبل از شماره گذاری از مالک اخذ وبه حساب درامد عمومی واریز می شود .
ماده8- به ازای هر روز توقف موتور سیکلت در توقفگاه ،متناسب با عرف روز از مالک یا متصرف آن هزینه نگهداری دریافت ودرآمدحاصل شده به مالک حقیقی یا حقوقی توقفگاه تعلق خواهد گرفت.
ماده9- نقلو انتقال موتور سیکلت قبل از شماره گذاری ممنوع می باشد. در صورتی که دفاتر اسناد رسمی مبادرت به نقلو انتقال این قبیل موتور سیکلت ها نماید با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده10- پس از اقدام به شماره گذاری چنا نچه شماره مفقود گردد صدور المثنی تابع مقررات راجع به صدور شماره المثنی برای خودروها خواهد بود.
ماده11- هر نوع جعل وتزویر نسبت به فوق الذکر جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
معاون اول رییس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14935
تاریخ تصویب :
1375/03/09
تاریخ ابلاغ :
1375/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :