جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 2611/ت 15903هـ19/3/1375

وزارت بهداشت ، درمان اموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 41/77892/01 مورخ 21/8/1374 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و به استناد بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – مصوب 1373- تصویب نمود :
1-در سطر دوم ماده (5)آئین نامه اجرای بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – موضوع تصویبنامه شماره 8331/ت15464هـ مورخ 5/7/1374- عبارت «سازمان سرپرستی زندانها» به عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره)» تغییر می یابد .
2-سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویبنامه را به کمیته امداد خمینی (ره) منتقل کند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14936
تاریخ تصویب :
1375/03/13
تاریخ ابلاغ :
1375/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :